Grammar

THERE IS, THERE ARE Czasownik be wraz z zaimkiem there (tam) tworzy stałe konstrukcje: There is... i There are..., które opisują, że coś gdzieś się znajduje lub istnieje albo że coś gdzieś jest. Np. There is a dog here.Tutaj jest pies. There are many problems.Jest dużo problemów. Konstrukcja there is w języku potocznym często skraca się do postaci there's ðεəz. There's a party at my house.U mnie w domu jest impreza. Pytania tworzy się za pomocą czasownika be poprzez inwersję, czyli: Is there...? lub w liczbie mnogiej: Are there...? Is there a problem?Czy jest jakiś problem? Are there any children?Czy są tam jakieś dzieci? How many people are there?Ile tam jest osób? Przeczenia tworzy się za pomocą wyrazu not dodawanego do czasownika be, czyli: There isn't a... lub (w liczbie mnogiej) There aren't any... Np. There aren't any problems.Nie ma żadnych problemów. There isn't a problem.Nie ma (żadnego) problemu. Zob. więcej: any i some w Some vs. any . Przeczenia można tworzyć także za pomocą wyrazu no (żaden). Np. There's no time.Nie ma czasu. There's no money.Nie ma pieniędzy. There are no people here.Nie ma tu żadnych ludzi.
Rzeczowniki Rzeczowniki (nouns) są w zasadzie nieodmienne. Swoją formę zmieniają jedynie w liczbie mnogiej. W języku angielskim często spotkamy się ze złożeniami kilku rzeczowników. W zdaniu pełnią one funkcję tzw. noun modifiers, czyli dookreślają inny rzeczownik. car keysklucze od samochodu (samochód klucze) family housedom rodzinny (rodzina dom) action moviefilm akcji (akcja film) action movie herobohater filmów akcji (akcja film bohater)

Polskie przymiotniki w tłumaczeniu na język angielski często wyraża się, stawiając obok siebie kilka angielskich rzeczowników.

Tworzenie liczby mnogiej – wyjątki Od zasad, które przedstawiliśmy wcześniej, istnieje kilka wyjątków. W sposób nieregularny liczbę mnogą tworzą rzeczowniki zakończonych na -f lub -fe – ich końcówka przyjmuje postać -ves. Przykłady: leaf - leaves liːvz, life - lives laɪvz, wife - wives waɪvz, half - halves hɑːvz Niekiedy w liczbie mnogiej dochodzi do zmiany w rdzeniu. Np. man - men mεn (mężczyźni), child - children ˈtʃɪldrən (dzieci), tooth - teeth tiːθ (zęby), foot - feet fiːt (nogi) Uwaga! Ta sama zasada dotyczy złożeń z rzeczownikiem man. gentleman - gentlemen, woman - women wɪmɪn Część angielskich rzeczowników nie tworzy liczby mnogiej. Dotyczy to wyrazów, które same w sobie oznaczają pewien zbiór. information, knowledge, advice, luggage, news, homework Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w obu liczbach. DO tej grupy należą głównie nazwy zwierząt. fish, fruit, sheep, deer, salmon Uwaga: rzeczowniki typu fish (ryba, ryby) czy fruit (owoce) tworzą liczbę mnogą regularnie, o ile używamy ich, mówiąc o różnych rodzajach, odmianach albo gatunkach.

Uwaga na wymowę niektórych rzeczowników nieregularnych! Np. wyraz woman (kobieta) wymawia się jako wʊmən, ale liczbę mnogą women jako wɪmɪn!

