Grammar

“COULD” Formy COULD kʊd (o której była mowa przy okazji czasu przeszłego) używamy w odniesieniu do czyichś możliwości, zdolności lub chęci. Jej odpowiednikiem w języku polskim są formy: mógłby, mogłaby, mogliby itp. Użycie wyrazu could jest podobne do użycia can w czasie Present Simple, zarówno przy tworzeniu pytań, jak i negacji. Przeczenie ma formę could not, która może zostać skrócona do postaci couldn't kʊdənt. Np. He could do it.Mógłby to zrobić. It could take years.To może zająć lata. We could ask him.Moglibyśmy go zapytać. You could help us.Mógłbyś nam pomóc. It couldn't be better.To nie mogłoby być lepsze. Pytania tworzymy za pomocą inwersji podmiotu i formy could. Np. What could it be?Co to może być? How could he know that?Skąd mógłby to wiedzieć? Formy could (podobnie jak jej odpowiednika w języku polskim) używamy w zwrotach grzecznościowych. Np. Could you help me?Mógłby mi pan pomóc? Could I have a beer?Czy mógłbym dostać piwo? Could we wait for him?Moglibyśmy na niego poczekać?

Konstrukcji Could use... używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś mogłoby się komuś “przydać” (pomóc). Np. I could use a new phone - Przydałby mi się nowy telefon, Her English could use a little work - Jej angielski wymaga ćwiczeń.

Konstrukcja “had better” Konstrukcju had better ... używamy w celu wyrażenia stanowczego zalecenia. Had better często ulega skróceniu do postaci osoba + 'd better + bezokolicznik. Czyli: I'd better; you'd better; he'd better; she'd better; we'd better; they'd better You'd better go now.Lepiej już idź. We'd better leave.Lepiej będzie jak już pójdziemy. I'd better be going.Lepiej, żebyśmy już szli. Przeczenie tworzymy za pomocą partykuły not, czyli: ...'d better not. You'd better not tell him.Lepiej mu tego nie mów. They'd better not wait.Lepiej, by nie czekali. W języku potocznym często pomija się 'd, zatem możesz usłyszeć jedynie zwrot You better... itp. Uwaga! ...'d to nie tylko skrócona forma czasownika had, ale także modalnego would. Zob. więcej: “WOULD” w lekcji 11
Warunek możliwy do spełnienia w teraźniejszości Warunek w zdaniach złożonych może być realny lub nierealny, a także odnosić się do przeszłości lub teraźniejszości. W języku angielskim wyróżnia się następujące okresy warunkowe: Zero conditional, First conditional, Second conditional iThird conditional. Zero conditional to najprostszy tryb warunkowy, który opisuje warunek realny w teraźniejszości, czyli to, co się stanie, gdy zostanie spełniony dany warunek. Tworzymy go za pomocą spójnika if lub when - jeśli/kiedy (w zdaniu podrzędnym) w połączeniu z trybem rozkazującym (the imperative) i czasem Present Simple lub Present Continuous w zdaniu nadrzędnym. Np. If you know it, say it.Jeżeli to wiesz, powiedz mu to. If he wants it, let him call me.Jeżeli to chce, niech do mnie zadzwoni. If it's necessary, come right now.Jeżeli to pilne, przyjdź teraz. When it rains, the road is wet.Kiedy pada deszcz, droga jest mokra. First conditional opisuje, co stanie się w przyszłości, jeśli zostanie spełniony dany warunek. Tworzymy go za pomocą spójnika if w zdaniu podrzędnym i czasu future simple w zdaniu nadrzędnym. Uwaga! W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim w zdaniu podrzędnym zamiast czasu przyszłego używa się czasu Present Simple. Np. If it rains, we will stay at home.Jeżeli będzie padać, zostaniemy w domu. If I see him, I will tell him.Jeżeli go zobaczę, powiem mu to. I will help you if you want.Pomogę ci, jeśli chcesz. If you don't leave now, you will be late.Jeżeli nie wyjdziesz teraz, spóźnisz się.

W zdaniach złożonych warunkowych pojawia się spójnik unless ʌnˈlεs, który jest w zasadzie antonimem spójnika if. Możemy go przetłumaczyć jako jeśli nie albo chyba że. Np. I won't go there unless she comes too - Nie pójdę tam, jeżeli ona też nie przyjdzie, Don't use it unless it's really necessary - Nie używaj tego, chyba że to naprawdę konieczne. Unless zawiera w sobie negację, dlatego po tym spójniku nie umieszczamy kolejnego przeczenia.

