Grammar

Be going to Konstrukcji be going to... używamy do wyrażenia tzw. bliskiej przyszłości. Opisuje ona zjawiska i czynności, które niedługo się wydarzą. Konstrukcja ta służy także do informowania o zamiarach i planach na przyszłość. Odnosi się również do wydarzeń nieuchronnych i niezależnych od mówiącego. Tworzymy ją za pomocą formy ciągłej be going to, która przyjmuje postać odpowiednią dla danej osoby. Następnie dodajemy bezokolicznik czasownika głównego. W formie skróconej: I'm/You're/He's/We're/They're going to... Np. I'm going to call him.Zadzwonię do niego. He's going to kill you.On cię zabije. It's going to be hard.To będzie trudne. They're going to prepare it.Oni to przygotują. We're going to be rich!Będziemy bogaci! W języku potocznym going to skraca się do formy gonna ˈgɒnə. Np. I'm gonna make it.Dam sobie radę. He's gonna win again.On znów wygra. Who's gonna tell her?Kto jej powie? Przeczenia i pytania tworzymy tak jak w czasie Present Continuous, czyli przeczenie za pomocą partykuły not, a pytanie poprzez inwersję podmiotu i formy czasownika be. Np. I'm not going to tell you.Nie powiem wam tego. I'm not gonna ask him.Nie będę go pytać. We're never going to win like this.W ten sposób nigdy nie wygramy. Am I going to get one too?Czy też dostanę jeden? Is he going to do it?Zrobi to?

Różnice w użyciu czasu przyszłego z will i konstrukcji oznaczającej bliską przyszłość be going to nie są wyraźne. Często konstrukcje te można stosować wymiennie. Will używamy częściej, mówiąc o obietnicy, ofercie, nagłej decyzji lub wyrażając przekonanie, że coś się stanie. Natomiast be going to używamy, mówiąc o czynnościach wynikających z teraźniejszych zdarzeń lub o czynnościach, które dana osoba jest już zdecydowana wykonać. A więc tam, gdzie występuje bezpośrednia lub przyczynowa zależność między teraźniejszością a przyszłością.

Gerund “-ing” Forma ciągła gerund wraz z imiesłowem czynnym -ing jest jedną z najczęściej używanych form w języku angielskim. Stosuje się ją do tworzenia imiesłowów, rzeczowników (rzeczowników odczasownikowych) i strony biernej. Formy gerund używamy w rozkazach, zakazach, zdaniach opisujących początek i koniec czynności, a także do wyrażania emocji, preferencji, wspomnień, nawyków lub czynności, które trwają. Łączy się z czasownikami. Np. Stop writing!Przestań(cie) pisać! I quit smoking.Rzuciłem palenie. No smokingZakaz palenia She started speaking.Zaczęła mówić. I like reading books.Lubię czytać książki. They love being together.Razem są bardzo szczęśliwi. I enjoy driving.Lubię prowadzić samochód. I prefer swimming to skiing.Wolę pływanie niż jazdę na nartach. He's afraid of flying.Boi się latać. Telling him was a mistake.Błędem było mówienie mu tego. I remember him saying your name.Pamiętam, że mówił twoje imię. She spent the night reading.Spędziła noc, czytając. He keeps thinking about her.Ciągle o niej myśli. I couldn't help laughing.Nie mogłem przestać się śmiać. It was nice meeting you.Miło było cię poznać. Za pomocą końcówki -ing możemy także tworzyć rzeczowniki odczasownikowe.
write pisać writing pisanie
wait czekać waiting czekanie
read czytać reading czytanie
drive kierować driving kierowanie
shop kupować shopping kupowanie
use używać using używanie
Forma gerund może zastępować w zdaniu konstrukcje bezokolicznikowe z to. Np. It started to rain. - It started raining. It is difficult for her to get up. - Getting up is difficult for her. It is hard to swim in cold water. - Swimming in cold water is hard. It is easy to find a good hotel. - Finding a good hotel is easy. It is not safe to go there alone. - Going there alone is not safe. It is better to start early. - Starting early is better. It is not always safe to drive slowly. - Driving slowly isn't always safe. It will be better to use a key. - Using a key will be better. Forma gerund w czasie teraźniejszym występuje też w funkcji rzeczownika. Np. I hate getting up early.Nienawidzę wczesnego wstawania. They love watching TV.Uwielbiają oglądać telewizję. Forma gerund może także pełnić funkcję czasownika. Np. Asking him about it ...Kiedy go o to pytałem... Knowing that you like it ...Ponieważ wiemy, że to lubisz... Uwaga: Zwróć uwagę, że dopiero kontekst pozwala nam określić, kto jest wykonawcą danej czynności.

Forma gerund może łączyć się z zaimkiem dzierżawczym. Za pomocą takiej konstrukcji możemy zastąpić zdanie podrzędnie złożone. Np. Do you mind if I stay? - Do you mind my staying? - Nie będzie ci przeszkadzało, jeśli zostanę?, He's afraid that I'll lose it - He's afraid of my losing it - Boi się, że to zgubię.

Pozostałe przyimki czasu Pozostałe przyimki czasu to: after, before, by, during, for, till, until, over, within. Przyimek “after” najczęściej tłumaczymy jako po - upłynięciu pewnego czasu, innej czynności. Np. Don't call me after ten p.m.Nie dzwoń do mnie po dziesiątej. After you.Proszę przodem. Repeat after me.Powtarzaj za mną. I had to clean after him.Musiałem po nim posprzątać. the day after tomorrowpojutrze W zdaniach czasowych łączy się z formą ciągłą. Całą konstrukcję tłumaczymy jako po tym jak... After saying that, he left.Po tym jak to powiedział, wyszedł. Przyimek “before” Ten przyimek już znasz. Sugeruje on, że coś poprzedza inną czynność (czasowo lub pod względem pierwszeństwa). Tłumaczymy go za pomocą wyrazu przed. Jest antonimem przyimka after. Np. Don't wake me before seven.Nie budź mnie przed siódmą. I'll be back before Christmas.Wrócę przed świętami Bożego Narodzenia.. the day before yesterdayprzedwczoraj Jeżeli znajduje się przed formą ciągłą (z końcówką -ing), możemy go tłumaczyć jako zanim. Think before saying anything.Pomyśl, zanim coś powiesz. Zwróć uwagę na różne użycia przyimków by i until! Wprawdzie obydwa najczęściej tłumaczymy za pomocą przyimka “do”, ale różnica między nimi jest znacząca. Przyimek “by” używamy go w odniesieniu do czynności jednorazowej, która zostanie wykonana do danego momentu czy terminu. Np. I'll be back by ten.Wrócę przed dziesiątą. It will be done by Friday.To będzie zrobione do piątku. It must be ready by next week.To musi być gotowe do następnego tygodnia. He must be there by now.Do tej pory musi już tam być. Przyimek “until” lub (potocznie) till odnosi się do czynności, która trwa aż do pewnego momentu. Np. I'll wait until six., I'll wait till six.Poczekam do szóstej. He sleeps until ten., He sleeps till ten.Śpi do dziesiątej. It won't be ready until next week.To będzie gotowe w przyszłym tygodniu. Don't leave it until tomorrow.Nie zostawiaj tego na jutro. Zwróć uwagę na różne użycia przyimków during i within! Mimo że obydwa tłumaczymy jako “w czasie, w ciągu”, mają one inne znaczenie i nie należy używać ich wymiennie. Przyimek “during” Odnosi się do czynności czy zjawiska, które trwa przez określony czas lub często się powtarza w obrębie jednego odcinka czasowego. Np. I'll study during the holidays.W czasie wakacji będę się uczyć. There's no rain during the summer.W czasie lata nie pada. Przyimek “within” używamy wyłącznie w odniesieniu do jednorazowej lub powtarzającej się czynności, która ma miejsce w pewnych ramach czasowych (przed wygaśnięciem określonego terminu). Na język polski tłumaczymy go za pomocą przyimka do. Np. We'll send it within 24 hours.Wyślemy to w ciągu 24 godzin. They'll arrive within one hour.Przybędzie w ciągu godziny. He'll finish school within 1 year.Skończy szkołę w ciągu jednego roku. Przyimek “over” odnosi się do czasu, w ciągu którego jakaś czynność miała miejsce. She changed over the years.Zmieniła się przez te lata. It happened twice over the last month.To stało się dwukrotnie w zeszłym miesiącu. She asked me to stay over the weekend.Poprosiła mnie, abym został na weekend. Przyimek “for” oznacza, że czynność trwa do pewnego czasu. Np. I'll stay for three days.Zostanę na trzy dni. We'll have to wait for 2 hours.Będziemy musieli poczekać 2 godziny. Can I speak to you for a minute?Mogę z tobą chwilę porozmawiać? Zauważ, że przyimek for w kontekście czasu nie ma w języku polskim ekwiwalentu! Nie należy jednak o nim zapominać, tłumacząc zdania na język angielski. Przyimków należy uczyć się bardziej szczegółowo przy pomocy słownika i zwracać na nie uwagę podczas czytania tekstów w języku angielskim. Zob. więcej Zdania okolicznikowe czasu w Lekcji 14.
Przymiotniki W języku angielskim formy przymiotników są niezmienne, bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika, który określają. Do jedynej zmiany formy przymiotnika dochodzi podczas jego stopniowania. Uwaga, przedimek znajdujący się przed rzeczownikiem przesuwa się przed przymiotnik. W związku z tym może zmieniać swoją formę (przedimek nieokreślony) lub wymowę (przedimek określony). Np. a car - a green carsamochód - zielony samochód a tree - an old treedrzewo - stare drzewo Give me the box. ðəˈbɒksDaj mi to pudełko. Give me the orange box. ˈðiːˈɒrɪndʒ bɒksDaj mi to pomarańczowe pudełko. W języku angielskim przymiotniki znajdują się przed rzeczownikiem, który określają. Wyjątkiem są przymiotniki jakościowe stojące za liczebnikiem. She's five feet tall.Ma pięć stóp wzrostu. The road is 5 miles long.Droga ma 5 mil długości. Przymiotniki pochodne tworzymy przede wszystkim od czasowników za pomocą końcówek -ed i -ing lub od rzeczowników za pomocą końcówek -ic, -(ic)al. Np. logic - logical, idiot - idiotic, music - musical, economy - economic - economical Przymiotniki utworzone za pomocą końcówki -ed zwykle wyrażają stronę bierną lub stan, który powstał na skutek czynności mającej miejsce w przeszłości. a closed bookzamknięta książka a satisfied manzadowolony człowiek tied handszwiązane ręce Jeżeli przymiotnik został utworzony od czasownika nieregularnego, może przyjąć końcówkę zgodną z formą imiesłowu czasu przeszłego - Past Participle (PP). Np. broken leg, broken carzłamana noga lost keys, forgotten keyszgubione klucze, zapomniane klucze stolen money, drunk manskradzione pieniądze, pijany facet Przymiotniki utworzone za pomocą końcówki -ing oznaczają teraźniejszy stan, trwającą czynność lub teraźniejszy wpływ na coś. an interesting filmciekawy film sleeping childrenśpiące dzieci sitting peoplesiedzący ludzie English-speaking countrieskraje anglojęzyczne Uwaga na przymiotniki, które następują po czasownikach opisujących zmysły, uczucia. Takie przymiotniki często tłumaczymy za pomocą przysłówków. Są to przymiotniki występujące po takich czasownikach jak np. look (wyglądać), sound (brzmieć), smell (pachnieć), feel (czuć). Np. You look great.Wyglądasz świetnie. He looks tired.Wygląda na zmęczonego. That sounds good!To brzmi dobrze! It smells nice.Pięknie to pachnie. Przymiotniki z czasownikiem be tworzą stałe połączenia (niektóre z nich już znasz). Zauważ, że czasami nie można ich przetłumaczyć za pomocą polskich przymiotników! be afraid of sth - I'm afraid ...bać się czegoś - Boję się... be bored - I'm bored.nudzić się - Nudzę się. be busy - He's busy now.mieć dużo pracy - Ma teraz dużo pracy. be hungry - I'm hungry.być głodnym - Jestem głodny. be interested (in) - I'm not interested.być zainteresowanym - Nie jestem zainteresowany. be lucky - I was lucky.mieć szczęście - Miałem szczęście. be missing - What's missing?brakować - Czego brakuje? be right - You're right.mieć rację - Masz rację. be tired of sth - I'm tired of it.mieć dość czegoś - Mam tego dość. be unlucky - He was unlucky.mieć pecha - Miał pecha. be wrong about sth - You're wrong!mylić się - Mylisz się.
Stopniowanie przymiotników Przymiotniki w języku angielskim stopniujemy za pomocą przyrostków -er (2. stopień) i -est (3. stopień) albo poprzez dodanie przed przymiotnik wyrazów more mɔː (więcej) i (the) most məʊst (najwięcej). Stopniowanie za pomocą przyrostków -er i -est Za pomocą przyrostków stopniuje się przymiotniki jednosylabowe, dwusylabowe zakończone na spółgłoskę, dwugłoskę -ow lub er, a także te, w których akcent pada na sylabę końcową. W stopniu najwyższym naj- przymiotnik poprzedzamy przedimkiem określonym the: nice - nicer - the nicest; fine - finer - the finest short - shorter - the shortest; long - longer - the longest small - smaller - the smallest; fast - faster - the fastest Przy stopniowaniu może dochodzić do zmian w pisowni, a konkretnie do podwojenia spółgłoski. Zasady podwajania są analogiczne do sposobu, w jaki tworzy się imiesłów czynny lub formę gerund. big - bigger - the biggest; hot - hotter - the hottest mad - madder - the maddest; sad - sadder - the saddest thin - thinner - the thinnest W przymiotnikach zakończonych na literę y, która jest poprzedzona spółgłoską, dochodzi do zmiany w końcówce - -ier zamienia się na -iest. easy - easier - the easiest; heavy - heavier - the heaviest happy - happier - the happiest; hungry - hungrier - the hungriest Końcówka y się nie zmienia, jeśli na końcu przymiotnika stoi przed nią samogłoska. Np. grey - greyer - the greyest Stopniowanie za pomocą more i the most W ten sposób stopniowane są przymiotniki dwu- i wielosylabowe (inne niż te, które zostały wymienione w poprzednim punkcie). Aby utworzyć stopień wyższy, należy wstawić przed przymiotnik wyraz more więcej, a w stopniu najwyższym wyraz most najwięcej. W stopniu najwyższym przed przymiotnik dodaje się przedimek określony the, podobnie jak ma to miejsce podczas stopniowania za pomocą przedrostków. interesting - more interesting - the most interesting beautiful - more beautiful - the most beautiful difficult - more difficult - the most difficult expensive - more expensive - the most expensive Uwaga: Niektóre przymiotniki dwusylabowe można stopniować na oba sposoby. Nieregularne stopniowanie przymiotników W języku angielskim tylko nieliczne, ale często używane przymiotniki są stopniowane w sposób nieregularny. Należą do nich: good - better - the bestdobry - lepszy - najlepszy bad - worse - the worstzły - gorszy - najgorszy many/much - more - the mostdużo - więcej - najwięcej little - less - the leastmało - mniej - najmniej far - farther/further - the farthest/furthestdaleki, daleko - dalszy, dalej - najdalszy, najdalej old - elder/older - the eldest/oldeststary - starszy - najstarszy Form elder i eldest używamy, mówiąc wyłącznie o krewnych, np. elder brother - starszy brat, the eldest brother - najstarszy brat. Uwaga na różnicę w znaczeniu wyrazów farther i further! Kiedy mówimy o odległości, możemy użyć zarówno słowa farther, jak i further. Natomiast kiedy mówimy o pewnym zakresie, objętości, powinniśmy użyć wyrazu further.

Przymiotniki porównujemy (stopień wyższy) za pomocą spójnika than - niż. Uwaga! Nie myl go z przysłówkiem then, który oznacza potem albo wtedy. Często spotkasz się z wyrazami much - znacznie albo far - dalece, o wiele bardziej (jaki). Np. He's much stronger than you - “Jest znacznie silniejszy niż ty”, Russia is far larger than England - “Rosja jest o wiele większa niż Anglia”. W języku potocznym używamy również a lot. Np. It's a lot better - To jest znacznie lepsze. W stopniu najwyższym występuje także wyrażenie by far (zdecydowanie). Np. He's by far the best - Jest zdecydowanie najlepszy.

Konstrukcja “the ... the ...” W języku angielskim w stopniu wyższym (the comparative) często używamy konstrukcji THE + comparative ... THE + comparative. Odpowiada ona polskiemu stopniowaniu z użyciem konstrukcji im..., tym.... Np. The sooner you start, the better.Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. The longer the trip, the higher the price.Im dłuższa podróż, tym wyższa cena. The hotter it is, the more I drink.Im jest cieplej, tym więcej piję. The higher you get, the colder it is.Im wyżej się dostaniesz, tym jest chłodniej. The less you have, the happier you are.Im mniej masz, tym jesteś szczęśliwszy. Konstrukcji the ... the ... używa się także wraz z przysłówkami w stopniu wyższym. Zob. stopniowanie przysłówków w Lekcji 18???

Uwaga! The most znaczy najbardziej, ale most (of) to większość! Np. most of them - większość z nich, Most people think... - Większość ludzi myśli...

Mimo że wyraz less oznacza mniej, przyrostek -less lɪs zwykle wyraża brak czegoś (bez...). Np. childless - bezdzietny, homeless - bezdomny, hopeless - beznadziejny, helpless - bezsilny.

Porównywanie za pomocą “as ... as ...” Aby podkreślić, że dwie rzeczy są sobie niemal równe, używamy konstrukcji as ... as ... (tak..., jak...) w połączeniu z przymiotnikiem lub przysłówkiem. Np. She is as pretty as a picture.Jest piękna jak obrazek. He is twice as strong as I am.Jest dwukrotnie silniejszy niż ja. Take as many as you like.Weź tak dużo jak chcesz. He makes twice as much money as I do.Zarabia dwa razy więcej pieniędzy niż ja. Możemy utworzyć także porównania z partykułą not, czyli: not as... as .... Przykłady: It's not as hard as you think.Nie jest to tak trudne, jak myślisz. He is not as smart as he looks.Nie jest tak mądry, na jakiego wygląda. It was not as bad as I thought.Nie było to takie złe, jak myślałem. There were not as many people as before.Nie było tam tylu ludzi jak przedtem.

Przed przymiotnikami mogą stać wyrazy so (tak) i such (taki) podkreślające intensywność cechy. Przysłówek so umieszczamy przed przymiotnikiem (lub przysłówkiem). Such odnosi się do rzeczownika, który stoi za przymiotnikiem. Np. The girl is so smart, ale She is such a smart girl (To taka mądra dziewczyna). NIE MOŻNA powiedzieć: She is so smart girl czy Those apples are so good!, ale: Those are such good apples! (To takie dobre jabłka).

Konstrukcję as soon as possible - “jak najszybciej” często skraca się do postaci asap ˌeɪεseɪˈpiː. Należy pamiętać, by zwracać uwagę na angielskie skróty.