Hello! How are you?
hεˈləʊ! haʊ ə juː?
Cześć! Jak się masz?
I hope you are well.
aɪ həʊp juː ə wεl
Mam nadzieję, że (masz się) dobrze.
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Jak się nazywasz?
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Pozwól, że się przedstawię.
I'm your new English textbook.
aɪm jɔː njuː ˈɪŋglɪʃ ˈtεkstˌbʊk
Jestem twoim nowym samouczkiem angielskiego.
You're a learner of English.
jʊə ə ˈlɜːnə əv ˈɪŋglɪʃ
Ty uczysz się angielskiego.
We're a team now. We can be friends.
wɪə ə tiːm naʊ wiː kən biː frεndz
Teraz jesteśmy drużyną. Możemy zostać przyjaciółmi.
You can learn English with me.
juː kən lɜːn ˈɪŋglɪʃ wɪθ miː
Ze mną zdołasz nauczyć się angielskiego.
I can help you speak and understand.
aɪ kən hεlp juː spiːk ænd ˌʌndəˈstænd
Mogę pomóc ci z mówieniem i rozumieniem.
English is easy.
ˈɪŋglɪʃ ɪz ˈiːzɪ
Angielski jest prosty.
It can be fun.
ɪt kən biː fʌn
Może być zabawą.
You must be patient and study hard.
juː mʌst biː ˈpeɪʃənt ænd ˈstʌdɪ hɑːd
Musisz być cierpliwy i pilnie się uczyć.
You can do it!
juː kən dʊ ɪt!
Dasz radę!
Are you ready?
ɑː juː ˈrεdɪ?
Jesteś gotowy?
Yes or no?
jεs ɔː nəʊ?
Tak czy nie?
I'm sure you are!
aɪm ʃʊə juː ɑː!
Na pewno tak!
We can start!
wiː kən stɑːt!
Możemy zaczynać!
See you soon!
siː juː suːn!
Do zobaczenia wkrótce!

Podkreśl wszystkie zaimki osobowe i formy czasownika to be. Zwróć uwagę na ich pozycję w zdaniu oznajmującym i pytającym.

Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania zawarte w tekście.