Where did you go on holiday this summer?
wεə dɪd juː gəʊ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ ðɪs ˈsʌmə?
Gdzie byłeś w tym roku na wakacjach?
We went to the USA.
wiː wεnt tə ðə ˌjuːεsˈeɪ
Byliśmy w USA.
Really? Do you go there often?
ˈrɪəlɪ? dʊ juː gəʊ ðεə ˈɒft<sup>ə</sup>n?
Naprawdę? Często tam jeździcie?
No, it was our first time.
nəʊ, ɪt wɒz aʊə fɜːst taɪm
Nie, to był pierwszy raz.
Where exactly did you go?
wεə ɪgˈzæktlɪ dɪd juː gəʊ?
Gdzie dokładnie byliście?
We didn't stay in one place. We visited several states.
wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt steɪ ɪn wʌn pleɪs wiː ˈvɪzɪtɪd ˈsεvrəl steɪts
Nie zatrzymaliśmy się w jednym miejscu. Zwiedziliśmy kilka stanów.
How long did you spend there?
haʊ lɒŋ dɪd juː spεnd ðεə?
Jak długo tam byliście?
We spent almost four weeks travelling the west of the USA.
wiː spεnt ˈɔːlməʊst fɔː wiːks ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ðə wεst əv ðə ˌjuːεsˈeɪ
Przez prawie cztery tygodnie podróżowaliśmy po zachodzie USA.
Did you travel by car?
dɪd juː ˈtræv<sup>ə</sup>l baɪ kɑː?
Podróżowaliście samochodem?
We flew to California and hired a camper van there.
wiː fluː tə ˌkælɪˈfɔːnɪə ænd ˈhaɪəd ə ˈkæmpə væn ðεə
Polecieliśmy do Kalifornii i wypożyczyliśmy tam samochód kempingowy.
That sounds interesting! It must be a great way to see the US. I love road trips!
ðæt saʊndz ˈɪntrɪstɪŋ! ɪt mʌst biː ə greɪt weɪ tə siː ðə ˌjuːˈεs aɪ lʌv rəʊd trɪps!
To brzmi ciekawie. To na pewno świetny sposób, żeby zobaczyć USA. Uwielbiam wycieczki samochodowe.
Yes. We enjoyed travelling in a camper. There's no need to worry about accommodation.
jεs wiː ɪnˈdʒɔɪd ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ɪn ə ˈkæmpə ðεəz nəʊ niːd tə ˈwʌrɪ əˈbaʊt əˌkɒməˈdeɪʃən
Tak. Podróżowanie samochodem kempingowym nam się podobało. Nie trzeba się martwić o zakwaterowanie.
What cities did you visit?
wɒt ˈsɪtɪz dɪd juː ˈvɪzɪt?
Jakie miasta zwiedziliście?
In fact, we didn't do much city sightseeing.
ɪn fækt, wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt dʊ mʌtʃ ˈsɪtɪ ˈsaɪtˌsiːɪŋ
W sumie mało czasu poświęciliśmy na zwiedzanie miast.
We prefer nature to cities. So we focused on nature parks.
wiː prɪˈfɜː ˈneɪtʃə tə ˈsɪtɪz səʊ wiː ˈfəʊkəst ɒn ˈneɪtʃə pɑːks
Wolimy przyrodę niż miasta. Dlatego skoncentrowaliśmy się na parkach narodowych.
How did you like the nature parks?
haʊ dɪd juː laɪk ðə ˈneɪtʃə pɑːks?
Podobały wam się te parki?
We totally loved them. We liked the entire countryside!
wiː ˈtəʊtəlɪ lʌvd ðəm wiː laɪkt ðə ɪnˈtaɪə ˈkʌntrɪˌsaɪd!
Bardzo nam się podobały. Podobał nam się cały krajobraz!
And what places did you like best?
ænd wɒt pleɪsɪz dɪd juː laɪk bεst?
A gdzie podobało wam się najbardziej?
It's hard to say. The parks are so different and each is beautiful in its own way.
ɪts hɑːd tə seɪ ðə pɑːks ɑː səʊ ˈdɪfərənt ænd iːtʃ ɪz ˈbjuːtɪfəl ɪn ɪts əʊn weɪ
Trudno powiedzieć. Parki są zróżnicowane, a każdy jest piękny na swój sposób.
It looks like you really enjoyed your stay.
ɪt lʊks laɪk juː ˈrɪəlɪ ɪnˈdʒɔɪd jɔː steɪ
Wygląda na to, że naprawdę dobrze się tam bawiłeś.
I really did!
aɪ ˈrɪəlɪ dɪd!
Oczywiście, że tak!
Where are you going next year?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ nεkst jɪə?
Dokąd jedziecie w przyszłym roku?
We're planning to go back to America. But the next time we'll probably go there in spring or autumn. The countryside looks different and there are fewer visitors.
wɪə ˈplænɪŋ tə gəʊ bæk tə əˈmεrɪkə bət ðə nεkst taɪm wiːl ˈprɒbəblɪ gəʊ ðεə ɪn sprɪŋ ɔː ˈɔːtəm ðə ˈkʌntrɪˌsaɪd lʊks ˈdɪfərənt ænd ðεə ɑː ˈfjuːə ˈvɪzɪtəz
Planujemy znów jechać do Ameryki. Następnym razem pojedziemy tam prawdopodobnie wiosną lub jesienią. Przyroda wygląda inaczej i jest tam mniej turystów.
Well, I guess I should go and see the US too.
wεl, aɪ gεs aɪ ʃʊd gəʊ ænd siː ðə ˌjuːˈεs tuː
No, myślę, że też powinienem zobaczyć USA.
You definitely should! Perhaps you could come with us.
juː ˈdεfɪnɪtlɪ ʃʊd! pəˈhæps juː kʊd kʌm wɪθ əs
Zdecydowanie powinieneś! Może mógłbyś jechać z nami.
I'll be glad to join you if you don't mind!
aɪl biː glæd tə dʒɔɪn juː ɪf juː dəʊnt maɪnd!
Chętnie do was dołączę, jeśli nie macie nic przeciwko.

