Useful phrases

Zwroty opisujące pogodę

What's the weather like?
[wɒts ðə ˈwεðə laɪk?]
Jaka jest pogoda?
The weather is nice.
[ðə ˈwεðə ɪz naɪs]
Pogoda jest piękna.
The weather is bad.
[ðə ˈwεðə ɪz bæd]
Jest brzydka pogoda.
It's cold.
[ɪts kəʊld]
Jest zimno.
It's hot.
[ɪts hɒt]
Jest gorąco.
I'm cold.
[aɪm kəʊld]
Jest mi zimno.
I'm hot.
[aɪm hɒt]
Gorąco mi.
The sun is shining.
[ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ]
Świeci słońce.
It's windy.
[ɪts ˈwɪndɪ]
Wieje wiatr.
It's raining.
[ɪts reɪnɪŋ]
Pada.
It's snowing.
[ɪts snəʊɪŋ]
Pada śnieg.
It's freezing (cold).
[ɪts ˈfriːzɪŋ (kəʊld)]
Jest strasznie zimno.
It's getting cold.
[ɪts gεtɪŋ kəʊld]
Robi się chłodno.
It looks like rain.
[ɪt lʊks laɪk reɪn]
Zanosi się na deszcz.

Zapamiętaj zwrot It looks like... Często następuje po nim zaimek i czasownik. Tłumaczy się go jako: Wygląda na to, że... Np. It looks like you have a problem - Wygląda na to, że masz problem, It looks like he's right - Wygląda na to, że on ma rację.

Zwróć uwagę na użycie czasownika get w połączeniu z przymiotnikiem w celu wyrażenia zmiany stanu. She's getting dressed - Ubiera się, It's getting cold - Ochładza się, get cold - ochłodzić się, wystygnąć (cold - zimny, zimno).

Zwroty w czasie present continuous

How's it going?
[haʊz ɪt ˈgəʊɪŋ?]
Jak leci?
What are you doing?
[wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Co robisz?, Co robicie?
I'm watching TV.
[aɪm wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː]
Oglądam telewizję.
I'm working on it!
[aɪm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪt!]
Pracuję nad tym.
What's going on?
[wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?]
Co się dzieje?
What's bothering you?
[wɒts ˈbɒðərɪŋ juː?]
Co cię martwi?, Co ci przeszkadza?
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Dokąd idziecie?, Dokąd jedziecie?
We're going out tonight.
[wɪə ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt]
Dziś wieczorem wychodzimy. na miasto itp.
Who are you looking for?
[huː ɑː juː lʊkɪŋ fə?]
Kogo szukasz/pan szuka?
I'm looking for Mr ...
[aɪm lʊkɪŋ fə ˈmɪstə]
Szukam pana...
Are you having a good time?
[ɑː juː hævɪŋ ə gʊd taɪm?]
Czy dobrze się bawicie?
Are you listening to me?
[ɑː juː ˈlɪsənɪŋ tə miː?]
Słuchasz mnie?
Are you kidding (me)?
[ɑː juː kɪdɪŋ (miː)?]
Żartujesz sobie (ze mnie)?
I'm just kidding.
[aɪm dʒʌst kɪdɪŋ]
Tylko żartuję.
How are you feeling?
[haʊ ɑː juː ˈfiːlɪŋ?]
Jak się pan(i) czuje?
I'm not feeling well.
[aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl]
Niedobrze mi.
I'm leaving.
[aɪm liːvɪŋ]
Wychodzę., Wyjeżdżam.
I'm doing my best.
[aɪm ˈduːɪŋ maɪ bεst]
Robię, co mogę.
It's not working.
[ɪts nɒt ˈwɜːkɪŋ]
To nie działa.
It's getting on my nerves.
[ɪts gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz]
Wkurza mnie to.

Zwrot do one's best możemy przetłumaczyć jako starać się ze wszystkich sił, robić wszystko co w czyjejś mocy. Np. Do your best! - Daj z siebie wszystko, Zrób wszystko, co w twojej mocy.