Grammar

Czasowniki posiłkowe Czasowników posiłkowych auxiliary verbs używamy wraz z konkretnym czasownikiem głównym do tworzenia czasów gramatycznych. Podstawowymi czasownikami posiłkowymi są: be, do, have. Niekiedy zalicza się do nich także (modal auxiliary verbs) formy will, shall (tworzące czas przeszły) i utworzone od nich would i should, które wyrażają warunek (by, bym) lub polecenie (powinien, powinieneś).
Czasowniki modalne Czasowniki modalne modal verbs pełnią w języku angielskim bardzo ważną rolę i są często używane. Wyrażają możliwość, pozwolenie, polecenie lub życzenie. Należą do nich: can (móc, potrafić), may (móc, mieć pozwolenie), must (musieć), need (potrzebować). Przeczenia czasowników modalnych tworzymy za pomocą wyrazu NOT stawianego za czasownikiem. Uwaga! Przeczenie czasownika can jest zapisywane łącznie: cannot. W języku potocznym cannot często skraca się do postaci can't, must not do mustn't, a may not (rzadziej) do mayn't. Np. I can help you.Mogę ci pomóc. I cannot help you., I can't help you.Nie mogę ci pomóc. We must stay here.Musimy tu zostać. We mustn't stay here.Nie możemy tu zostać. Uwaga! Czasowniki can, must i may należy zastępować ich formymi opisowymi we wszystkich czasach (z wyjątkiem Present Simple). Formy opisowej należy użyć także za przyimkiem to, poprzedzającym bezokolicznik. Formy opisowe czasowników modalnych
Czasownik Forma opisowa
can to be able to biːˈeɪbəl tuː
must to have to ˈhæv tuː
may to be allowed to biːəˈlaʊd tuː
Przykłady użycia form opisowych czasowników modalnych: You need to be able to speak.Musisz umieć mówić. They must be able to understand.Muszą być w stanie zrozumieć. I'll have to go.Będę musiał iść. She must be allowed to work.Musi mieć możliwość, by pracować. Uwaga! Czasownik must oznacza musieć (obowiązek), ale przeczenie MUST NOT (lub mustn't) oznacza nie móc (zakaz)! You must go there.Musisz tam iść. You mustn't go there.Nie możesz tam iść. Polskie nie musieć tłumaczymy za pomocą formy opisowej not have to lub need not, czy też skróconej formy needn't (nie potrzebować). Np. You don't have to go., You needn't go.Nie musisz iść. Zob. więcej Czas Present Simple w Lekcji 6

Czasownik need może występować w funkcji czasownika głównego i (rzadziej) w funkcji czasownika modalnego. Przeczenie z czasownikiem modalnym możemy wówczas potocznie wyrazić tylko za pomocą partykuły przeczącej not bez to, czyli needn't. Jednak częściej wyraz ten występuje w funkcji czasownika głównego i tworzy przeczenie w sposób opisowy: don't need to. Możemy więc powiedzieć: You don't need to hurry lub potocznie You needn't hurry. W amerykańskim angielskim częściej używa się formy opisowej.

Zwrot ..., will you? może również występować po rozkazie w znaczeniu polskiego dobrze? Np. Wait for me, will you? - “Poczekaj na mnie, dobrze?” Podobnie używa się konstrukcji ..., shall we?, np. Let's go, shall we? - “Pójdziemy, dobrze?”.

Uwaga na różnicę w wymowie czasownika want (chcieć) - wɒnt i formy skróconej won't - wəʊnt. Pozwoli to uniknąć nieporozumień.

Zwrot let somebody know oznacza dać komuś znać. Np. Will you let me know? - Dasz mi znać? - I'll let you know - Dam ci znać.

THERE WILL BE Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś gdzieś będzie (się znajdować czy dziać), użyjemy (podobnie jak w czasie teraźniejszym) konstrukcji: There will be.... There will be a party.Będzie impreza. There will be no time.Nie będzie czasu. Uwaga! Zdanie oznajmujące w języku angielskim nie może rozpoczynać się od wyrazu will. Konstrukcję there will w języku potocznym często skracamy do postaci there'll. There'll be five of us.Będzie nas piątka. Pytania tworzymy za pomocą inwersji: Will there be...? Will there be problems?Będą problemy? Will there be any children?Będą tam jakieś dzieci? Przeczenia tworzymy za pomocą not - There will not be (any)... lub There won't be (any)... Np. There won't be any problems.Nie będzie żadnych problemów.

Przy podawaniu części godziny możesz użyć następujących zwrotów: half an hour - pół godziny, a quarter of an hour - kwadrans, three quarters of an hour - trzy kwadranse. Np. I'll be there in a quarter of an hour - Będę tam za kwadrans. W zamian można również podać liczbę minut. Przysłówek o'clock jest skrótem od of the clock (clock - zegar).

