Situation A

Herr Kunz:
Guten Tag! Wie geht es Ihnen?
ˈguːtn taːk! viː geːt εs ˈiːnən?
Dzień dobry! Jak się pan miewa?
Herr Wagner:
Danke. Es geht mir gut. Und Ihnen?
ˈdaŋkə εs geːt miːɐ guːt ʊnt ˈiːnən?
Dziękuję. U mnie w porządku. A u pana?
Herr Kunz:
Danke. Es geht mir auch gut.
ˈdaŋkə εs geːt miːɐ aux guːt
Dziękuję. U mnie też w porządku.
Herr Wagner:
Auf Wiedersehen und bis bald!
auf ˈviːdɐzeːən ʊnt bɪs balt!
Do zobaczenia wkrótce!
Herr Kunz:
Danke. Auf Wiedersehen.
ˈdaŋkə auf ˈviːdɐzeːən
Dziękuję. Do widzenia.

Situation B

Katrin:
Hallo, Anette! Wie geht's?
haˈloː, aˈnεtə! viː geːts?
Cześć, Anette! Jak się masz?
Anette:
Hallo! Gut.
haˈloː! guːt
Cześć. Dobrze.
Anette:
Und dir? Wie geht es dir, Katrin?
ʊnt diːɐ? viː geːt εs diːɐ, kaˈtriːn?
A ty? Jak się masz, Katrin?
Katrin:
Sehr gut, danke.
zeːɐ guːt, ˈdaŋkə
Bardzo dobrze, dziękuję.
Anette:
Bis später.
bɪs ˈʃpεːtɐ
To na razie.
Katrin:
Tschüs!
tʃʏs!
Cześć!

Situation C

Anna:
Ich heiße Anna. Und wie heißt du?
ɪç ˈhaisə ˈana ʊnt viː haist duː?
Nazywam się Anna. A ty jak masz na imię?
Ulrike:
Ich bin Ulrike. Es freut mich.
ɪç bɪn ʊlˈriːkə εs frɔyt mɪç
Jestem Ulrike. Miło mi.
Anna:
Es freut mich auch. Herzlich willkommen!
εs frɔyt mɪç aux ˈhεrtslɪç vɪlˈkɔmən!
Mnie również. Serdecznie witam!
Ulrike:
Und wer ist das?
ʊnt veːɐ ɪst das?
A to kto?
Anna:
Das ist Herr Wagner. Er kommt aus Österreich, aus Linz.
das ɪst hεr ˈvaːgnɐ eːɐ kɔmt aus ˈøːstəraiç, aus lɪnts
To pan Wagner. Pochodzi z Austrii, z Linzu.

Situation D

Jonas:
Guten Abend! Woher kommen Sie?
ˈguːtn ˈaːbnt! voˈheːɐ ˈkɔmən ziː?
Dobry wieczór! Skąd pan pochodzi?
Silvia:
Aus Deutschland, aus Ulm. Und Sie?
ˈaus ˈdɔytʃlant, aus ʊlm ʊnt ziː?
Z Niemiec, z Ulm. A pan?
Jonas:
Ich komme aus Vilnius. Ich wohne jetzt in München und arbeite als Programmierer.
ɪç ˈkɔmə aus ˈvɪlniʊs ɪç ˈvoːnə jεtst ɪn ˈmʏnçn ʊnt ˈarbaitə als prograˈmiːrɐ
Pochodzę z Wilna. Teraz mieszkam w Monachium i pracuję jako programista.
Silvia:
Sie sprechen aber gut Deutsch.
ziː ˈʃprεçn ˈaːbɐ guːt dɔytʃ
Dobrze mówi pan po niemiecku.
Jonas:
Nein, nein. Nur ein bisschen, danke.
nain, nain nuːɐ ain ˈbɪsçən, ˈdaŋkə
Nie, nie. Tylko trochę, dziękuję.

Situation E

Peter:
Guten Morgen, ich bin Peter Schwerdfeger.
ˈguːtn ˈmɔrgn, ɪç bɪn ˈpeːtɐ ˈʃveːɐtfeːgɐ
Dzień dobry, jestem Peter Schwerdfeger.
Rezeptionistin:
Entschuldigung, wer sind Sie?
εntˈʃʊldɪgʊŋ, veːɐ zɪnt ziː?
Przepraszam, kto?
Peter:
Schwerdfeger.
ˈʃveːɐtfeːgɐ
Schwerdfeger.
Rezeptionistin:
Wie bitte? Sprechen Sie, bitte, langsam, ich verstehe Sie nicht.
viː ˈbɪtə? ˈʃprεçn ziː, ˈbɪtə, ˈlaŋzaːm, ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt
Słucham? Proszę mówić wolno, nie rozumiem pana.
Peter:
S-C-H-W-E-R-D-F-E-G-E-R.
εstseːhaːveːeːεrdeːεfeːgeːeːˈεr
S-C-H-W-E-R-D-F-E-G-E-R.
Rezeptionistin:
Ach so, danke.
ax zoː, ˈdaŋkə
Aha, dziękuję.
Peter:
Ist Frau Klein da, bitte?
ɪst frau klain daː, ˈbɪtə?
Przepraszam, czy jest pani Klein?
Rezeptionistin:
Tut mir leid, Frau Klein ist nicht da.
tuːt miːɐ lait, frau klain ɪst nɪçt daː
Przykro mi, pani Klein nie ma.

Zwróć uwagę na pozycję partykuły nicht (nie) w zdaniu. Zawsze stoi ona po czasowniku. Więcej o przeczeniach w języku niemieckim przeczytasz w lekcji 3.

Wskaż uczestników dialogu, którzy zwracają się do siebie per ty i tych, którzy używają w rozmowie zwrotów grzecznościowych.