Exercises

Przeczytaj na głos i przetłumacz.

1 I'm watching TV.
2 We're going out tonight.
3 Is she coming too?
4 I'm getting dressed.
5 Are you leaving already?
6 Is it still raining?
7 It's snowing!
8 We're working on it.
9 Am I disturbing you?
10 Why are you asking?
11 Wait for me!
12 Don't wait for me.
13 Is there anybody here?
14 What are you writing?
15 Who are you looking for?
16 What's going on?
17 I'm doing my best.
18 Don't tell her!

W połączeniu powiedzieć to komuś w angielskim użyjemy jedynie zaimka odnoszącego się do osoby (nie tłumaczymy polskiego to). Np. Powiedz jej to! - Tell her!.

Z poniższych wyrazów utwórz zdania zgodnie z angielskim szykiem.

1 books - the - here - put!
2 today - nice - is - the weather.
3 no - here - are - kids - there.
4 of - afraid - I'm - not - dogs.
5 dancing - going - tonight - we're.
6 it - him - tell - don't - about!
7 she - where - from - is?
8 friend - a - mine - he's - of.
9 you - going - are - out?
10 for - me - you - are - waiting?
11 eating - you - are - what?
12 you - lying - why - again - are?

Czasownik to lie (kłamać) ma swój tak samo wymawiany homonim, który oznacza leżeć.

Połącz zdania.

 • 1 My sister is getting dressed.
 • 2 Why are they still sleeping?
 • 3 What's that man doing here?
 • 4 Why aren't you eating?
 • 5 Are you watching TV?
 • 6 Is Eve coming with us?
 • 7 Is your brother studying?
 • 8 You are lying again!
 • a No, I'm listening to the radio.
 • b Yes, he's reading a textbook.
 • c No, I'm telling the truth!
 • d She's going dancing.
 • e No, she must stay here.
 • f I'm not hungry.
 • g He's waiting for you!
 • h They're very tired.

Skrótu TV (tiːviː) używa się powszechnie zamiast formalnego television (ˈtεlɪˌvɪʒən).

Wstaw przedimki określone i nieokreślone, tam gdzie jest to konieczne.

1 He's good boy.
2 There's a dog in your car.
3 Bob is friend of mine. We're good friends.
4 I like new book. It's good book.
5 There's bag here. What's in bag?
6 I have two dogs and cat.
7 It's raining today and we're taking taxi.
8 She's girl with short hair.
9 Who's woman there?
10 Is it true? You must tell me truth.
11 Can I have drink? I'm thirsty.
12 English is easy language.

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Powiedz mi to! tell
2 Usiądź. sit down
3 Zrób to od razu! do, right now
4 Poczekaj na mnie. wait for
5 Nie rób(cie) tego! do
6 Nie dawaj mu tego! give it to
7 Nie bój(cie) się! afraid
8 Proszę pójść ze mną. come
9 Nie czytaj tego! read
10 Zadzwoń do niego! call
11 Nie idź tam! go there
12 Nie myśl o tym. think about

Do you get the joke? - Rozumiesz dowcip? (Możesz skorzystać ze słownika.) A: Hey, man! Call me a taxi. B: Okay, sir... You are a taxi. Wyrazu sir sɜː używa się w zwrotach grzecznościowych, podobnie jak polskiego pan. Np. Dear sirs... ˈdɪəˌsɜːz - Szanowni państwo...

Z poniższych wyrazów utwórz zdania oznajmujące w czasie Present Continuous.

1
she, listen to the radio
2
the kids, run
3
my sister, get dressed
4
cars, make noise
5
it, rain today
6
I, think about it
7
we, work on it
8
he, sit there
9
Bob and Jane, wait for us
10
my parents, watch TV

Czasownik be również może występować w formie ciągłej! Np. You're being rude - Zachowujesz się nieuprzejmie - Podkreślamy, że właśnie teraz, a nie ogólnie.

Utwórz zdania przeczące w czasie Present Continuous (za pomocą NOT).

1
I, listen to you
2
we, wait for him
3
she, sleep
4
it, work
5
the buses, run today
6
the children, play
7
it, rain now
8
my brother, work today
9
John and Mary, come tonight
10
They, look for you

Z poniższych wyrazów utwórz pytania w czasie Present Continuous.

1
what, you, do?
2
how, you, feel?
3
why, you, lie?
4
why, they wait?
5
it, still run?
6
the kids, sleep?
7
you, watch, TV?
8
why, you sit, here?
9
they, leave, already?
10
what, make, that noise?

Tłumacząc polski czasownik robić nie można wymiennie stosować do i make! Do odnosi się głównie do działania, procesu itp. bez względu na efekt. Np.: What are you doing here?, He's doing his best., I must do some work. Make używa się w odniesieniu do czynności, które oznaczają tworzenie czegoś oraz czynności, w wyniku których coś powstaje. Np.: Make some tea., You are making a big mistake., They're making noise. Make łączy się także z rzeczownikami i przymiotnikami i oznacza zmianę stanu itp. (sprawić, że ktoś/coś staje się jakiś). Np.: Stop making fun of me. - Przestań robić sobie ze mnie żarty. It makes me happy. - To czyni mnie szczęśliwym.

