Exercises

Przeczytaj zdania na głos i je przetłumacz.

1 He's a learner of English.
2 What's your name?
3 Let me introduce myself.
4 My name is ...
5 I'm not from here.
6 Where are you from?
7 Is there anybody here?
8 Are they waiting for me?
9 That's my sister's car.
10 There are many foreigners here.
11 How much is it?
12 That's not true!
13 What will you do?
14 Shall we go?
15 Can you help us?
16 We can't wait.
17 You'll have to ask him.
18 Have some!
19 I hope not.
20 I have to go.

Zapisz słownie poniższe liczby.

1 45 children
2 267 people
3 876.7
4 16.78
5 3.06
6 86.05
7 2,568
8 17,999.5
9 376,750
10 14,064,559

W języku angielskim liczby można również podawać za pomocą wielokrotności setek (także w odniesieniu do liczebników wyższych niż 2000). Np. 1,200 - twelve hundred, 2,500 - twenty-five hundred.

Zapisz zdania, które usłyszysz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Połącz zdania. Naucz się nazw państw i ich mieszkańców.

 • 1 John is English.
 • 2 Lucia is Spanish.
 • 3 Ivan is Russian.
 • 4 Helga and Kurt are German.
 • 5 Bob and Jane are American.
 • 6 Keiko is Japanese.
 • 7 Cheng is Chinese.
 • 8 Luis and Jean are French.
 • 9 Mark and Alison are Irish.
 • 10 Paolo and Valeria are Italian.
 • a They're from Ireland.
 • b He's from China.
 • c They're from Germany.
 • d He's from England.
 • e They're from Italy.
 • f She's from Spain.
 • g They're from the USA.
 • h He's from Russia.
 • i They're from France.
 • j She's from Japan.

Nazw pozostałych państw, narodowości i mieszkańców możesz nauczyć się ze słownika. Nieregularne formy to np. duński - Danish ˈdeɪnɪʃ, ale: Duńczyk - Dane deɪn, hiszpański - Spanish spænɪʃ, ale: Hiszpan - Spaniard ˈspænjəd. Wiemy już jednak, że zdanie: “To jest Hiszpan” możemy przetłumaczyć, używając przymiotnika: He's Spanish. Należy pamiętać, kiedy w języku angielskim używa się rzeczowników, a kiedy przymiotników.

Uzupełnij, używając odpowiednich form zaimka.

1 There's my brother. Go ask .
2 My sister is going out tonight. I'm going with .
3 Our dog is hungry. We must give some food.
4 Call your parents and ask . They'll tell you.
5 Here's your milk. Drink now!
6 We aren't ready. Can you wait for ?
7 Who's that boy? What's name?
8 Our kids are too young. We can't take with us.
9 Can I speak to , John?
10 Look. There's Bob's sister! No, that's not . She has dark hair.
11 We must know this. Please, let know.
12 I need to speak with him. Tell him to call .

Czasownik need to używamy także w znaczeniu musieć (o konieczności wynikającej z okoliczności). Np. You need to stop it - Musisz to zostawić, You need to listen to me - Musisz mnie słuchać.

Z poniższych wyrazów utwórz zdania zgodnie z angielskim szykiem.

1 speak - to - need - I - you - to.
2 long - it - take - will - how?
3 her - tell - about - don't - it!
4 you - the - tonight - coming - party - to - are?
5 will - I - it - tell - tomorrow - him - about.
6 your - do - homework - when - you - will?
7 back - will - we - be - about - six - at - p.m.
8 like - weather - is - what - the - today?

Uzupełnij zdania za pomocą form czasownika be w czasie teraźniejszym.

1 Peter, you coming to the party tonight?
2 There lots of children.
3 What going on?
4 I must hurry. My children waiting for me.
5 these books yours?
6 I not afraid of you.
7 Our children too young for that.
8 Water good for you.
9 I right? No, you wrong!
10 Why you laughing?
11 How much money there? There 15 dollars.
12 It true! He lying!

