Vocabulary

 • a bit ə bɪttrochę
 • accept əkˈsεptprzyjmować, akceptować
 • action film ˈækʃən fɪlmfilm akcji
 • another əˈnʌðəinny, jeszcze jeden
 • at least æt liːstprzynajmniej
 • attractive əˈtræktɪvatrakcyjny, interesujący
 • beard bɪədbroda
 • bike baɪkrower
 • blonde blɒndblond
 • cap kæpczapka
 • careful ˈkεəfəlostrożny
 • catch kætʃłapać
 • chance tʃɑːnsszansa
 • cleaning kliːnɪŋsprzątanie
 • could kʊdmógłby(m)
 • difference ˈdɪfərənsróżnica
 • dislike dɪsˈlaɪknie lubić
 • dislikes dɪsˈlaɪksrzeczy nielubiane
 • door dɔːdrzwi
 • dress drεssukienka
 • dress osf drεsubrać się
 • either ˈaɪðəktóryś z dwóch
 • else εlsinny
 • enough ɪˈnʌfdość
 • enter sth ˈεntəwchodzić gdzieś
 • everybody ˈεvrɪˌbɒdɪkażdy człowiek
 • everything ˈεvrɪˌθɪŋwszystko
 • fat fætgruby
 • floor flɔːpodłoga
 • glasses ˈglɑːsɪzokulary
 • find out faɪnd aʊtdowiedzieć się
 • handsome ˈhændsəmprzystojny
 • heel hiːlpięta, obcas
 • inside ˌɪnˈsaɪdw środku
 • jacket ˈdʒækɪtmarynarka, kurtka
 • kind kaɪndrodzaj
 • lazy ˈleɪzɪleniwy
 • likes laɪksupodobania
 • look after sb/sth lʊk ˈɑːftəopiekować się kimś/czymś
 • middle ˈmɪd<sup>ə</sup>lśrodek
 • music ˈmjuːzɪkmuzyka
 • neck nεkszyja
 • ought to ɔːt təpowinien(eś)
 • over ˈəʊvəprzez
 • pale peɪlblady
 • perhaps pəˈhæpschyba, może
 • pretty ˈprɪtɪpiękny np. o kobiecie
 • quite kwaɪtcałkiem, dość
 • really ˈrɪəlɪnaprawdę
 • repair rɪˈpεənaprawiać
 • series ˈsɪəriːzserial, seria
 • shirt ʃɜːtkoszula
 • shop ʃɒpsklep
 • should ʃʊdpowinien(eś)
 • slim slɪmszczupły
 • slow sləʊpowolny
 • stairs stεəzschody
 • strange streɪndʒdziwny
 • sweater ˈswεtəsweter
 • table ˈteɪb<sup>ə</sup>lstół
 • tea tiːherbata
 • trousers ˈtraʊzəzspodnie
 • turn tɜːnobracać (się)
 • under ˈʌndəpod
 • unless ʌnˈlεsjeśli nie
 • (be) used to sth (biː) juːzd tə(być) przyzwyczajonym do czegoś
 • wash wɒʃmyć
 • watch wɒtʃzegarek
 • wear wεənosić, mieć na sobie
 • window ˈwɪndəʊokno