Exercises

Przetłumacz. Zwróć uwagę na użycie wyrazów could, should i ought to.

1 Could you wait a minute?
2 How could he know that?
3 He should look after her.
4 You shouldn't eat so much.
5 How should I know?
6 Why should he help us?
7 Who should I turn to?
8 Don't tell him! - Why shouldn't I?
9 They ought to be careful.
10 We ought not to forget that.
11 It shouldn't take long.
12 Why couldn't they do it?
13 What else should we bring?
14 Who else could do it?
15 Could I have another beer?
16 Shouldn't he get another chance?

Uwaga na użycie słów other ˈʌðə i another əˈnʌðə! Obydwa znaczą po polsku kolejny lub inny. Jednakże another łączy się jedynie z liczbą pojedynczą i rzeczownikami policzalnymi oraz wyraża coś dodatkowego, innego. Np. another beer, another week, another time (kiedy indziej). Other łączy się z liczbą mnogą i rzeczownikami niepoliczalnymi oraz jest odpowiednikiem polskiego wyrazu: inny (pozostały). Np. other people, other things, other information. Another nie tworzy przeczenia z no, ani pytań z any. Jeżeli chcemy utworzyć takie konstrukcje, musimy użyć wyrazu other. Np. There's no other way., Is there any other way? Zaimek (the) others ˈʌðəz oznacza (ci) inni, pozostali (pozostali w danej grupie).

Odpowiedz na pytania zgodnie ze zdjęciem.

Exercise 2
1 How many people in the picture have dark hair?
2 Is the tall man young or old?
3 What colour is the cap of the blonde woman?
4 Does the man in black jacket have a beard?
5 Is the man wearing a watch tall or short?
6 Who's wearing glasses?
7 Is the woman on the left wearing high heels?
8 What colour is the short dress of woman no. 4?
9 Who's the shortest in the picture?
10 Who's wearing a long white sweater?
11 Are the trousers of the woman in the middle blue?
12 Which woman is wearing a shirt?
13 How many people are wearing something around their neck?

Rzeczownik trousers występuje w brytyjskim angielskim. W amerykańskiej odmianie angielskiego spodnie to pants pænts. Uwaga! W brytyjskim angielskim pants to majtki, slipy (męskie).

Przetłumacz za pomocą should. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Nie powinieneś mu wierzyć.
believe
2 Czy powinienem to otworzyć?
open
3 Dlaczego powinienem zostać w domu?
stay at home
4 To nie powinno być problemem.
(no) problem
5 Powinien wrócić za dziesięć minut.
be back
6 Powinniśmy się pośpieszyć.
hurry
7 Nie powinien jej tego dawać.
give, to her
8 To powinno być dużo tańsze.
much cheaper

Używając should, powiedz, co ktoś powinien lub nie powinien zrobić w danej sytuacji.

1 John gets up at 7 and is usually late for school. get up, early
2 Bob and Jane are late. hurry up
3 Frank drinks too much alcohol. not, drink so much
4 He doesn't help his mum very much. help, more
5 His parents don't have enough money. work, harder
6 Jane wants to go there alone. not, alone
7 Bob often forgets to wash his hands. not forget
8 Eve is still sleeping. somebody, wake up
9 Jack mustn't know about that! nobody, tell
10 The TV is broken. somebody, repair
11 The kids watch TV every day. not, watch TV, so often
12 The phone is ringing. I, pick it up?

Przetłumacz. Zwróć uwagę na użycie zdań warunkowych i czasów.

1 If I see her, I'll tell her.
2 He'll be fat if he eats too much.
3 You won't get there unless you have a ticket.
4 Don't buy it unless you really need it.
5 If I have time, I'll come.
6 He won't do it unless we help him.
7 He'll do it if you ask him.
8 If he finds out, he'll be angry.
9 You shouldn't enter unless they tell you.
10 If she comes, I'll call you.
11 I won't buy it unless it costs less than 20 dollars.
12 He won't make enough money unless he works twelve hours a day.

Uzupełnij za pomocą właściwego wyrazu.

1 Is she tall? Yes, she is a head than me!
2 She eats nor drinks and she looks tired.
3 Either you call him I'll do it.
4 She speaks neither English Spanish.
5 Do you wear glasses? Yes, but I'm not them today.
6 It's freezing today. The temperature is zero.
7 You'd ask somebody if you don't know.
8 It's too hard for her. I think that we help her.
9 It's too late. We'd go now.
10 How come there were no women the guests?

Zapamiętaj przydatny zwrot: How come?, który oznacza: Jak to możliwe?

Przetłumacz zdania warunkowe, używając zero conditional. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Jeżeli to wiesz, to powiedz! know, say
2 Jeżeli chce to, niech do mnie zadzwoni. want, let, call
3 Jeżeli jest pan zainteresowany, proszę dać mi znać. be interested, let know
4 Jeżeli jesteś głodny, zjedz coś. be hungry, eat something
5 Jeśli potrzebują pieniędzy, niech poproszą rodziców. need money, ask their parents
6 Jeśli się pośpieszysz, zrobisz to. hurry, you, can make it
7 Jeżeli nie śpisz wystarczająco dużo, czujesz się zmęczony. not sleep enough, feel tired
8 Jeżeli nie czujesz się dobrze, idź do lekarza. not feel well, go to the doctor's
9 Jeżeli dużo jesz, to tyjesz. eat too much, get fat

Get fat znaczy przytyć - stać się grubym (fat to tłusty, a także gruby).

Połącz, tworząc zdania złożone w trybie warunkowym.

 • 1 If you're cold,
 • 2 Don't eat it
 • 3 If he's still sleeping,
 • 4 She should have a rest
 • 5 If he needs to speak to her,
 • 6 We should hurry up
 • 7 If you don't know,
 • 8 You'll be tired,
 • a you should wake him up.
 • b if she feels tired.
 • c you should get dressed.
 • d if you don't like it.
 • e if we want to catch the bus.
 • f ask somebody.
 • g if you don't sleep enough.
 • h he should call her.

Wybierz odpowiedni przyimek.

1 I'll wait on/for/at you on/at/to the airport.
2 What can you see on/in/to the photo?
3 He went at/to/for work but I'm still on/in/at bed.
4 She isn't used at/for/to working hard.
5 We'll meet before/beside/outside the shop.
6 I'm leaving for/to/at work in ten minutes.
7 He's usually at/in/on home among/between/behind 4 and 8 p.m.
8 Don't sit at/on/in the floor. Let's sit at/to/next that table.
9 I won't be on/at/to work tomorrow.
10 Is it far from here? No, It's just over/around/behind the corner.
11 I couldn't see her between/among/from the other students.
12 Temperatures will be over/above/beyond zero.
13 She stood on/by/to the window. I could see her from outside.
14 There's somebody past/behind/beyond the door. I can hear it.
15 Only children above/beyond/over 15 years old can go there.

Wyraz over to także przymiotnik, za pomocą którego możemy utworzyć ważny zwrot be over - skończyć, zakończyć się. Np. It's (all) over - “Jest po wszystkim, To koniec”.

Przetłumacz. Zwróć uwagę na poprawne użycie przyimków.

1 Jadę do pracy.
2 O której wychodzisz do szkoły?
3 Frank jeszcze jest w pracy.
4 Będę u mamy.
5 Włóż to do samochodu.
6 Wyjmij to z torby.
7 Na zewnątrz jest poniżej zera.
8 Czy mogę siedzieć między wami?
9 Bob jutro wyjeżdża do Londynu.
10 Mogę usiąść obok ciebie?
11 Jaka jest różnica między nimi?
12 Co jest za tymi drzwiami?
13 Czy są wśród nich jakieś dzieci?
14 Mieszkają poza miastem.
15 Proszę iść aż za most i skręcić w lewo.

Czy rozumiesz ten cytat? Once we accept our limits, we go beyond them (możesz skorzystać ze słownika - once w tym przypadku znaczy jak tylko) Wiesz, kto jest jego autorem?

Uzupełnij za pomocą właściwego przyimka.

1 The bus is in front of the car, so the car is the bus.
2 If he isn't inside the house, he must be (the house).
3 My mum is still work and my brother is school.
4 If there are 20 people. There won't be enough room.
5 Do you mind if I sit next you?
6 What is the difference them?
7 Take it of the bags and put it the car.
8 You can get inside that door.
9 I couldn't see her all the people. She's very short.
10 I hope that the problems are us now. I'm tired of it.

Wyrazy inside i outside to także przysłówki, które znaczą wewnątrz i na zewnątrz.

Przetłumacz.

1 Jeśli się boisz, zostań w domu.
2 Jeśli to wyśle, dam ci znać.
3 Nie rób tego, dopóki ci nie powiem.
4 Będzie zdenerwowana, jeśli tam pójdziesz.
5 Co zrobimy, jeśli John nie przyjdzie?
6 Kto to zrobi, kiedy ona odejdzie?
7 Wyjdziemy na zewnątrz, jeśli nie będzie padać.
8 Będziesz gruby, jeśli będziesz za dużo jeść.
9 Zrobię to, jeżeli będzie to możliwe.
10 Kupię mu psa, jeśli będzie się nim opiekować.

Uzupełnij za pomocą form czasowników can, could albo should.

1 It's ten to six. The bus powinien be here in ten minutes.
2 John knows that. He mógłby help you.
3 He was old and nie mógł get up.
4 It's dangerous. Children nie powinny use it.
5 She's too young. Someone powinien help her.
6 I really don't like him. I nie mogę stand him.
7 Children mogą cause problems.
8 We need help. Who powinniśmy we turn to?
9 We'll all be there. Will you móc come?
10 How long will it take? – It nie powinno take long.

Przetłumacz.

1 Czy mógłby mi pan to wysłać?
2 Będę w domu o szóstej (wieczorem).
3 To było wczoraj w telewizji.
4 Nie powinieneś tu palić.
5 Czy mógłbym do was dołączyć?
6 To nie powinien być problem.
7 Powinien być z powrotem między 6. a 7.
8 Powinienem już iść.
9 Powinieneś być bardziej ostrożny.
10 Powinni coś z tym zrobić.
11 Ma na sobie czerwoną sukienkę. (ona)
12 Nosi pani okulary?
13 Jestem przyzwyczajony do wczesnego wstawania.
14 Albo ty mu to powiesz, albo ja!
15 Jak wam się to podobało?
16 Nie interesują mnie samochody.
17 Idź na górę po schodach.
18 Wydało mi się to całkiem ciekawe.

Przymiotnika handsome ˈhændsəm używa się w odniesieniu do osób atrakcyjnych, zwłaszcza mężczyzn. W odniesieniu do kobiet i dzieci częściej używa się przymiotnika pretty ˈprɪtɪ (ładny) lub beautiful ˈbjuːtɪfəl (piękny). Obydwu można użyć także w stosunku do rzeczy, miejsc itp. Attractive əˈtræktɪv (atrakcyjny) i good-looking gʊdˈlʊkɪŋ (ładny) odnoszą się i do mężczyzn, i do kobiet.

By my watch znaczy według mojego zegarka (jest jakaś godzina). My watch is slow oznacza: Mój zegarek się spóźnia (slow - wolny). Natomiast My watch is fast znaczy: Mój zegarek spieszy (fast - szybki). Zwrot ten łączy się także z poszczególnymi czasami. Np. My watch is 5 minutes slow - Spóźnia się o 5 minut.