Użycie wyrazu “else” Wyraz else dosłownie oznacza kogoś lub coś innego (którykolwiek z możliwych). Zazwyczaj łączy się z wyrazami, takimi jak: something, somebody, someone, somewhere, a w przeczeniach: nothing, nobody, nowhere. Np. Ask someone else.Zapytaj kogoś innego. It's somebody else's car.To samochód kogoś innego. Let's go somewhere else.Chodźmy gdzieś indziej. Nothing else matters.Nic innego się nie liczy. There's nobody else here.Nikogo innego tutaj nie ma. ... or else you'll be late.... albo się spóźnisz. Używamy go także w pytaniach z zaimkami who, what, where lub (w przeczeniach) po wyrazach zaczynających się na any... Np. What else do you like?Co jeszcze lubisz? Who else knows?Kto jeszcze o tym wie? He never lived anywhere else.Nigdy nie mieszkał nigdzie indziej. Anything else?, Anybody else?Coś jeszcze?, Ktoś jeszcze?
Either ... or ..., neither ... nor ... Konstrukcji either A or B używamy, mówiąc o wyborze z dwóch możliwości - albo A, albo B. Liczbę czasownika uzgadnia się pod względem formy z najbliższym członem zdania. Np. You can have either coffee or tea.Możesz mieć albo kawę, albo herbatę. Either John or Frank told him.Powiedział mu to albo John, albo Frank. Either you know or you don't.Albo to wiesz, albo nie. Either he goes or I go.Albo on pójdzie, albo ja. Wyrazu either używamy samodzielnie w znaczeniu którykolwiek, jakiś (z dwóch możliwych). Często występuje także w zdaniach przeczących i wówczas znaczy ani jeden (z dwóch). Np. I don't agree with either of them.Nie zgadzam się z żadnym z nich. Neither ... nor ... W przypadku, gdy nie wybieramy żadnej z możliwości, czyli ani A, ani B, musimy użyć konstrukcji neither A nor B. Uwaga! Przeczenie w tego typu zdaniach wyraża się za pomocą wskazanej konstrukcji, zatem nie należy dodatkowo stosować zaprzeczenia czasownika. I like neither coffee nor tea.Nie lubię ani kawy, ani herbaty. She speaks neither English nor German.Nie mówi ani po angielsku, ani po niemiecku. Neither Jane nor her parents are here.Ani Jane, ani jej rodzice nie są tutaj. Wyraz neither występuje samodzielnie w znaczeniu ani jeden, żaden (z dwóch możliwych). Np. Neither of them has any money.Ani jeden z nich nie ma pieniędzy. Either i neither używamy w zdaniu przeczącym w znaczeniu ... też nie czy nawet... nie. Np. He wasn't happy and neither was I.Nie był szczęśliwy i ja też nie. I haven't got it either.Ja też tego nie mam. She didn't speak with me either.Nawet ona ze mną nie rozmawiała. W języku potocznym możemy posłużyć się konstrukcją me neither w znaczeniu “ja też nie”.

Wymowa wyrazu either może być dwojaka - ˈaɪðə lub ˈiːðə. Podobnie w wyrazie neither - ˈnaɪðə lub ˈniːðə.

