John lives with his parents and sister.
dʒɒn lɪvz wɪθ hɪz ˈpεərənts ænd ˈsɪstə
John mieszka z rodzicami i siostrą.
He likes to do many things.
hɪ laɪks tə dʊ ˈmεnɪ θɪŋz
Lubi robić wiele rzeczy.
John is very busy. He has a tight schedule.
dʒɒn ɪz ˈvεrɪ ˈbɪzɪ hɪ hæz ə taɪt ˈʃεdjuːl
John jest bardzo zajęty. Ma napięty harmonogram.
He has a lot of duties every day.
hɪ hæz ə lɒt əv ˈdjuːtɪz ˈεvrɪ deɪ
Każdego dnia ma mnóstwo obowiązków.
He gets up at seven a.m. and wakes up his sister.
hɪ gεts ʌp æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˌeɪˈεm ænd weɪks ʌp hɪz ˈsɪstə
Wstaje o siódmej rano i budzi siostrę.
He makes the bed and then he takes a shower.
hɪ meɪks ðə bεd ænd ðεn hɪ teɪks ə ˈʃaʊə
Ściele łóżko, a następnie bierze prysznic.
He prepares breakfast for the whole family.
hɪ prɪˈpεəz ˈbrεkfəst fə ðə həʊl ˈfæmɪlɪ
Przygotowuje śniadanie dla całej rodziny.
Then he has breakfast and gets dressed.
ðεn hɪ hæz ˈbrεkfəst ænd gεts drεst
Następnie je śniadanie i ubiera się.
He leaves for school at 7:30.
hɪ liːvz fə skuːl æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˈθɜːtɪ
Wychodzi do szkoły o 7:30.
He usually goes by bus.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ gəʊz baɪ bʌs
Zazwyczaj jeździ autobusem.
Sometimes he also takes the tram.
ˈsʌmˌtaɪmz hɪ ˈɔːlsəʊ teɪks ðə træm
Czasami jeździ także tramwajem.
After school, he walks the dog.
ˈɑːftə skuːl, hɪ wɔːks ðə dɒg
Po szkole wyprowadza psa na spacer.
Then he plays with his friends.
ðεn hɪ pleɪz wɪθ hɪz frεndz
Następnie bawi się z kolegami.
On Wednesdays he takes English lessons.
ɒn ˈwεnzdɪz hɪ teɪks ˈɪŋglɪʃ ˈlεs<sup>ə</sup>nz
W środy chodzi na lekcje angielskiego.
He returns home early on Fridays.
hɪ rɪˈtɜːnz həʊm ˈɜːlɪ ɒn ˈfraɪdɪz
W piątki szybko wraca do domu.
He usually helps his mum in the afternoon.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ hεlps hɪz mʌm ɪn ðə ˌɑːftəˈnuːn
Po południu zwykle pomaga mamie.
They often go shopping together.
ðeɪ ˈɒft<sup>ə</sup>n gəʊ ˈʃɒpɪŋ təˈgεðə
Często chodzą razem na zakupy.
He does homework with his sister in the evening.
hɪ dʌz ˈhəʊmˌwɜːk wɪθ hɪz ˈsɪstə ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Wieczorem wraz z siostrą odrabia pracę domową.
After that, he usually reads or watches TV.
ˈɑːftə ðæt, hɪ ˈjuːʒʊəlɪ riːdz ɔː wɒtʃɪz ˌtiːˈviː
Potem zazwyczaj czyta albo ogląda telewizję.
He also likes playing games.
hɪ ˈɔːlsəʊ laɪks pleɪŋ geɪmz
Lubi także grać w gry.
He goes to bed at about ten p.m.
hɪ gəʊz tə bεd æt əˈbaʊt tεn ˌpiːˈεm
Około dziesiątej chodzi spać.
Then he sleeps like a log.
ðεn hɪ sliːps laɪk ə lɒg
Potem śpi jak zabity.
Good night, John! Sleep well!
gʊd naɪt, dʒɒn! sliːp wεl!
Dobranoc, John! Śpij dobrze.

Podkreśl wszystkie formy czasownikowe w czasie Present Simple w 3 osobie liczby pojedynczej. Zwróć uwagę na użycie końcówki -s.

Jun 5 6 7 8 9
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9 AM call Frank take kids to school plane to London
12 AM business lunch meet Jane meeting with Mr Hills bus to airport
4 PM pick up kids tennis dinner with Mr Jones
6 PM gym dinner at mum's football theatre with Jane

Uwaga! Tłumacząc polskie kiedyś nie należy mylić słów sometimes i sometime! Sometimes oznacza czasami (Czasami mnie denerwuje.). Sometime używa się głównie w znaczeniu kiedyś w przyszłości. (Przyjdź kiedyś do nas!)

Zwrot sleep like a log znaczy spać jak zabity (dosłownie: spać jak polano). Zapamiętaj zwrot I have a tight schedule. - Mam napięty harmonogram.