Liczebniki główne Liczebników głównych, czyli Cardinal numbers, naucz się na pamięć. (Zwróć uwagę na ich wymowę.)
0 zero zɪərəʊ 10 ten tεn 20 twenty ˈtwεntɪ
1 one wʌn 11 eleven ɪˈlεvən 30 thirty ˈθɜːtɪ
2 two tuː 12 twelve twεlv 40 forty ˈfɔːtɪ
3 three θriː 13 thirteen ˌθɜːˈtiːn 50 fifty ˈfɪftɪ
4 four fɔː 14 fourteen ˈfɔːˈtiːn 60 sixty ˈsɪkstɪ
5 five faɪv 15 fifteen ˈfɪfˈtiːn 70 seventy ˈsεvəntɪ
6 six sɪks 16 sixteen ˈsɪksˈtiːn 80 eighty ˈeɪtɪ
7 seven sεvən17 seventeen ˈsεvənˈtiːn 90 ninety ˈnaɪntɪ
8 eight eɪt 18 eighteen ˈeɪˈtiːn 100 a hundred əˈhʌndrəd
9 nine naɪn 19 nineteen ˌnaɪnˈtiːn 1000 a thousand əˈθaʊzənd
1000,000 a million əˈmɪljən
Liczebniki główne złożone tworzymy podobnie jak w języku polskim. Natomiast różnicę stanowi oddzielanie rzędu setek i dziesiątek za pomocą spójnika and. (W amerykańskiej odmianie języka angielskiego się go pomija.) (one) hundred and fifty-sixsto pięćdziesiąt sześć Setki, tysiące, miliony jako liczebniki główne występują tylko w liczbie pojedynczej! one hundred and tensto dziesięć three hundred and twelvetrzysta dwanaście five thousand nine hundred and eightypięć tysięcy dziewięćset osiem twenty-five million dollarsdwadzieścia pięć milionów dolarów Dziesiątki, tuziny, setki, tysiące występują w liczbie mnogiej tylko wtedy, gdy nie oznaczają konkretnej liczby. Np. There are hundreds of them.Są ich setki. Tens of thousands of children...Dziesiątki tysięcy dzieci... Dozens of people...Dziesiątki ludzi... dosłownie tuziny millions of dollarsmiliony dolarów Notatka: Ułamki dziesiętne w języku angielskim zapisuje się za pomocą cyfr i kropki - point, którą wymawia się w miejscu polskiego wyrazu całych. Np. 9.5 - nine point fivedziewięć całych pięć dziesiątych 0.75 - zero point seventy-fivezero całych siedemdziesiąt pięć dziesiątych

Użytkownicy języka angielskiego często używają jednostki dozen ˈdʌzən - tuzin (12 szt). Np. They're 5 dollars a dozen - Kosztuje pięć dolarów za tuzin.

Zaimki wskazujące - THIS/THAT, THESE/THOSE W języku angielskim formy zaimków wskazujących (demonstrative pronouns) różnią się w zależności od tego, czy wyrażają liczbę pojedynczą czy mnogą oraz czy odnoszą się do czegoś, co znajduje się blisko mówiącego tu, czy daleko tam.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Tutaj this ðɪs - ten/ta/to these ðiːz - ci/te
Tam that ðæt - tamten those ðəʊz - tamci/tamte
Przykłady: This is a good book.To jest dobra książka. I like this phrase.Ta fraza mi się podoba. That is true.To prawda. Is that your car?Czy to jest twój samochód? These books are new.Te książki są nowe. These people can ...Ci ludzie mogą... Those are my parents.To są moi rodzice. Who are those people?Kim są tamci ludzie? Konstrukcja that is w języku potocznym często skraca się do postaci that's ðæts. That's my book.To jest moja książka.

Pytanie: Is that the time? można przetłumaczyć jako: To już ta godzina?

Zaimki dzierżawcze W języku angielskim zaimków dzierżawczych (possessive pronouns) używamy podobnie jak zaimków w języku polskim. Należy jednak rozróżnić przymiotniki dzierżawcze występujące wraz z rzeczownikiem i zaimki dzierżawcze występujące samodzielnie (bez rzeczownika).
Z rzeczownikiem Samodzielne Z rzeczownikiem Samodzielne
mój my maɪ mine maɪn nasz our aʊə ours aʊəz
twój your jɔː yours jɔːz wasz your jɔː yours jɔːz
jego his hɪz his hɪz
jej her hɜː hers hɜːz ich their ðεə theirs ðεəz
jego its ɪts its ɪts

Uwaga! Nie należy mylić zaimka dzierżawczego its z formą skróconą it's, która składa się z zaimka i czasownika be, czyli it is.

Na początku naucz się przede wszystkim form przymiotników dzierżawczych. Zaimki dzierżawcze podajemy wraz z przymiotnikami dzierżawczymi w celu zwrócenia uwagi na ich formę i odmienne zastosowanie. W ten sposób łatwo je sobie (choćby biernie) przyswoisz.