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego holiday to urlop, a holidays to wakacje. W amerykańskim angielskim zarówno urlop, jak i wakacje to vacation vəˈkeɪʃən! Holiday w znaczeniu wyrazu święto występuje w obydwóch wariantach języka. Między brytyjskim (BrE) i amerykańskim (AmE) angielskim istnieje stosunkowo dużo różnic na poziomie słownictwa (dotyczy to nawet bardzo popularnych słów). Np. jesień to autumn ˈɔːtəm, a w AmE to fall fɔːl, benzyna w BrE to petrol ˈpεtrəl, a w AmE to gas gæs, samochód kempingowy w BrE to camper van, a w AmE częściej jest to recreational vehicle (w skrócie RV), pożyczyć samochód w BrE to hire a car, a w AmE to rent a car. Więcej o różnicach między brytyjskim i amerykańskim angielskim w Lekcji 19.

Uwaga! Czasownik fly (lecieć) jest nieregularny. Jego formy to: (PT) flew fluː i (PP) flown fləʊn. Zauważ, że czasownika must (podobnie jak w języku polskim) używamy w znaczeniu musieć, a także kiedy mówimy, że coś na pewno jest (musi być). Np. It must be very interesting - To musi być bardzo ciekawe, She must be very smart - Musi być bardzo mądra, You must be Mr... - Pan to na pewno...

A Sightseeing Tour

George and Frank are two foreigners who are visiting London.
dʒɔːdʒ ænd fræŋk ɑː tuː ˈfɒrɪnəz huː ɑː ˈvɪzɪtɪŋ ˈlʌndən
George i Frank to dwaj obcokrajowcy, którzy zwiedzają Londyn.
They are Americans and it's their first time in Britain.
ðeɪ ɑː əˈmεrɪkənz ænd ɪts ðεə fɜːst taɪm ɪn ˈbrɪt<sup>ə</sup>n
Są Amerykanami i po raz pierwszy są w Wielkiej Brytanii.
They want to see some of London's tourist attractions.
ðeɪ wɒnt tə siː sʌm əv ˈlʌndənz ˈtʊərɪst əˈtrækʃənz
Chcą zobaczyć kilka atrakcji turystycznych Londynu.
They are going to stay in London for three days and they are looking for a guide to show them around the city.
ðeɪ ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ɪn ˈlʌndən fə θriː deɪz ænd ðeɪ ɑː lʊkɪŋ fə ə gaɪd tə ʃəʊ ðəm əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ
Zatrzymają się w Londynie na trzy dni i szukają kogoś, kto mógłby ich oprowadzić po mieście.
They are meeting a nice local man at the station.
ðeɪ ɑː ˈmiːtɪŋ ə naɪs ˈləʊk<sup>ə</sup>l mæn æt ðə ˈsteɪʃən
Na przystanku spotykają miłego miejscowego mężczyznę.