Jeśli chcesz zapytać o godzinę obcego człowieka (np. na ulicy), możesz użyć zwrotu: Have you got the time? - Nie wie pan/pani, która jest godzina?

Przyimki Stosowanie angielskich przyimków może sprawiać Polakom dużo problemów, ponieważ ich użycie rzadko pokrywa się z użyciem ich polskich odpowiedników. Wiele przyimków w języku angielskim łączy się z czasownikami, tworząc z nimi ustalone połączenia, czyli tzw. czasowniki frazowe. Czasowniki frazowe wyróżnia to, że ich znaczenie w znacznym stopniu różni się od znaczenia, jakie ma sam czasownik czy przyimek, np. find out - “dowiedzieć się”, look after - “opiekować się” (kimś), give up - poddać się, zrezygnować, set out - wyruszyć (w podróż) itp. Zob. więcej: Czasowniki frazowe w lekcji 12??? i kolejnych. Pozycja przyimków W zdaniu oznajmującym przyimki mają podobną pozycję jak w języku polskim. Uwaga na pozycję przyimków w niektórych pytaniach. Jeżeli tworzymy pytanie za pomocą przyimka łączącego się z czasownikiem, przyimek stoi na końcu pytania! Np. Where are you from?Skąd jesteście? What is it about?O czym to jest?, O co chodzi? Who are you looking for?Kogo szukacie? What are you afraid of?Czego się boisz? What are you laughing at?Z czego się śmiejesz?
Przyimki czasu - “at”, “in”, “on” Do podstawowych przyimków czasu należą: at, in, on. Należy nauczyć się zasad ich użycia, które zależy od kontekstu czasowego lub znaczeniowego. Przyimek “at” określa konkretny czas, wiek, moment, kiedy coś ma miejsce. I'll call you at seven o'clock.Zadzwonię do ciebie o siódmej. He isn't here at the moment.W tej chwili go nie ma. We meet at Christmas.Spotykamy się w czasie świąt Bożego Narodzenia. We go there at weekends.Chodzimy tam w weekendy. I'll arrive late at night.Przyjadę późno w nocy. at the age of 95w wieku 95 lat at the end of the monthpod koniec miesiąca at midday, at noonw południe at midnighto północy Uwaga: Konstrukcja at times znaczy czasami, niekiedy. Przyimek “in” odpowiada polskiemu przyimkowi w. Używamy go, mówiąc o pewnym okresie, miesiącu czy odcinku czasu. Np. in spring, in autumnna wiosnę, na jesień in summer, in winterw lecie, w zimie in 1973w 1973 roku in Januaryw styczniu Stosujemy go także w odniesieniu do części dnia. in the morningrano in the eveningwieczorem in the afternoonpo południu Przyimka in używamy również w odniesieniu do czasu, w którym coś się wydarzy lub wydarzy się po jego upłynięciu. W takim znaczeniu w języku polskim odpowiada przyimkom za, w. Np. I'll be back in 10 minutes.Wrócę za dziesięć minut. See you in a week.Do zobaczenia za tydzień. He can run 30 km in 2 hours.Potrafi przebiec 30 km w 2 godziny. Uwaga: Konstrukcja in no time oznacza bardzo szybko, błyskawicznie, w mig. Przyimek “on” odnosi się do konkretnego dnia lub okazji. Np. on Monday/Tuesdayw poniedziałek/wtorek on her birthdayw dniu jej urodzin on weekendsw weekendy on the occasion of...z/przy okazji... on departure from...przy odjeździe z... Uwaga! On znajdujące się za czasownikiem oznacza kontynuowanie danej czynności. Na język polski takie połączenie najczęściej tłumaczymy jako (robić coś) dalej. Np. go onrobić dalej, kontynuować read onczytać dalej Przyimków at, in, on możemy użyć także w przenośnym znaczeniu. Np. at the bus stopna przystanku autobusowym at my placeu mnie (w domu) in the carw samochodzie in the photona zdjęciu on the busw autobusie on TVw telewizji Zob. więcej Przyimki miejsca w Lekcji 9 .

Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś ma gdzieś być punktualnie, możemy użyć zwrotu in time lub on time. In time oznacza wystarczająco wcześnie, nie za późno (a nawet i wcześniej), natomiast on time oznacza dokładnie o podanej godzinie. Np. Be there in time! - Bądź tam na czas!

Zapamiętaj popularny zwrot: Come on! ˈkʌmˌɒn, który znaczy “Dalej!”, “No chodź!”, “Szybciej!”, ale również “Daj spokój!” (nie wierzę).