Wortschatz

 • abholen (du holst ab) ˈaphoːlənodbierać
 • Angestellte der (-n) ˈangəʃtεltəpracownik, zatrudniony
 • anhalten (du hältst an) ˈanhaltnzatrzymywać
 • Ausflug der (Ausflüge) ˈausfluːkwycieczka
 • bar baːɐgotówką płacić
 • Beleg der (-e) bəˈleːkdokument, paragon
 • Benzin das bεnˈtsiːnbenzyna
 • bezahlen bəˈtsaːlənpłacić
 • blau blauniebieski
 • Fahrt die (-en) faːɐtpodróż, jazda
 • fast fastprawie, niemal
 • finden ˈfɪndnznaleźć
 • Firma die (Firmen) ˈfɪrmafirma
 • Flasche die (-n) ˈflaʃəbutelka
 • Führerschein der (-e) ˈfyːrɐʃainprawo jazdy
 • Freitag der ˈfraitaːkpiątek
 • Geldbörse die (-n) ˈgεltbœrzəportmonetka
 • Geschäft das (-e) gəˈʃεftsklep
 • Jahr das (-e) jaːɐrok
 • Karte die (-n) ˈkartəkarta
 • Kartenlesegerät das (-e) ˈkartnleːzəgərεːtterminal płatniczy
 • kaufen ˈkaufnkupić
 • kein, keine, kein kain, ˈkainə, kainżaden, żadna, żadne
 • kurz kʊrtskrótki
 • laut lautgłośny
 • leihen ˈlaiənpożyczać
 • ohne ˈoːnəbez
 • mitnehmen (du nimmst mit) ˈmɪtneːmənbrać ze sobą
 • Monat der (-e) ˈmoːnatmiesiąc
 • nichts nɪçtsnic
 • parken ˈparknparkować
 • Parkschein der (-scheine) ˈparkʃainbilet parkingowy
 • Parkuhr die (-en) ˈparkuːɐparkometr
 • schaffen ˈʃafnzdążyć, podołać
 • Schweiz die ʃvaitsSzwajcaria
 • sich zɪçsię, sobie
 • Stau der (-s) ʃtaukorek na drodze
 • tanken ˈtaŋkntankować
 • Tankstelle die (-n) ˈtaŋkʃtεləstacja benzynowa
 • verboten fεɐˈboːtnzabroniony
 • Wechselgeld das ˈvεkslgεltdrobne, reszta
 • Weg der (Wege) veːkdroga
 • Werkstatt die (Werkstätten) ˈvεrkʃtatwarsztat samochodowy
 • wollen (du willst) ˈvɔlənchcieć
 • zu tsuːzbyt
 • zurück tsuˈrʏkz powrotem

Również abholen, anhalten i mitnehmen należą do tzw. czasówników rozdzielnie złożonych. Ich odmianę omówimy dopiero w kolejnych lekcjach, dlatego na razie najlepiej używaj ich tylko w bezokoliczniku, np. w połączeniu z czasownikami modalnymi.