Mum:
Good morning, Paul!
gʊd ˈmɔːnɪŋ, pɔːl!
Dzień dobry, Paul.
Paul:
Morning, mum!
ˈmɔːnɪŋ, mʌm!
Dzień dobry, mamo.
Mum:
You're up very early today. I'm going to make you breakfast. What will you have?
jʊə ʌp ˈvεrɪ ˈɜːlɪ təˈdeɪ aɪm ˈgəʊɪŋ tə meɪk juː ˈbrεkfəst wɒt wɪl juː hæv?
Dziś wstałeś bardzo wcześnie. Zrobię ci śniadanie. Co byś chciał?
Paul:
Thanks mum. I'll have some toast.
θæŋks mʌm aɪl hæv sʌm təʊst
Dzięki mamo. Chciałbym tosta.
Mum:
What are you going to do today? The weather is going to be nice.
wɒt ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə dʊ təˈdeɪ? ðə ˈwεðə ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː naɪs
Co będziesz dziś robić? Będzie ładna pogoda.
Paul:
We're going to play football and then go to a concert.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə pleɪ ˈfʊtˌbɔːl ænd ðεn gəʊ tə ə ˈkɒnsɜːt
Będziemy grać w piłkę nożną, a potem pójdziemy na koncert.
Mum:
Well, that sounds great! You must be looking forward to that.
wεl, ðæt saʊndz greɪt! juː mʌst biː lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ðæt
Brzmi świetnie. Na pewno się cieszysz!
Paul:
Yes, I am! I can't wait!
jεs, aɪ əm! aɪ kɑːnt weɪt!
Tak, cieszę się! Nie mogę się doczekać!
Mum:
What will you eat the whole day?
wɒt wɪl juː iːt ðə həʊl deɪ?
Co będziesz jeść przez cały dzień?
Paul:
I'll buy myself a snack and we may also go to dinner.
aɪl baɪ maɪˈsεlf ə snæk ænd wiː meɪ ˈɔːlsəʊ gəʊ tə ˈdɪnə
Kupię sobie jakąś przekąskę i może pójdziemy na obiad.
Mum:
Okay, I'll give you some money. Is Frank going to be there too?
ˌəʊˈkeɪ, aɪl gɪv juː sʌm ˈmʌnɪ ɪz fræŋk ˈgəʊɪŋ tə biː ðεə tuː?
Dobrze, dam ci trochę pieniędzy. Czy Frank też tam będzie?
Paul:
Well, I hope so. He's got the tickets. I'm going to call him.
wεl, aɪ həʊp səʊ hiːz gɒt ðə ˈtɪkɪts aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɔːl hɪm
No mam nadzieję. On ma bilety. Zadzwonię do niego.
Mum:
You don't need to. Your phone is ringing! It's Frank calling.
juː dəʊnt niːd tə jɔː fəʊn ɪz ˈrɪŋɪŋ! ɪts fræŋk ˈkɔːlɪŋ
Nie musisz. Twój telefon dzwoni. To Frank.
Paul:
Hi Frank! What's up? What? Oh no! Are you kidding me?
haɪ fræŋk! wɒts ʌp? wɒt? əʊ nəʊ! ɑː juː kɪdɪŋ miː?
Cześć, Frank! Co jest? Co? O nie! Żartujesz?
Mum:
What happened?
wɒt ˈhæp<sup>ə</sup>nd?
Co się stało?
Paul:
He can't find the tickets! I'm going to kill him!
hɪ kɑːnt faɪnd ðə ˈtɪkɪts! aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɪl hɪm!
Nie może znaleźć biletów. Zabiję go.
Mum:
What a pity!
wɒt ə ˈpɪtɪ!
Jaka szkoda!
Paul:
What are we going to do now?
wɒt ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə dʊ naʊ?
Co teraz zrobimy?
Mum:
I'm sure he'll find the tickets. Eat your breakfast first. It will get cold. Then we'll see.
aɪm ʃʊə hiːl faɪnd ðə ˈtɪkɪts iːt jɔː ˈbrεkfəst fɜːst ɪt wɪl gεt kəʊld ðεn wiːl siː
Na pewno znajdzie te bilety. Najpierw zjedz śniadanie. Wystygnie ci. Potem zobaczymy.
Paul:
Later mum, I'm going to book new tickets first.
ˈleɪtə mʌm, aɪm ˈgəʊɪŋ tə bʊk njuː ˈtɪkɪts fɜːst
Później, mamo, najpierw zarezerwuję nowe bilety.

Znajdź w tekście formy wyrażające bliską przyszłość i formy czasu Future Simple. Zwróć uwagę na ich użycie.

Zwróć uwagę na przydatny zwrot can't wait (to)... - nie móc się doczekać (aż)... Np. We can't wait to see it - Nie możemy się doczekać, aż to zobaczymy, I can't wait to be back - Nie mogę się doczekać, aż będę z powrotem. W tym przypadku przed bezokolicznikiem możemy postawić przyimek for wraz z zaimkiem, jeżeli mówimy o osobie innej niż podmiot. Np. I can't wait for him to leave - Nie mogę się doczekać, aż wyjdzie, They can't wait for us to arrive - Nie mogą się doczekać, aż przyjedziemy.

Zwrot What a pity! lub That's a pity! znaczy Ale szkoda. W potocznym angielskim używa się także zwrotu It's a shame!, który może wyrażać rozczarowanie albo łagodne oskarżenie (shame ʃeɪm oznacza w języku polskim także wstyd).