8.5„OUGHT TO”

Ought to ɔːt tuː to czasownik modalny, którego używa się do wyrażenia stanowczego zalecenia, podobnie jak w języku polskim za pomocą form powinienem, powinieneś, powinien, powinniśmy, powinniście, powinni.Użycie tej formy jest podobne do użycia formy should, choć ma silniejszy wydźwięk i wyraża moralny obowiązek, założenie lub oczekiwanie itp.You ought to help your mum.Powinieneś pomóc mamie.They ought to do that.Powinni to zrobić.It ought to be fun.To powinno być zabawne.Przeczenia tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not - czyli formy ought not, którą skraca się do postaci oughtn'tYou ought not to argue with your mother.Nie powinieneś kłócić się z matką.I ought not to tell you this...Nie powinienem ci tego mówić...