8.2„SHOULD”

Should ʃʊd w języku polskim najczęściej oznacza formy: powinien(em), powinieneś, powinna, powinno, powinniśmy, powinni(ście), jako zalecenie lub założenie, przypuszczenie itp.W zdaniu oznajmującym stoi pomiędzy podmiotem i bezokolicznikiem czasownika głównego.You should call him.Powinieneś do niego zadzwonić.I should do it now.Powinienem to od razu zrobić.They should be back in an hour.Powinni być z powrotem za godzinę.It should be easier this way.Tak powinno być łatwiej.Pytania i przeczenia tworzy się podobnie jak w czasie future simple. Np.:Should he know about that?Powinien o tym wiedzieć?Why should I do it?Dlaczego powinienem to zrobić?What should we do?Co powinniśmy zrobić?Przeczenie should not skraca się do postaci shouldn't ʃʊdnt. Np.:You shouldn't do it.Nie powinieneś tego robić.We shouldn't accept it.Nie powinniśmy tego akceptować.Shouldn't you be at school?Nie powinieneś być w szkole?Should może wyrażać także teoretyczną możliwość - gdyby (przypadkiem) itp.W tym przypadku szyk wyrazów jest analogiczny do szyku wyrazów w pytaniu. Should stoi na początku zdania. Np.:Should you need help...Gdyby pan potrzebował pomocy... przypadkiemShould używa się również w pytaniach o zasadność lub konieczność tego, co ktoś ma zrobić. Np.:Should I call him?Powinienem do niego zadzwonić?Who should we turn to?Do kogo powinniśmy się zwrócić?