Przyimki miejsca Przyimki miejsca - prepositions of place (podobnie jak inne przyimki w języku angielskim) są dość problematycznymi wyrazami i należy uczyć się ich na bieżąco nie tylko z pomocą słownika, ale przede wszystkim z kontekstów zdań. Użycie przyimków w języku angielskim rzadko pokrywa się z użyciem ich polskich odpowiedników. Przyimki miejsca i ruchu
above əˈbʌv nad inside ˌɪnˈsaɪd wewnątrz
across əˈkrɒs wzdłuż w poprzek into ɪntuː do (środka)
along əˈlɒŋ wzdłuż, po czymś ruch next to nεkstuː obok
among əˈmʌŋ pomiędzy, wśród off ɒf (pryč) z
around əˈraʊnd wokół, około on ɒn na
at æt w, na, u, przy opposite ˈɒpəzɪt naprzeciwko
behind bɪˈhaɪnd za out of aʊtəv poza
below bɪˈləʊ pod niżej outside ˌaʊtˈsaɪd na zewnątrz
beside bɪˈsaɪd obok over əʊvə nad, przez
between bɪˈtwiːn pomiędzy dwoma past pɑːst po, za
beyond bɪˈjɒnd po, za pewną granicę through θruː przez
by baɪ u,przy,obok to tuː do, w kierunku
down daʊn po schodach itp. towards təˈwɔːdz w kierunku
from frɒm z, od up ʌp w górę
in ɪn w upwards ˈʌpwədz w górę, pod górę
in front of ɪnfrʌntˌəvprzed under ˈʌndə pod bezpośrednio
Przykłady użycia przyimków miejsca: The temperature is above zero.Temperatura wynosi powyżej zera. How do we get across the river?Jak przedostaniemy się przez rzekę? She was among the children.Była wśród dzieci. You're among friends.Jesteś wśród przyjaciół. Look around you.Rozejrzyj się wokół siebie. It's just around the corner.To jest tuż za rogiem. He's at school and I'm at work.On jest w szkole, a ja jestem w pracy. We met at the bus stop.Spotkaliśmy się na przystanku autobusowym. It's at the end of the street.To jest na końcu ulicy. Look behind you!Spójrz za siebie! The garden is behind the house.Ogród jest za domem. It's below zero outside.Temperatura na zewnątrz wynosi poniżej zera. The town lies between London and ...Miasto leży między Londynem a... He's between 20 and 25.Ma między 20 a 25 lat. It's beyond me.To jest ponad moje siły. He's standing by the window.Stoi przy oknie. Go down the stairs.Proszę iść po schodach w dół. Go down this road.Idź tą drogą. Put it in the fridge.Włóż to do lodówki. There are no people in the street.Na ulicy nie ma żadnych ludzi. He's in the garden.Jest w ogrodzie. What's in the picture?Co jest na zdjęciu? He eats in front of the TV.Je przed telewizorem. Wait inside the car.Poczekaj w samochodzie. They got into the house.Dostali się do domu. Can I sit next to you?Mogę usiąść obok ciebie? Take your feet off the table.Zdejmij nogi ze stołu. We sat on the floor.Siedzieliśmy na podłodze. We met on the bus.Spotkaliśmy się w autobusie. It was on TV and on the radio.To było w telewizji i w radiu. Our house is opposite the school.Nasz dom znajduje się naprzeciwko szkoły. Take it out of the fridge.Wyjmij to z lodówki. We'll meet outside the shop.Spotkamy się (na zewnątrz) przed sklepem. She sent him outside the room.Wysłała go z pokoju. They live outside the city.Mieszkają poza miastem. There's a bridge over the river.Nad rzeką jest most. It's just past the river.To jest zaraz za rzeką. You can enter through this door ...Możesz wejść tymi drzwiami... I'm going to work.Idę do pracy. I found it under the table.Znalazłem to pod stołem. You must go up the stairs.Musicie iść na górę po schodach. Uwaga na różnice w użyciu przyimków: below (na niższym poziomie) i under (bezpośrednio pod), above (na wyższym poziomie) i over (bezpośrednio nad), between (między dwoma obiektami, podmiotami itp.) i among (między - w odniesieniu do grupy). Przyimka over w znaczeniu powyżej, ponad możemy użyć, opisując ilość lub miarę przekraczającą określony poziom. Np. children over 6 years of agedzieci powyżej 6 lat It cost over a million.To kosztowało ponad milion. Under wyznacza także wartości lub wiek poniżej pewnej granicy. Np. children under 12 (years of age)dzieci do 12 lat Nie należy mylić przyimka beside z besides bɪˈsaɪdz! Beside znaczy “obok” w kontekście miejsca. Besides oznacza oprócz, obok, ale jedynie w znaczeniu uzupełnienia, dodania jakiejś informacji. Np. The school is beside the river.Szkoła znajduje się obok rzeki. It looks strange beside a big table.To wygląda dziwnie obok dużego stołu. He has other qualities besides being rich.Oprócz tego, że jest bogaty, ma także inne cechy. ... and besides that, I like it.... i ponadto lubię to. Przyimek outside znaczy dosłownie “na zewnątrz”, ale w zdaniach najczęściej tłumaczy się go jako poza (jakąś przestrzenią) lub przed o budynkach, pomieszczeniach.

To w języku angielskim jest także przyimkiem, który wyraża celownik (komu/czemu). Np. Give it to him - Daj mu to, He's nice to me - Jest dla mnie miły.