Przetłumacz za pomocą czasu Present Continuous. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Co się dzieje?
go on
2 Co jesz?
what, eat
3 Już wychodzicie?
leave already
4 Nie przyjdziemy dziś wieczorem.
come tonight
5 Dlaczego to robią?
why, do that
6 Kiedy wyjeżdżasz?
when, leave
7 Pada deszcz.
it, rain
8 Znowu kłamie.
he, lie, again
9 Właśnie o tym rozmawiamy.
just, speak about
10 Idę do domu.
go home
11 Bierze prysznic. (ona)
take, shower

Czasownika take (wziąć) używamy także do opisu czynności jednorazowej. Np. take a shower - wziąć prysznic, take a photo (of...) - zrobić zdjęcie, sfotografować (coś). Zwrot take some time oznacza zabrać jakiś czas, trwać przez chwilę.

Zapisz zdania, które usłyszysz. Zwróć uwagę na formy użytych czasowników.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Formy skrócone zastąp formami pełnymi.

1 That's him!
2 We can't do it.
3 Don't go!
4 He hasn't got any.
5 It's my sister's car.
6 I'm not ready.
7 They aren't here.
8 She's my brother's friend.
9 We're at home.
10 They're ready.

Rzeczownik home łączy się z przyimkiem at. Np. She's at home - Jest w domu. Jako przysłówka można go użyć bez przyimka. Np. Go home! - Idź do domu, I'm home! - Jestem w domu!

Przekształć zdania, używając form skróconych.

1 It is me!
2 She is here.
3 He is not afraid.
4 I am not ready.
5 We are not ready.
6 Do not do it!
7 What is her name?
8 You are a good boy.
9 I cannot come.
10 We have not got any.

Wstaw some, any lub przedimek nieokreślony.

1 Give me drink. Can I have water?
2 I can't give you information.
3 Are there children?
4 There are nice games.
5 Is there dog in the house?
6 There's glass of milk.
7 Can you give me apples?
8 Is there new information?
9 She is eating apple.
10 Is there water in the glass?
11 Can you speak languages?

Powiedz po angielsku. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Jest zimno. cold
2 Jest mi zimno. cold
3 Jest gorąco. hot
4 Jest pięknie. nice
5 Jest brzydko. bad
6 Pada deszcz? rain
7 Pada śnieg. snow
8 Jest mroźno. freeze
9 Wieje wiatr. (Jest wietrznie.) windy
10 Zanosi się na deszcz. look like

Uzupełnij zdania odpowiednią formą zaimka.

1 I'm thirsty. Can you give a drink?
2 Come and take your friends with .
3 The boys are here. You can tell about it.
4 John is hungry. Give a sandwich.
5 She has the book. Go and ask for it.
6 That's my money. Give to me!
7 There's John, go and ask .
8 My sister knows. You can ask .
9 We need some help. Can you help ?
10 He's a little boy. Let be.
11 They want to know. Can you tell ?
12 I have the book with . You can see .
13 We're going dancing. Come with !
14 I'm going there now. You can come with .

Uwaga na użycie angielskich czasowników go i come przy wyrażaniu polskiego iść lub jechać. Należy rozróżnić, czy mówimy o ruchu ogólnie, czy mamy na myśli ruch w kierunku adresata wypowiedzi lub mówiącego. Np. “Idę do pracy” - I'm going to work, ale “Już idę!” - I'm coming!, “Idzie tutaj!” - He's coming!, “Chodź ze mną” - Come with me.

!

1 Co robisz? What you doing?
2 Wieczorem idziemy tańczyć. We're going tonight.
3 Mówisz poważnie? Are you ?
4 Nie bądź taki ciekawy! Stop so curious!
5 Pada i jest mi zimno. It's and cold.
6 Pośpiesz się. Nie ma czasu. Hurry! no time.
7 Co się dzieje? What's on?
8 Nie działa. It's not .
9 Oglądają telewizję. They're TV.
10 Ubiera się. She's dressed.
11 Żartujesz sobie ze mnie? Are you me?
12 Szukam pana Browna. I'm for Mr Brown.

Skrót Mr ˈmɪstə (pan) stawiamy wyłącznie przed imionami! Czasami może on stać również przed nazwą oficjalnej funkcji. Np. Mr President itp. W odniesieniu do kobiety (zamężnej) używa się skrótu Mrs ˈmɪsɪz. Natomiast skrótu Ms mɪz używa się wówczas, gdy nie chce się konkretyzować czy chodzi o pannę, czy mężatkę. W amerykańskim angielskim po tych skrótach stawia się kropkę - Mr., Mrs. ew. Ms.

Przetłumacz.

1 Mój brat czyta książkę.
2 Te książki są moje.
3 Nie idź tam!
4 On nie umie czytać.
5 Dlaczego kłamiesz?
6 Nie śpij!
7 Co oglądasz? (w telewizji)
8 Jest tu prysznic?
9 Ona bierze prysznic.
10 Co ty tutaj robisz?
11 Ona się go boi.
12 Nie ma (tu) mleka.
13 Kogo szukacie?
14 Nie czekamy na ciebie.
15 Co się dzieje?
16 Dlaczego nie jesz?
17 Chłopcy wciąż grają.
18 Jest bardzo zmęczony.
19 Jest tu ktoś?
20 Nie przeszkadzam wam?

Pamiętaj, że nie każde przeczenie występujące w pytaniu w języku polskim pojawia się w podobnym pytaniu w języku angielskim. Np. jeśli chcemy zapytać “Nie jesteś głodny?”, powiemy Are you hungry? (po angielsku bez przeczenia). Przeczenie w zdaniu pytającym w języku angielskim pojawia się głównie wtedy, gdy upewniamy się, dziwimy lub szukamy przyczyny. Np. “Ty nie przyjdziesz?” - Are you not coming? W języku potocznym częściej używa się formy skróconej. Np. Aren't you coming?, Why isn't he working?