Paul:
Hallo, Marie! Wohin gehst du?
haˈloː, maˈriː! voˈhin ˈgeːst duː?
Cześć, Marie! Dokąd idziesz?
Marie:
Hallo! Ich habe schon Hunger. Ich gehe essen.
haˈloː! ɪç ˈhaːbə ʃoːn ˈhʊŋɐ ɪç ˈgeːə ˈεsn
Cześć! Jestem już głodna. Idę coś zjeść.
Paul:
Super! Ich gehe gerade auch essen.
ˈzuːpɐ! ɪç ˈgeːə gəˈraːdə aux ˈεsn
Super! Też właśnie idę coś zjeść.

Im Restaurant

Bedienung:
Guten Tag! Ich bringe gleich die Speisekarte. Was möchten Sie trinken?
ˈguːtn taːk! ɪç ˈbrɪŋə glaiç diː ˈʃpaizəkartə vas ˈmœçtn ziː ˈtrɪŋkn?
Dzień dobry! Zaraz przyniosę menu. Czego się państwo napiją?
Marie:
Ich nehme ein Glas Mineralwasser. Was nimmst du, Paul?
ɪç ˈneːmə ain glaːs mineˈraːlvasɐ vas nɪmst duː, paul?
Poproszę szklankę wody mineralnej. A ty, Paul?
Paul:
Ich nehme ein Bier, bitte.
ɪç ˈneːmə ain biːɐ, ˈbɪtə
Ja poproszę piwo.
Bedienung:
Sehr gut. Ich komme gleich.
zeːɐ guːt ɪç ˈkɔmə glaiç
Świetnie. Zaraz przyjdę.
Marie:
Also was essen wir? Eine Pizza zusammen?
ˈalzo vas ˈεsn viːɐ? ˈainə ˈpɪtsa tsuˈzamən?
To co zjemy? Pizzę na pół?
Paul:
Das klingt gut. Ich mag Pizza auch.
das ˈklɪŋt guːt ɪç maːk ˈpɪtsa aux
Brzmi dobrze. Też lubię pizzę.

Zwróć uwagę na odmianę czasownika nehmen, który zmienia temat w niektórych formach – podobnie jak czasownik sprechen, znany ci już z lekcji 1.

Paul:
Zahlen, bitte.
ˈtsaːlən, ˈbɪtə
Poproszę rachunek.
Bedienung:
Getrennt oder zusammen?
gəˈtrεnt ˈoːdɐ tsuˈzamən?
Oddzielny czy wspólny?
Paul:
Alles zusammen, bitte.
ˈaləs tsuˈzamən, ˈbɪtə
Wszystko razem, proszę.
Bedienung:
Ein Mineralwasser, ein Bier und eine Pizza. Das macht 13 Euro 20.
ain mineˈraːlvasɐ, ain biːɐ ʊnt ˈainə ˈpɪtsa das maxt ˈdraitseːn ˈɔyro ˈtsvantsɪç
Woda mineralna, piwo i pizza. Razem 13 euro 20.
Paul:
15 Euro. Stimmt so.
ˈfʏnftseːn ˈɔyro ʃtɪmt zoː
15 euro. Reszty nie trzeba.
Bedienung:
Vielen Dank.
ˈfiːlən daŋk
Bardzo dziękuję.

Im Café

Guten Tag! Was möchten Sie trinken?
ˈguːtn taːk! vas ˈmœçtn ziː ˈtrɪŋkn?
Dzień dobry! Czego się pan napije?
Ich möchte einen Kaffee, bitte.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈkafeː, ˈbɪtə
Poproszę kawę.
Groß oder klein?
groːs ˈoːdɐ klain?
Dużą czy małą?
Klein, bitte. Ich nehme noch ein Stück Kuchen. Haben Sie einen Apfelkuchen?
klain, ˈbɪtə ɪç ˈneːmə nɔx ain ʃtʏk ˈkuːxn ˈhaːbn ziː ˈainən ˈapflkuːxn?
Małą, proszę. Wezmę jeszcze kawałek ciasta. Mają państwo szarlotkę?
Tut mir leid. Der Apfelkuchen ist schon aus.
tuːt miːɐ lait deːɐ ˈapflkuːxn ɪst ʃoːn aus
Przykro mi. Szarlotka już się skończyła.
Möchten Sie vielleicht einen Käsekuchen? Der Käsekuchen ist auch sehr lecker.
ˈmœçtn ziː fiˈlaiçt ˈainən ˈkεːzəkuːxn? deːɐ ˈkεːzəkuːxn ɪst aux zeːɐ ˈlεkɐ
Może chciałby pan sernik? Sernik również jest bardzo dobry.
Warum nicht? Ich nehme also den Käsekuchen.
vaˈrʊm nɪçt? ɪç ˈneːmə ˈalzo deːn ˈkεːzəkuːxn
Dlaczego nie? W takim razie poproszę sernik.
Sehr gut. Ich bringe alles gleich.
zeːɐ guːt ɪç ˈbrɪŋə ˈaləs glaiç
Świetnie. Zaraz wszystko przyniosę.

Das Abendessen

Mitbewohnerin:
Hallo Katrin! Was machst du?
haˈloː kaˈtriːn! vas maxst duː?
Cześć Katrin! Co robisz?
Katrin:
Hallo, ich hab's eilig. Drei Freunde kommen zum Abendessen. Hilfst du mir, bitte?
haˈloː, ɪç haːbs ˈailɪç drai ˈfrɔyndə ˈkɔmən tsʊm ˈaːbntεsn hɪlfst duː miːɐ, ˈbɪtə?
Cześć, śpieszę się. Trójka przyjaciół przyjdzie na kolację. Pomożesz mi, proszę?
Mitbewohnerin:
Klar. Wer kommt?
klaːɐ veːɐ kɔmt?
Jasne. Kto przyjdzie?
Katrin:
Simon und zwei Freundinnen, Monika und Eva.
ˈziːmɔn ʊnt tsvai ˈfrɔyndɪnən, ˈmoːnika ʊnt ˈeːfa
Simon i dwie koleżanki, Monika i Ewa.
Mitbewohnerin:
Wir brauchen also fünf Teller, fünf Löffel, fünf Messer und fünf Gabeln. Dann noch fünf Gläser und Servietten.
viːɐ ˈbrauxn ˈalzo fʏnf ˈtεlɐ, fʏnf ˈlœfl, fʏnf ˈmεsɐ ʊnt fʏnf ˈgaːbln dan nɔx fʏnf ˈglεːzɐ ʊnt zεrˈviεtn
W takim razie potrzebujemy pięciu talerzy, pięciu łyżek, pięciu noży i pięciu widelców. A do tego pięciu szklanek i serwetek.
Mitbewohnerin:
Ich bringe noch zwei Stühle.
ɪç ˈbrɪŋə nɔx tsvai ˈʃtyːlə
Przyniosę jeszcze dwa krzesła.
Katrin:
Vielen Dank! Das Essen ist auch schon fertig.
ˈfiːlən daŋk! das ˈεsn ɪst aux ʃoːn ˈfεrtɪç
Dzięki wielkie! Jedzenie też jest już gotowe.

Znajdź w dialogach formy liczby mnogiej i zamień je na liczbę pojedynczą. Zwróć uwagę, w jaki sposób tworzymy liczbę mnogą.

Znajdź w dialogach wszystkie nazwy dań i napojów. Zwróć uwagę na użyte rodzajniki.