Redemittel

Guten Appetit!
[ˈguːtn apeˈtiːt!]
Smacznego!
Zum Wohl!
[tsʊm voːl!]
Na zdrowie! toast
Prosit!
[ˈproːzɪt!]
Na zdrowie!
Ich habe Hunger.
[ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ]
Jestem głodny.
Ich habe Durst.
[ɪç ˈhaːbə dʊrst]
Chce mi się pić.
Was möchten Sie essen?
[vas ˈmœçtn ziː ˈεsn?]
Co chciałby pan do jedzenia?
Ich möchte...
[ɪç ˈmœçtə]
Poproszę..., Chciałbym...
Ich nehme...
[ɪç ˈneːmə]
Poproszę...
Das klingt gut.
[das ˈklɪŋt guːt]
Brzmi dobrze.
Ich mag Pizza.
[ɪç maːk ˈpɪtsa]
Lubię pizzę.
Zahlen, bitte.
[ˈtsaːlən, ˈbɪtə]
Proszę rachunek.
Bitte, die Rechnung!
[ˈbɪtə, diː ˈrεçnʊŋ!]
Poproszę rachunek!
Getrennt oder zusammen?
[gəˈtrεnt ˈoːdɐ tsuˈzamən?]
Osobno czy razem?
Das macht 13 Euro 20.
[das maxt ˈdraitseːn ˈɔyro ˈtsvantsɪç]
Razem 13 euro 20.
Stimmt so.
[ʃtɪmt zoː]
Reszty nie trzeba.
Wie viel kostet das?
[viː fiːl ˈkɔstət das?]
Ile to kosztuje?
Der Apfelkuchen ist schon aus.
[deːɐ ˈapflkuːxn ɪst ʃoːn aus]
Nie ma już szarlotki.
Ich hab's eilig.
[ɪç haːbs ˈailɪç]
Śpieszę się.
Klar!
[klaːɐ!]
jasne
Vielen Dank!
[ˈfiːlən daŋk!]
Wielkie dzięki!
Hat es geschmeckt?
[hat εs gəˈʃmεkt?]
Smakowało?

Jak miałeś okazję dowiedzieć się już w lekcji 1, w mowie potocznej zaimek es często ulega skróceniu. Z jego ściągniętą postacią mamy do czynienia także w zdaniu Ich hab's eilig – w tym wypadku zanika także końcowe -e w formie habe.