George:
Excuse me? Are you local?
ɪkˈskjuːz miː? ɑː juː ˈləʊkəl?
Przepraszam. Czy pan jest miejscowy?
Man:
Of course! I'm a native Londoner. And you must be American. Am I right? How can I help you?
əv kɔːs! aɪm ə ˈneɪtɪv ˈlʌndənə ænd juː mʌst biː əˈmεrɪkən əm aɪ raɪt? haʊ kən aɪ hεlp juː?
Oczywiście! Jestem rodowitym Londyńczykiem. A pan musi być Amerykaninem, prawda? Jak mogę pomóc?
George:
I'm sure you're familiar with the city. This is our first time here. Can you recommend some places to visit?
aɪm ʃʊə jʊə fəˈmɪlɪə wɪθ ðə ˈsɪtɪ ðɪs ɪz aʊə fɜːst taɪm hɪə kən juː ˌrεkəˈmεnd sʌm pleɪsɪz tə ˈvɪzɪt?
Na pewno zna pan dobrze miasto. My jesteśmy tu po raz pierwszy. Czy mógłby nam pan polecić, co powinniśmy zobaczyć?
Man:
There are lots of tourist sights here. What are you interested in?
ðεə ɑː lɒts əv ˈtʊərɪst saɪts hɪə wɒt ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn?
Tutaj jest mnóstwo atrakcji turystycznych. Co panów interesuje?
George:
Well, we prefer less crowded places with fewer tourists. We want to see some museums. What time do the museums close?
wεl, wiː prɪˈfɜː lεs ˈkraʊdɪd pleɪsɪz wɪθ ˈfjuːə ˈtʊərɪsts wiː wɒnt tə siː sʌm mjuːˈzɪəmz wɒt taɪm dʊ ðə mjuːˈzɪəmz kləʊs?
Wolimy mniej zatłoczone miejsca. Chcielibyśmy zobaczyć jakieś muzea. O której je zamykają?
Man:
Museums close at about 6 p.m. It's a bit too late. You won't make it today.
mjuːˈzɪəmz kləʊs æt əˈbaʊt sɪks ˌpiːˈεm ɪts ə bɪt tuː leɪt juː wəʊnt meɪk ɪt təˈdeɪ
Muzea są zamykane około 6. Jest już trochę późno. Dziś nie zdążycie.
George:
So where could we go today? What else should we definitely see?
səʊ wεə kʊd wiː gəʊ təˈdeɪ? wɒt εls ʃʊd wiː ˈdεfɪnɪtlɪ siː?
A więc dokąd moglibyśmy dziś pójść? Co jeszcze na pewno powinniśmy zobaczyć?
Man:
You know what? I can show you around if you want.
juː nəʊ wɒt? aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ɪf juː wɒnt
Wie pan co? Mogę was oprowadzić, jeśli chcecie.
George:
That's very kind of you! Thank you very much.
ðæts ˈvεrɪ kaɪnd əv juː! θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃ
To bardzo miłe z pana strony. Bardzo dziękuję.
Man:
I think we should start by visiting a good pub! How about that?
aɪ θɪŋk wiː ʃʊd stɑːt baɪ ˈvɪzɪtɪŋ ə gʊd pʌb! haʊ əˈbaʊt ðæt?
Myślę, że powinniśmy zacząć od wizyty w jakimś dobrym pubie! Co wy na to?
George:
That sounds like a great idea! But we have to check in at the hotel first.
ðæt saʊndz laɪk ə greɪt aɪˈdɪə! bət wiː hæv tə tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl fɜːst
Brzmi świetnie! Ale najpierw musimy się zameldować w hotelu.
Man:
Never mind! Where are you staying?
ˈnεvə maɪnd! wεə ɑː juː steɪɪŋ?
Nie szkodzi. Gdzie jesteście zakwaterowani?
George:
We are staying at the Hoxton.
wiː ɑː steɪɪŋ æt ðə hɒkstən
Mieszkamy w hotelu Hoxton.
Man:
All right! I will meet you outside your hotel in 2 hours if you agree.
ɔːl raɪt! aɪ wɪl miːt juː ˌaʊtˈsaɪd jɔː həʊˈtεl ɪn tuː aʊəz ɪf juː əˈgriː
Dobrze. Spotkamy się za dwie godziny przed waszym hotelem, jeśli się zgadzacie.
George:
Agreed! See you then.
əˈgriːd! siː juː ðεn
Zgoda! Na razie.

Zwróć uwagę na użycie spójnika about w pytaniu How about that? - Co ty na to? (np. na propozycję). Podobnie można go użyć w zdaniu What about you? - A ty?

Uwaga na wyraz mniej! Podobnie jak w przypadku wyrazów: mało - little vs. few czy dużo - much vs. many, należy rozróżnić, czy odnosi się on do rzeczownika policzalnego, czy niepoliczalnego. W odniesieniu do niepoliczalnych używamy wyrazu less, natomiast mówiąc o policzalnych użyjemy fewer. Np. less time, less money, less water, ALE: fewer people, fewer cars.