Vocabulary

 • abroad əˈbrɔːdza granicą
 • airport ˈεəˌpɔːtlotnisko
 • America əˈmεrɪkəAmeryka
 • American əˈmεrɪkənamerykański, Amerykanin
 • around əˈraʊndokoło, w kółko
 • Britain ˈbrɪt<sup>ə</sup>nBrytania
 • British ˈbrɪtɪʃbrytyjski
 • by sth baɪczymś o środku transportu
 • camera ˈkæmrəaparat fotograficzny
 • chocolate ˈtʃɒklɪtczekolada
 • communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənkomunikacja
 • country ˈkʌntrɪkraj państwo
 • cross sth krɒsprzejść przez coś
 • China ˈtʃaɪnəChiny
 • Chinese tʃaɪˈniːzchiński, Chińczyk
 • city ˈsɪtɪmiasto
 • daughter ˈdɔːtəcórka
 • dinner ˈdɪnəobiad główny posiłek
 • down daʊnw dół
 • Englishman ˈɪŋglɪʃmənAnglik
 • enjoy sth ɪnˈdʒɔɪcieszyć się z czegoś
 • excuse sb ɪkˈskjuːzprzepraszać kogoś, wybaczać komuś
 • far fɑːdaleko, daleki
 • fly flaɪlatać
 • food fuːdjedzenie, pokarm
 • foreign ˈfɒrɪnobcy, zagraniczny
 • foreigner ˈfɒrɪnəobcokrajowiec
 • France frɑːnsFrancja
 • French frεntʃfrancuski
 • Frenchman ˈfrεntʃmənFrancuz
 • German ˈdʒɜːmənniemiecki, Niemiec
 • Germany ˈdʒɜːmənɪNiemcy
 • guest gεstgość
 • holiday ˈhɒlɪˌdeɪwakacje, urlop
 • hotel həʊˈtεlhotel
 • if ɪfjeśli
 • Irish ˈaɪrɪʃirlandzki
 • Irishman ˈaɪrɪʃmənIrlandczyk
 • Ireland ˈaɪələndIrlandia
 • Italian ɪˈtæljənwłoski, Włoch
 • Italy ˈɪtəlɪWłochy
 • Japan dʒəˈpænJaponia
 • Japanese ˌdʒæpəˈniːzjapoński, Japończyk
 • journey ˈdʒɜːnɪpodróż
 • lady ˈleɪdɪpani, dama
 • leave liːvzostawiać
 • left lεftlewy, w lewo
 • London ˈlʌndənLondyn
 • may meɪmoże, chyba
 • mountains ˈmaʊntɪnzgóry
 • of course əv kɔːsoczywiście
 • orange ˈɒrɪndʒpomarańcza
 • pack pækpakować
 • phone fəʊntelefon
 • promise ˈprɒmɪsobiecywać, obietnica
 • road rəʊddroga
 • Russia ˈrʌʃəRosja
 • Russian ˈrʌʃənrosyjski, Rosjanin
 • river ˈrɪvərzeka
 • safe seɪfbezpieczny
 • sea siːmorze
 • seaside ˈsiːˌsaɪdwybrzeże morza
 • shop ʃɒpkupować
 • show sb sth ʃəʊpokazywać coś komuś
 • show sb around sth ʃəʊ əˈraʊndoprowadzać kogoś gdzieś po mieście
 • sightseeing ˈsaɪtˌsiːɪŋzwiedzanie, oglądanie zabytków
 • sky skaɪniebo
 • someone ˈsʌmˌwʌnktoś
 • something ˈsʌmθɪŋcoś
 • somewhere ˈsʌmˌwεəgdzieś
 • Spain speɪnHiszpania
 • Spanish ˈspænɪʃhiszpański
 • spend spεndspędzać czas
 • stop stɒpprzystanek
 • stay steɪ1 mieszkać, 2 pobyt
 • straight streɪtprosty, prosto
 • street striːtulica
 • take sb swh teɪkbrać, zawozić kogoś gdzieś
 • taxi ˈtæksɪtaxi, taksówka
 • tomato təˈmɑːtəʊpomidor
 • travel ˈtræv<sup>ə</sup>lpodróż(ować)
 • trip trɪpwycieczka
 • tube tjuːbmetro londyńskie
 • underground ˈʌndəˌgraʊndmetro
 • use juːzużywać
 • visit ˈvɪzɪtodwiedzać, odwiedziny
 • walk wɔːkchodzić pieszo
 • welcome ˈwεlkəmwitaj(cie)
 • young jʌŋmłody
 • way weɪsposób, droga
 • which wɪtʃktóry

Way jest odpowiednikiem polskiego rzeczownika droga. Odnosi się on głównie do kierunku ruchu lub sposobu, w jaki można gdzieś dotrzeć itp. Np.: this way - tędy, tą drogą, on the way home - po drodze do domu, I'm on my way. - Jestem w drodze. (już jadę), the way to success - droga do sukcesu itp. Droga, po której się jeździ itp. to road rəʊd. Jeżeli mowa o podjętej podróży (czyli podróży do celu), używa się rzeczownika journey ˈdʒɜːnɪ lub trip trɪp (gł. podróż tam i z powrotem). Np. a journey to America - podróż do Ameryki, on a business trip - w podróży służbowej itp.Wyraz way występuje w wielu przydatnych zwrotach. Np.: By the way... - Swoją drogą... (w tekstach pisanych często przyjmuje skróconą postać BTW), No way! - Nie ma mowy!, Make way! - Z drogi!, I'll do it my way. - Zrobię to po swojemu.

Przyimek around występuje także w znaczeniu przyimka po (o ruchu w pewnym miejscu). Np. walk around the city - chodzić po mieście. Zwrot: know one's way around oznacza orientować się (gdzieś). Np. I know my way around this city - Orientuję się w tym mieście. Down znaczy w dół, ale kiedy mowa o ruchu, używamy go także w znaczeniu przyimka po (pewnej drodze). Np. Go down this road... - Proszę iść po tej drodze...

W pytaniach o możliwości, wybory często używamy zaimków which (który) i what (jaki). Jeżeli mówimy o ograniczonym (konkretnym) wyborze, najczęściej używamy which, a w odniesieniu do wyboru ogólnego (nieograniczonego) - what. Np. Which colour do you like best? - Który kolor podoba ci się najbardziej?, ale: What's your favourite colour? - Jaki jest twój ulubiony kolor?