Do you get the joke? - Rozumiesz dowcip? (możesz użyć słownika): I have 10 legs, 8 arms and 3 heads. What am I? - A liar!

Uzupełnij zdania za pomocą odpowiednich form zaimków dzierżawczych.

1 What's that girl's name? she name is Jane.
2 You can't have it. It isn't you .
3 There are many parents with they children.
4 It'll be at our house, not they .
5 Is that your dog? What's it name?
6 He can't call you. he phone isn't working.
7 The kids are hungry. They want they food.
8 I phone isn't working. Can I use you ?
9 He's a good friend of I .
10 We want something for we children.

Wybierz odpowiednie słowo.

1 How much/old/tall is your dad? – He's 43.
2 Which/Who/What are you looking for? – I'm looking for you.
3 How much/many/little people will there be?
4 My sister is six feet long/tall/big.
5 What book are you watching/looking/reading?
6 I'm looking/seeing/watching TV now.
7 Is it long/far/short from here?. No, you can walk there.
8 There will be not/no/any foreigners.
9 Don't lie! Tell me the true/truth/right.
10 Will you get/let/give me know?
11 I'm making/doing/putting my best. It'll be ready in/at/on 30 minutes.
12 We're leaving/going/walking out tonight.
13 We'll meet in/at/on my place in/at/on 6 p.m.

Uzupełnij zdania za pomocą wyrazu much lub many.

1 How money will you need?
2 There won't be people.
3 They've got kids and very little time.
4 There isn't milk here.
5 That's too information.
6 How luggage have you got?
7 How friends are coming?
8 Hurry up. There isn't time.
9 How is this car?
10 There are too cars.

Uzupełnij zdania za pomocą form przeczących czasownika be w czasie teraźniejszym. Użyj form skróconych.

1 I ready.
2 She my sister.
3 My brother here.
4 His parents glad.
5 There any kids.
6 This book mine.
7 We very happy.
8 There many foreigners there.
9 There any money.
10 Why you at school?
11 English phrases easy.

Utwórz pytania. Pytaj o wytłuszczone wyrazy.

1 John is leaving tomorrow.
2 He's reading a book.
3 Jane is still sleeping.
4 I'm writing an e-mail.
5 They're playing a game.
6 We're going on holiday.
7 Jane and Bob are coming.
8 Mark is visiting his friend.
9 I'm watching a film on TV.
10 I'm not listening to you.
11 My friends are having fun.
12 We're going out tonight.

Uzupełnij zdania za pomocą rodzajnika, tam gdzie jest to konieczne.

1 Jane is nice girl. She's British.
2 Bob is American. He has house in USA.
3 British are nice people.
4 The Thames is river in Britain.
5 There's lot of water in sea.
6 Can I have little water?
7 There are ten cats in house.
8 She's good friend of mine.
9 Jean is French. He's French student.
10 My friends are Irish. They're from Ireland.
11 I'll take taxi to work.

Połącz pytania i odpowiedzi.

 • 1 Am I disturbing you?
 • 2 What time will you be back?
 • 3 Shall we walk?
 • 4 Who are you looking for?
 • 5 Are you going on holiday?
 • 6 Is he American?
 • 7 How long will it take?
 • 8 What will you drink?
 • a No, we'll take a taxi.
 • b Yes, we're going to the seaside.
 • c It'll be ready tomorrow.
 • d No, come in!
 • e No, I think he's British.
 • f I need to speak to Mr Brown.
 • g I'll leave that to you.
 • h At about half past six.

Zapamiętaj przydatny zwrot: I'll leave that to you - Pozostawiam to tobie. Podobnie: Leave that to me - Zostaw to mi.

Wstaw some lub any.

1 We need time.
2 Can I have water?
3 Are there kids there?
4 There aren't people.
5 Can you give me money?
6 We haven't got milk.
7 Have you got pets?
8 of them are students.
9 I can't see children.
10 Can he speak foreign languages?

Przekształć poniższe zdania na zdania w czasie Future Simple.

1 They are going on holiday.
2 He isn't sleeping at home.
3 My mum is making dinner.
4 I'm leaving in ten minutes.
5 We are meeting at my place.
6 He's not afraid.
7 We aren't at home.
8 When are we leaving?
9 What are you doing?
10 Who's coming?
11 I can't come.
12 We must do it.

Powiedz po angielsku. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Język angielski jest łatwy. easy
2 Uczę się języka angielskiego. learn
3 Nie mówię po angielsku. speak
4 Pomożesz mi? help
5 Słuchasz mnie? listen
6 Kiedy wyjeżdżasz? leave
7 Jest mało czasu. little
8 Czy jest coś do jedzenia? anything to eat
9 Gdzie się spotkamy? meet
10 Są tam jakieś dzieci? any
11 Nie ma tam żadnych ludzi. no
12 Dam mu znać. let know
13 Która jest godzina? what time
14 Kiedy przyjadą? arrive
15 Ja nie śpię! sleep

Czasownik spać tłumaczymy jako to sleep, ale też be asleep əˈsliːp. Możemy więc powiedzieć: He's sleeping albo He's asleep, Are you sleeping? albo Are you asleep?

Uzupełnij za pomocą antonimów.

1 English is easy, but Japanese is .
2 My brother is little and I am .
3 I'm cold and she's . I'm tall and she's .
4 Now we are young, but we'll be too.
5 His English is very good, but mine is .
6 She's sad and he's .
7 There will be many men but only women.
8 There's too much work and too time.

Połącz zdania.

 • 1 Grass in spring is
 • 2 Bananas are
 • 3 Chocolate is
 • 4 The sky at night is
 • 5 Good tomatoes are
 • 6 The sea is
 • 7 Oranges are
 • 8 Snow is
 • a brown.
 • b white.
 • c red.
 • d orange.
 • e yellow.
 • f green.
 • g blue.
 • h black.

Wybierz właściwy przyimek.

1 He's afraid at/to/of you.
2 She'll be back in/for/on an hour.
3 We'll meet in/at/on my place in/at/on the evening.
4 What are you doing in/at/on Monday?
5 It's half to/past/at six. I'm going to/at/for work.
6 That's the house at/of/to my parents.
7 Don't call me in/at/on night.
8 Where is he to/for/from?
9 Look at/on/to this photo.
10 I'll call you on/at/in the morning.
11 We go there on/to/at weekends.
12 It isn't far of/from/to here. We'll be there at/in/to time.
13 She'll be here in/at/to five p.m. I'll speak on/to/at her.

Czasownik speak łączy się z przyimkiem to lub with (rozmawiać z kimś). Speak to sugeruje komunikację jednostronną (mówić do kogoś). Np. I'll speak to him - Pomówię z nim. Natomiast speak with sugeruje dialog. Np. I'll speak with him - Będę z nim rozmawiać.

Uzupełnij zdania za pomocą odpowiednich form czasownika.

1 A man is wait there for you.
2 Why are you sit here?
3 My brother speak four languages.
4 We're just work on it. It be ready soon.
5 My mum have no time.
6 Who know about it? I let you know.
7 How are you feel ?
8 They not be now. They be back soon.
9 Stop it! It's get on my nerves.
10 What are you read ? My dad read a lot.
11 I want see it. Can you show it to me?
12 We'll go shop tomorrow.
13 Mark enjoy his work.

Czasownik bawić (coś kogoś) można przetłumaczyć za pomocą enjoy (cieszyć się z czegoś, dobrze się bawić) lub like (lubić, podobać się). W przypadku tych czasowników dochodzi do zamiany podmiotu i orzeczenia. Czyli nie: coś bawi kogoś jak w języku polskim, ale ktoś coś lubi, bawi go to. Np.: “Bawi mnie to.” - I enjoy it.. Aby powiedzieć, że coś kogoś już nie bawi, użyjemy zwrotu be tired of ..., który oznacza, że ktoś jest czymś zmęczony.: “Już mnie to nie bawi.” - I'm tired of it.

!

1 Skąd pan jest? Where are you ?
2 Wyjeżdżamy za 2 dni. We're in two days.
3 Bob ma wielu przyjaciół. Bob a lot of friends.
4 Jane o tym wie. Jane about it.
5 Ile masz lat? How are you?
6 Przepraszam za spóźnienie. Sorry, I'm .
7 Wygląda na to, że będzie padać. It looks rain.
8 Proszę, nie mów mu! Please tell him!
9 Zrobisz to dla mnie? you do it for me?
10 O której przyjdziesz? What will you come?
11 Zrobię, co będę mógł. I'll do my .
12 Ile ma wzrostu? How is he?
13 Czy mogę wejść? - Oczywiście! Can I in? - Of  !
14 Mógłbym cię o coś zapytać? May I you something?
15 Dziś wieczorem wychodzimy. We're going out .
16 Dołączycie do nas? Will you us?

Uzupełnij za pomocą odpowiednich wyrazów.

1 I'm not afraid him. He's my friend.
2 How is she? – She's 35.
3 What are the kids doing? – They're some games.
4 are you? – I'm fine. Thanks.
5 What's the like? – It's raining again.
6 He isn't here now. We will to wait for him.
7 We're waiting you! You are again.
8 He's ! – No, he's wrong!
9 Can I with you? – No, you'll stay here.
10 Sorry, I have no time. I'm very now.
11 I'll be back soon. Will you for me?
12 Shall we go bus or car? – We'll a taxi.
13 I'm leaving for London. – Have a safe !

Z czasownikiem leave (wyjść, wyjechać gdzieś) łączy się przyimek for, nie: to. Leave oznacza, że ktoś opuszcza jedno miejsce i wybiera się do innego. Np. I'm leaving Prague for London - “Wyjeżdżam z Pragi do Londynu”. To może wystąpić po leave tylko wtedy, kiedy wprowadza czasownik w bezokoliczniku oznaczający cel. Np. He's leaving Prague to work in New York - Wyjeżdża z Pragi, by pracować w Nowym Jorku.

Powiedz po angielsku.

1 Dokąd jedziesz na wakacje?
2 Nie czekajcie na mnie.
3 Proszę iść drugą ulicą w lewo.
4 Mieszkamy w hotelu.
5 Zatrzymamy się na trzy dni.
6 Weźmiemy taksówkę.
7 Czekacie na kogoś?
8 Przyjdziesz?
9 Chcę odwiedzić przyjaciela w Londynie.
10 Jestem Polakiem.
11 Idziemy?
12 Poproszę go o pomoc.
13 Czy to wystarczy?
14 Co zamawiacie?
15 Jak długo to zajmie?
16 Nie jestem przygotowany.
17 Będziesz musiał poczekać.
18 Jest mi gorąco.
19 Proszę wejść!
20 Szczęśliwej podróży!

Tworzenie wyrazów w języku angielskim jest bardzo logiczne: something - some+thing (jakaś rzecz - coś), nothing - no+thing (żadna rzecz - nic), everything - every+thing (każda rzecz - wszystko) i anything - any+thing (jakakolwiek rzecz - cokolwiek). Podobnie tworzy się wyrazy somebody (ktoś), nobody (nikt), everybody (każdy) i anybody (ktokolwiek). W ten sposób szybko zapamiętasz wiele nowych słów.

Czasownik may meɪ znaczy “móc”, ale używamy go także w celu wyrażenia możliwości lub niepewności (może, chyba). Np. You may be right - “Możliwe, że masz rację”, We may go to... - “Moglibyśmy na przykład iść do...”, I may be back soon - “Może niedługo będę z powrotem”. W podobny sposób używamy czasownika might. Więcej o may i might w Lekcji 14.