Hello! Is it you? What a surprise!
hεˈləʊ! ɪz ɪt juː? wɒt ə səˈpraɪz!
Cześć! To ty? Co za niespodzianka!
Hi! It's good to see you. You look good.
haɪ! ɪts gʊd tə siː juː juː lʊk gʊd
Cześć! Dobrze cię widzieć. Dobrze wyglądasz.
Thank you, you too.
θæŋk juː, juː tuː
Dziękuję, ty też.
Are these your children?
ɑː ðiːz jɔː ˈtʃɪldrən?
To twoje dzieci?
Yes, their names are Kate and John.
jεs, ðεə neɪmz ɑː keɪt ænd dʒɒn
Tak, nazywają się Kate i John.
And who's that woman there?
ænd huːz ðæt ˈwʊmən ðεə?
A kim jest tamta kobieta?
That's my wife.
ðæts maɪ waɪf
To moja żona.
Good for you!
gʊd fə juː!
Gratuluję!
Is this your dog?
ɪz ðɪs jɔː dɒg?
To twój pies?
No, it's my sister's dog. His name is Rocky.
nəʊ, ɪts maɪ ˈsɪstəz dɒg hɪz neɪm ɪz ˈrɒkɪ
Nie, to pies mojej siostry. Nazywa się Rocky.
That's a nice name for a dog. How old is he?
ðæts ə naɪs neɪm fə ə dɒg haʊ əʊld ɪz hɪ?
Ładne imię dla psa. Ile ma lat?
He's three.
hiːz θriː
Ma trzy lata.
Have you got a dog or a cat?
hæv juː gɒt ə dɒg ɔː ə kæt?
Macie psa albo kota?
No, we have no pets.
nəʊ, wiː hæv nəʊ pεts
Nie, nie mamy żadnych zwierzątek.
Our neighbour has two dogs and three parrots! Those pets can be noisy!
aʊə ˈneɪbə hæz tuː dɒgz ænd θriː ˈpærəts! ðəʊz pεts kən biː ˈnɔɪzɪ!
Nasz sąsiad ma dwa psy i trzy papugi! Te zwierzaki potrafią być głośne!
Oh, I feel so sorry for you. I'm sure you're not happy about that.
əʊ, aɪ fiːl səʊ ˈsɒrɪ fə juː aɪm ʃʊə jʊə nɒt ˈhæpɪ əˈbaʊt ðæt
Przykro mi. Na pewno nie jesteście szczęśliwi z tego powodu.
No, we aren't, but we like our neighbours. They're nice people.
nəʊ, wiː ɑːnt, bət wiː laɪk aʊə ˈneɪbəz ðεə naɪs ˈpiːp<sup>ə</sup>l
Nie, ale lubimy naszych sąsiadów. To mili ludzie.
Oh, is that the time? Sorry, I have to go now. I'm in a hurry.
əʊ, ɪz ðæt ðə taɪm? ˈsɒrɪ, aɪ hæv tə gəʊ naʊ aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Och, już tak późno? Przepraszam, muszę już iść. Śpieszę się.
I see you're a busy man. I hope to see you soon.
aɪ siː jʊə ə ˈbɪzɪ mæn aɪ həʊp tə siː juː suːn
Widzę, że jesteś zapracowany. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.
Me too. Have a nice day!
ˌεmˈiː tuː hæv ə naɪs deɪ!
Ja też. Miłego dnia!
Bye-bye!
baɪbaɪ!
Cześć!

Podkreśl w tekście wszystkie formy czasownikowe. Zwróć uwagę na ich pozycję w zdaniu.

Znajdź w tekście zaimki wskazujące oraz dzierżawcze.

Zauważ, że what często występuje na początku zdań wykrzyknikowych i wyraża podziw, entuzjazm itp. Np. What a nice name! - Cóż za piękne imię!, What a surprise! - Co za niespodzianka! itp.

It's good to see you znaczy “Dobrze cię widzieć”. Good for you! wyraża uznanie – “Brawo!”; “Gratulacje!”, a zwrot I'm sorry for you współczucie endash Przykro mi. (feel sorry for... - współczuć komuś). Zwrot: I'm not happy about that. możemy przetłumaczyć na polski jako: Nie jestem szczęśliwy/zadowolony z tego powodu.