Hi! Can I come in?
haɪ! kən aɪ kʌm ɪn?
Cześć! Mogę wejść?
Of course. Be my guest!
əv kɔːs biː maɪ gεst!
Oczywiście. Proszę!
I hope I'm not disturbing you.
aɪ həʊp aɪm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.
No, you're not. I'm just packing.
nəʊ, jʊə nɒt aɪm dʒʌst ˈpækɪŋ
Nie, nie przeszkadzasz. Właśnie się pakuję.
Are you going somewhere abroad?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ ˈsʌmˌwεə əˈbrɔːd?
Jedziesz gdzieś za granicę?
Yes, I'm going to London.
jεs, aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈlʌndən
Tak, jadę do Londynu.
Good for you! What will you do there?
gʊd fə juː! wɒt wɪl juː dʊ ðεə?
Świetnie! Co będziesz tam robić?
I want to visit my friends and do some sightseeing.
aɪ wɒnt tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz ænd dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Chcę odwiedzić znajomych i obejrzeć zabytki.
Will you stay at their place?
wɪl juː steɪ æt ðεə pleɪs?
Będziesz mieszkać u nich?
No, I'll stay in a hotel.
nəʊ, aɪl steɪ ɪn ə həʊˈtεl
Nie, będę mieszkać w hotelu.
When are you leaving?
wεn ɑː juː liːvɪŋ?
Kiedy wyjeżdżasz?
I'm leaving tomorrow afternoon.
aɪm liːvɪŋ təˈmɒrəʊ ˌɑːftəˈnuːn
Wyjeżdżam jutro po południu.
Shall I take you to the airport?
ʃæl aɪ teɪk juː tə ðə ˈεəˌpɔːt?
Mam cię odwieźć na lotnisko?
No thanks, my wife will take me there.
nəʊ θæŋks, maɪ waɪf wɪl teɪk miː ðεə
Nie, dzięki, żona mnie tam zawiezie.
And where is she? Isn't she helping you pack?
ænd wεə ɪz ʃɪ? ˈɪz<sup>ə</sup>nt ʃɪ ˈhεlpɪŋ juː pæk?
A gdzie jest? Nie pomaga ci się spakować?
She's visiting her friend. She'll be here soon.
ʃiːz ˈvɪzɪtɪŋ hə frεnd ʃiːl biː hɪə suːn
Jest w odwiedzinach u koleżanki. Wkrótce tu będzie.
Is it your first trip to London?
ɪz ɪt jɔː fɜːst trɪp tə ˈlʌndən?
Pierwszy raz jedziesz do Londynu?
Yes, it'll be my first time there.
jεs, ˈɪt<sup>ə</sup>l biː maɪ fɜːst taɪm ðεə
Tak, będę tam pierwszy raz.
How long will you stay there?
haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ ðεə?
Jak długo tam będziesz?
I'll be back in three days. I'll let you know then.
aɪl biː bæk ɪn θriː deɪz aɪl lεt juː nəʊ ðεn
Wrócę za trzy dni. Dam ci znać, jak będę z powrotem.
I hope you'll like it. You'll have to tell me about your trip then.
aɪ həʊp juːl laɪk ɪt juːl hæv tə tεl miː əˈbaʊt jɔː trɪp ðεn
Mam nadzieję, że będzie ci się tam podobać. Musisz mi później opowiedzieć o tej wycieczce.
I will, I promise. And I'll show you some photos. I'm taking my camera with me.
aɪ wɪl, aɪ ˈprɒmɪs ænd aɪl ʃəʊ juː sʌm ˈfəʊtəʊz aɪm ˈteɪkɪŋ maɪ ˈkæmrə wɪθ miː
Opowiem, obiecuję. I pokażę ci jakieś zdjęcia. Zabieram ze sobą aparat.
So enjoy your stay! Have a safe journey!
səʊ ɪnˈdʒɔɪ jɔː steɪ! hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!
Baw się dobrze! Szczęśliwej podróży!

Podkreśl w tekście formy skrócone i zapisz ich pełną formę.