Wyrażanie przynależności za pomocą “of” Przynależność (possession) w języku angielskim wyrażamy za pomocą przyimka OF, który łączy się z dopełniaczem (kogo/czego). Np. the children of our friendsdzieci naszych przyjaciół a friend of my sisterprzyjaciel mojej siostry the colour of our housekolor naszego domu the house of his parentsdom jego rodziców Przyimek of występuje w funkcji polskiego dopełniacza! Np. learners of Englishosoby uczące się angielskiego a lot of watermnóstwo wody Zob. więcej Przyimek “OF” w lekcji 17.
Much vs. many Uwaga na użycie wyrazów many ˈmεnɪ i much mʌtʃ w znaczeniu dużo, mnóstwo! Z rzeczownikami policzalnymi (countable nouns) łączy się wyraz many. Natomiast z rzeczownikami niepoliczalnymi (uncountable nouns) łączy się much! Np. many friendswielu przyjaciół too many peopleza dużo osób too much waterza dużo wody There isn't much time.Nie ma zbyt wiele czasu. Przed wyrazem much często występują określenia: too (za dużo), so (tak), very (bardzo). Samo much występuje głównie w przeczeniach: not much i w pytaniach: how much...? How much vs. how many W pytaniach o ilość ile? należy odróżnić te konstrukcje. How many używamy w odniesieniu do rzeczowników policzalnych, a how much w odniesieniu do niepoliczalnych. How many people/men/children ...?Ile ludzi/mężczyzn/dzieci...? How much water/time/money ...?Ile wody/czasu/pieniędzy...? Do najpopularniejszych rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim należą tzw. mass nouns, czyli rzeczowniki oznaczające np. materiały, ciecze: air, bread, milk, water, snow, rain, rice, sand, wood, hair, grass przedmioty, rzeczy, takie jak: baggage, equipment, furniture, garbage, luggage pojęcia abstrakcyjne: advice, information, knowledge, news, art, music, power, energy Uwaga: Rzeczowników niepoliczalnych jest dużo. Podczas nauki nowych słów zwracaj uwagę na to, czy są policzalne, czy nie. W słownikach oznacza się je za pomocą wyrazu UNCOUNT. Zwróć uwagę na rzeczowniki, które w języku polskim występują w liczbie mnogiej, a w języku angielskim są rozumiane jako zbiorowe i w zdaniu funkcjonują jak rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Np. pieniądze - money, bagaże - baggage, luggage, informacje - information, wiadomości - news. Czyli: pieniądze/informacje/bagaże , ale: money/information/luggage IS (jest!) Np. How much money is there ...?Ile tam jest pieniędzy? Too much information is ...Za dużo informacji jest... Uwaga: Much często używamy w znaczeniu polskiego: dużo, znacznie... Przykłady: much betterdużo lepszy Zob. więcej Stopniowanie przymiotników w Lekcji 8

Popularny zwrot How much is it? - “Ile to kosztuje?” można różnie przekształcać. Np. How much is this book? - “Ile kosztuje ta książka?”

Little vs. few Zwróć uwagę na tłumaczenie wyrazu mało na język angielski! Jeżeli w zdaniu jest mowa o rzeczownikach niepoliczalnych uncountable nouns, używamy wyrazu little. Natomiast w odniesieniu do rzeczowników policzalnych countable nouns używamy few! Np. There's little time.Jest mało czasu. We have too little money.Mamy za mało pieniędzy. He has few friends.Ma mało przyjaciół. Few zwykle oznacza mało, a a few najczęściej tłumaczy się jako kilka (tylko kilka). There are a few people ...Jest tam kilka osób... Konstrukcje z wyrazem a little tłumaczy się na polski za pomocą wyrazu trochę. Np. I'm a little afraid.Trochę się boję. I need a little help.Potrzebuję małej pomocy.

Aby wyrazić dużą ilość czegoś, można użyć uniwersalnego wyrażenia a lot of lub lots of (mnóstwo). Np. We have a lot of time - Mamy mnóstwo czasu, There are lots of people - Jest tam mnóstwo ludzi.