Let's find out about John's likes and dislikes.
lεts faɪnd aʊt əˈbaʊt dʒɒnz laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Przekonajmy się, co John lubi, a czego nie.
John, can you tell us what you like doing?
dʒɒn, kən juː tεl əs wɒt juː laɪk ˈduːɪŋ?
John, możesz nam powiedzieć, co lubisz robić?
Well, I like watching TV and I also enjoy going out with friends.
wεl, aɪ laɪk wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː ænd aɪ ˈɔːlsəʊ ɪnˈdʒɔɪ ˈgəʊɪŋ aʊt wɪθ frεndz
Lubię oglądać telewizję i wychodzić na miasto z przyjaciółmi.
What kind of films do you like best?
wɒt kaɪnd əv fɪlmz dʊ juː laɪk bεst?
Jakie filmy lubisz najbardziej?
I prefer action films and TV series.
aɪ prɪˈfɜː ˈækʃən fɪlmz ænd ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz
Preferuję filmy akcji i seriale telewizyjne.
What's your favourite film?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt fɪlm?
Jaki jest twój ulubiony film?
That's hard to say. Perhaps The Terminator.
ðæts hɑːd tə seɪ pəˈhæps ðə ˈtɜːmɪˌneɪtə
Trudno powiedzieć. Może Terminator.
What else do you enjoy doing?
wɒt εls dʊ juː ɪnˈdʒɔɪ ˈduːɪŋ?
Co jeszcze lubisz robić?
I very much enjoy sleeping and eating. And I love playing games.
aɪ ˈvεrɪ mʌtʃ ɪnˈdʒɔɪ sliːpɪŋ ænd ˈiːtɪŋ ænd aɪ lʌv pleɪŋ geɪmz
Bardzo lubię spać i jeść. I uwielbiam grać w gry komputerowe.
And what about studying or cleaning your room?
ænd wɒt əˈbaʊt ˈstʌdɪɪŋ ɔː kliːnɪŋ jɔː ruːm?
A co z nauką i sprzątaniem pokoju?
Oh, I don't like studying and I really hate cleaning!
əʊ, aɪ dəʊnt laɪk ˈstʌdɪɪŋ ænd aɪ ˈrɪəlɪ heɪt kliːnɪŋ!
Nie lubię się uczyć i naprawdę nienawidzę sprzątać!
But you should do that to help your mum. Your mum shouldn't do everything.
bət juː ʃʊd dʊ ðæt tə hεlp jɔː mʌm jɔː mʌm ˈʃʊd<sup>ə</sup>nt dʊ ˈεvrɪˌθɪŋ
Ale powinieneś to robić, żeby pomóc mamie. Mama nie powinna robić wszystkiego.
Every child ought to help their parents at least from time to time.
ˈεvrɪ tʃaɪld ɔːt tə hεlp ðεə ˈpεərənts æt liːst frɒm taɪm tə taɪm
Każde dziecko powinno przynajmniej czasami pomagać rodzicom.
I usually try to help with cleaning on weekends but I dislike it. You know, I'm not used to working hard.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ traɪ tə hεlp wɪθ kliːnɪŋ ɒn ˌwiːkˈεndz bət aɪ dɪsˈlaɪk ɪt juː nəʊ, aɪm nɒt juːzd tə ˈwɜːkɪŋ hɑːd
Zwykle pomagam sprzątać w weekendy, ale tego też nie lubię. Wie pani, nie jestem przyzwyczajony, by zbyt dużo pracować.
What else don't you like?
wɒt εls dəʊnt juː laɪk?
Czego jeszcze nie lubisz?
I really dislike getting up early. I guess everybody does.
aɪ ˈrɪəlɪ dɪsˈlaɪk gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ aɪ gεs ˈεvrɪˌbɒdɪ dʌz
Naprawdę nie lubię wczesnego wstawania. Myślę, że nikt tego nie lubi.
Thanks for telling us something about your likes and dislikes.
θæŋks fə ˈtεlɪŋ əs ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt jɔː laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Dzięki, że opowiedziałeś nam o tym co lubisz, a czego nie.
Well, it looks like John is a bit lazy. He could help more at home. I think his parents should do something about it.
wεl, ɪt lʊks laɪk dʒɒn ɪz ə bɪt ˈleɪzɪ hɪ kʊd hεlp mɔː æt həʊm aɪ θɪŋk hɪz ˈpεərənts ʃʊd dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
Wygląda na to, że John jest trochę leniwy. Mógłby więcej pomagać w domu. Myślę, że jego rodzice powinni coś z tym zrobić.

Podkreśl w tekście formy wyrażające radę lub potencjalną możliwość.

Znajdź czasowniki wyrażające upodobania, emocje lub preferencje.

Uwaga na przyimek w zwrocie: Do something about it - Zrób coś z tym. Podobnie zwrot have nothing to do with... oznacza nie mieć nic wspólnego z... Np. He has nothing to do with it - Nie ma z tym nic wspólnego.