Vocabulary

 • able to do sth ˈeɪb<sup>ə</sup>lzdolny do czegoś
 • about əˈbaʊtokoło
 • afternoon ˌɑːftəˈnuːnpo południu
 • age eɪdʒwiek
 • all right ɔːl raɪtdobrze, w porządku
 • a.m. ˌeɪˈεmprzed południem
 • arrive əˈraɪvprzybywać, przyjeżdżać, przychodzić
 • as əzjak, jako
 • at æto np. o godzinie
 • autumn ˈɔːtəmjesień
 • back bækz powrotem
 • birthday ˈbɜːθˌdeɪurodziny
 • bus bʌsautobus
 • Christmas ˈkrɪsməsświęta Bożego Narodzenia
 • clock klɒkzegar
 • dad dædtata
 • early ˈɜːlɪwcześnie
 • end εndkoniec, kończyć
 • evening ˈiːvnɪŋwieczór
 • a few ə fjuːparę niewiele
 • find faɪndznajdować
 • free friːwolny czas
 • future ˈfjuːtʃəprzyszły
 • (be) glad (biː) glæd(być) zadowolonym
 • great greɪtwielki, wspaniały
 • half hɑːfpół, połowa
 • hear hɪəsłuchać
 • homework ˈhəʊmˌwɜːkpraca domowa
 • hour aʊəgodzina 60 minut
 • join sb dʒɔɪnprzyłączać się do kogoś
 • late leɪtpóźny, późno
 • later ˈleɪtəpóźniej
 • laugh at sb/sth lɑːfśmiać się
 • let sb know lεt nəʊdawać komuś znać
 • long lɒŋdługo, długi
 • look at sth lʊkpatrzeć na coś
 • may meɪmóc
 • midday ˈmɪdˈdeɪpołudnie
 • midnight ˈmɪdˌnaɪtpółnoc
 • minute ˈmɪnɪtminuta
 • moment ˈməʊməntchwila, moment
 • month mʌnθmiesiąc
 • morning ˈmɔːnɪŋrano
 • mother ˈmʌðəmatka, mama
 • mum mʌmmama
 • next nεkstprzyszły, następny
 • night naɪtnoc
 • noon nuːnpołudnie
 • o'clock əˈklɒkgodzina o godzinie
 • only ˈəʊnlɪtylko
 • open ˈəʊp<sup>ə</sup>notwierać
 • past pɑːstpo godzinie
 • please pliːzproszę prośba
 • p.m. ˌpiːˈεmpo południu o godzinie
 • quarter ˈkwɔːtəkwadrans, ćwierć
 • school skuːlszkoła
 • spring sprɪŋwiosna
 • send sεndwysyłać
 • summer ˈsