Mary:
Hi Frank! Am I disturbing you?
haɪ fræŋk! əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Cześć Frank. Nie przeszkadzam ci?
Frank:
No, come in!
nəʊ, kʌm ɪn!
Nie, wejdź.
Mary:
What are you doing?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?
Co robisz?
Frank:
I'm sitting and waiting for Jane.
aɪm ˈsɪtɪŋ ænd weɪtɪŋ fə dʒeɪn
Siedzę i czekam na Jane.
Mary:
And what's she doing?
ænd wɒts ʃɪ ˈduːɪŋ?
A co robi?
Frank:
She's getting dressed.
ʃiːz gεtɪŋ drεst
Ubiera się.
Mary:
Are you going out tonight?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt?
Wychodzicie gdzieś dziś wieczorem?
Frank:
Yes, we're going dancing.
jεs, wɪə ˈgəʊɪŋ ˈdɑːnsɪŋ
Tak, idziemy tańczyć.
Mary:
But it's raining.
bət ɪts reɪnɪŋ
Ale pada deszcz.
Frank:
I know, but we're taking a taxi.
aɪ nəʊ, bət wɪə ˈteɪkɪŋ ə ˈtæksɪ
Wiem, ale weźmiemy taksówkę.
Mary:
And what are the girls doing?
ænd wɒt ɑː ðə gɜːlz ˈduːɪŋ?
A co robią dziewczyny?
Frank:
They're playing some games having a good time.
ðεə pleɪŋ sʌm geɪmz hævɪŋ ə gʊd taɪm
Grają w jakieś gry i dobrze się bawią.
Frank:
Are you looking for somebody?
ɑː juː lʊkɪŋ fə ˈsʌmbədɪ?
Szukasz kogoś?
Mary:
I'm looking for Paul. I need to speak to him.
aɪm lʊkɪŋ fə pɔːl aɪ niːd tə spiːk tə hɪm
Szukam Paula. Muszę z nim porozmawiać.
Mary:
What's he doing? Is he watching TV again?
wɒts hɪ ˈduːɪŋ? ɪz hɪ wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː əˈgεn?
Co on robi? Znów ogląda telewizję?
Frank:
No, he isn't. I think he's sleeping. He's very tired.
nəʊ, hɪ ˈɪz<sup>ə</sup>nt aɪ θɪŋk hiːz sliːpɪŋ hiːz ˈvεrɪ ˈtaɪəd
Nie, nie ogląda. Myślę, że śpi. Jest bardzo zmęczony.
Mary:
It can wait. And what are you doing tomorrow?
ɪt kən weɪt ænd wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ?
To może poczekać. A co będziecie robić jutro?
Frank:
Why are you asking so many questions? Stop being so curious!
waɪ ɑː juː ɑːskɪŋ səʊ ˈmεnɪ ˈkwεstʃənz? stɒp ˈbiːɪŋ səʊ ˈkjʊərɪəs!
Dlaczego pytasz? Przestań być taka ciekawska!
Mary:
What's wrong? Am I bothering you?
wɒts rɒŋ? əm aɪ ˈbɒðərɪŋ juː?
Co jest? Przeszkadzam ci?
Frank:
Yes, your questions are getting on my nerves.
jεs, jɔː ˈkwεstʃənz ɑː gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz
Tak, twoje pytania mnie denerwują.
Mary:
Are you serious? I'm just asking.
ɑː juː ˈsɪərɪəs? aɪm dʒʌst ɑːskɪŋ
Mówisz poważnie? Tylko pytam.
Frank:
No, I'm just kidding.
nəʊ, aɪm dʒʌst kɪdɪŋ
Nie, tylko żartuję.
Mary:
Okay, I'm leaving!
ˌəʊˈkeɪ, aɪm liːvɪŋ!
Dobrze, wychodzę!

Podkreśl w tekście wszystkie czasowniki w formie gerund. Zwróć uwagę na ich pozycję w stosunku do czasownika be.

Znajdź w tekście formy skrócone.

What's wrong? możemy przetłumaczyć jako: Co jest?, Coś się dzieje?, Coś nie tak? Natomiast Are you serious? oznacza Mówisz poważnie?, I'm serious! - Mówię poważnie!

Zwrot: Stop being so... znaczy Przestań być taki... albo Nie bądź taki...