Communication

Nazwy narodowości i obywateli Naucz się nazw podstawowych państw, narodowości, narodów oraz ich obywateli:
Państwo Narodowość Naród Obywatel
America American əˈmεrɪkən the Americans American
Britain British ˈbrɪtɪʃ the British British (person)
England English ˈɪŋglɪʃ the English Englishman
Ireland Irish ˈaɪrɪʃ the Irish Irishman
Canada Canadian kəˈneɪdɪən the Canadians Canadian
China Chinese tʃaɪˈniːz the Chinese Chinese
Germany German ˈdʒɜːmən the Germans German
France French frεntʃ the French Frenchman
Italy Italian ɪˈtæljən the Italians Italian
Japan Japanese ˌdʒæpəˈniːz the Japanese Japanese
Russia Russian ˈrʌʃən the Russians Russian
Spain Spanish ˈspænɪʃ the Spanish Spaniard
Wyrazy, takie jak American, English, British, French funkcjonują w języku angielskim zarówno jako przymiotniki angielski, amerykański, brytyjski, francuski, jak i rzeczowniki. Używamy ich, nazywając język i naród. Należy jednak zwrócić uwagę na ich zastosowanie. Przykładowo English to język angielski, ale the English to Anglicy. Jeżeli na końcu wyrazu występuje głoska sycząca, wyraz ten może być nazwą narodu. Np. the British - Brytyjczycy, the French - Francuzi, the Chinese - Chińczycy, the Japanese - Japończycy. W przypadku innych wyrazów (bez głoski syczącej na końcu), używamy formy liczby mnogiej zakończonej na -s. Np. the Americans - Amerykanie, the Germans - Niemcy, the Italians - Włosi. Wyrażanie narodowości jest trochę bardziej skomplikowane. W wyrazach zakończonych na głoskę syczącą niekiedy dodajemy końcówkę -man, a odnosząc się do kobiet - -woman. Np. Anglik to an Englishman, Irlandczyk to an Irishman, Francuz to a Frenchman, Angielka to an Englishwoman. Irlandka to an Irishwoman, Francuzka to a Frenchwoman. Jeżeli jednak chcesz powiedzieć: Jestem Polakiem, użyj przymiotnika, czyli: I'm Polish. (Jestem polski), podobnie: To jest Anglik - He's English, To jest Amerykanin - He's American, To jest Brytyjka - She's British, To jest Francuzka - She's French.

Mówiąc o narodzie jako pewnej całości, zbiorowości, użyjemy przedimka określonego. Natomiast nie używamy go w odniesieniu do grupy osób przynależącej do danego narodu. Np. The Americans are coming!, ale A lot of Americans speak Spanish.

Należy pamiętać o nieregularnej formie liczby mnogiej rzeczowników z końcówką -man i -woman. Np. Englishman - (Anglicy) Englishmen ˈɪŋglɪʃmεn, Frenchwoman - (Francuzki) Frenchwomen ˈfrεntʃwɪmɪn.