Zwrot Be my guest biː maɪ ˈgεst znaczy dosłownie “Bądź moim gościem”. Jednakże zwykle używamy go w znaczeniu spokojnie, proszę, dalej. Podobne znaczenie posiada zwrot: Go ahead gəʊ əˈhεd.

Meeting a Foreigner

Martin:
Excuse me. Let me introduce myself. My name is Martin.
ɪkˈskjuːz miː lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf maɪ neɪm ɪz ˈmɑːtɪn
Przepraszam. Proszę pozwolić, że się przedstawię. Nazywam się Martin.
George:
Hello Martin! How are you? My name is George.
hεˈləʊ ˈmɑːtɪn! haʊ ɑː juː? maɪ neɪm ɪz dʒɔːdʒ
Dzień dobry, Martinie. Jak się masz? Mam na imię George.
Martin:
Nice to meet you George. And who's this little lady?
naɪs tə miːt juː dʒɔːdʒ ænd huːz ðɪs ˈlɪtəl ˈleɪdɪ?
Miło mi, George. A kim jest ta mała dama?
George:
That's my daughter Kate.
ðæts maɪ ˈdɔːtə keɪt
To jest moja córka Kate.
Martin:
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Skąd jesteście?
George:
We're from England. My wife is American but I'm English.
wɪə frɒm ˈɪŋglənd maɪ waɪf ɪz əˈmεrɪkən bət aɪm ˈɪŋglɪʃ
Jesteśmy z Anglii. Żona jest Amerykanką, a ja jestem Anglikiem.
Martin:
Welcome to our country. Is this your first time here?
ˈwεlkəm tə aʊə ˈkʌntrɪ ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?
Witajcie. Jesteście tu po raz pierwszy?
George:
Yes, we're visiting my wife's friends here.
jεs, wɪə ˈvɪzɪtɪŋ maɪ waɪvz frεndz hɪə
Tak, jesteśmy w odwiedzinach u przyjaciół żony.
Martin:
I'm sure you'll like it here. Is your wife here too?
aɪm ʃʊə juːl laɪk ɪt hɪə ɪz jɔː waɪf hɪə tuː?
Na pewno będzie wam się tu podobać. Czy jest tu także pańska żona?
George:
No, she'll join us later.
nəʊ, ʃiːl dʒɔɪn əs ˈleɪtə
Nie, dołączy do nas później.
Martin:
Are you waiting for someone?
ɑː juː weɪtɪŋ fə ˈsʌmˌwʌn?
Czekacie na kogoś?
George:
No, we're just about to do some sightseeing.
nəʊ, wɪə dʒʌst əˈbaʊt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Właśnie idziemy zwiedzać jakieś zabytki.
Martin:
I can show you around the city if you want.
aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ ɪf juː wɒnt
Mogę was oprowadzić po mieście, jeżeli chcecie.
George:
Thank you! That'll be great.
θæŋk juː! ˈðætəl biː greɪt
Dzięki! To będzie świetne.
Martin:
So where shall we start? There's a lot to see here.
səʊ wεə ʃæl wiː stɑːt? ðεəz ə lɒt tə siː hɪə
A więc gdzie rozpoczniemy? Tutaj jest wiele miejsc do zobaczenia.
George:
I'll leave that to you.
aɪl liːv ðæt tə juː
Decyzja należy do was.
Martin:
Okay. Shall we walk or take a taxi?
ˌəʊˈkeɪ ʃæl wiː wɔːk ɔː teɪk ə ˈtæksɪ?
Dobrze. Pójdziemy pieszo czy weźmiemy taksówkę?
George:
We can walk.
wiː kən wɔːk
Możemy iść pieszo.
Martin:
Let's go then! This way.
lεts gəʊ ðεn! ðɪs weɪ
A więc chodźmy. Tędy.

Znajdź w tekście zaimki dzierżawcze i ich formy.

Forma ciągła be visiting... znaczy być w odwiedzinach (u) ... Np. He's visiting his friend - Jest w odwiedzinach u kolegi. Użycie czasu Present Simple zmienia znaczenie zdania: He visits his friend... - Odwiedza kolegę... (często)

Zwrot iść pieszo możemy przetłumaczyć na język angielski jako walk albo go on foot (iść na nogach).