Wortschatz

 • Ausland das zagranica
 • basteln majsterkować
 • CD die (-s) płyta CD
 • Computer der (-) komputer
 • chatten ˈtʃεtnchatować
 • Familie die (-n) rodzina
 • Fleisch das mięso
 • Foto das (-s) zdjęcie
 • fotografieren robić zdjęcia
 • freitags w piątki, co piątek
 • Fußball der piłka nożna
 • Garten der (Gärten) ogród
 • Gebirge das (-) góry
 • gefallen podobać się
 • Gitarre die (-n) gitara
 • Großeltern die (Pl) dziadkowie
 • grün zielony
 • Handy das (-s) telefon komórkowy
 • hässlich brzydki, okropny
 • Hausarbeit die (-en) praca domowa
 • Hobby das (-s) hobby
 • hoch wysoki
 • hören słyszeć, słuchać
 • sich interessieren interesować się
 • joggen ˈdʒɔgnuprawiać jogging
 • Kino das (-s) kino
 • kochen gotować
 • leben żyć
 • lieben kochać
 • lieber chętniej
 • Mann der (Männer) mężczyzna
 • Modell das (-e) model
 • Musik die muzyka
 • Natur die (Sg) natura, przyroda
 • oft często
 • posten zamieszczać na stronie itp.
 • Preis der (-e) cena
 • reisen podróżować
 • rennen ścigać się
 • schenken podarować
 • Schokolade die (-n) czekolada
 • simsen esemesować
 • sondern lecz, ale
 • sonntags w niedziele, co niedzielę
 • Spiel das (-e) 1 gra, 2 mecz
 • suchen szukać
 • Süßigkeit die (-en) słodycz
 • telefonieren telefonować
 • Verkäufer der (-) sprzedawca
 • Video das (-s) film(ik)
 • wandern wędrować
 • Wein der wino
 • werden (du wirst) zostać, stać się
 • wissen (du weißt) wiedzieć
 • Wochenende das (-n) weekend
 • wünschen życzyć (sobie)

Również niemiecki nie oparł się fali anglicyzmów, przy czym wszelkie zapożyczenia z języka Shakespeare'a podlegają adaptacji do wymogów rodzimej gramatyki: angielskie rzeczowniki są zapisywane wielką literą i poprzedzane rodzajnikiem (np. das Internet, die CD), a czasowniki przybierają typową dla niemieckich bezokoliczników końcówkę -en (np.chatten, posten).

Zwróć uwagę, że po dodaniu do nazwy dnia końcówki -s otrzymujemu przysłówek wyrażający powtarzalność czasową, np. freitags - w każdy piątek, sontags - w każdą niedzielę.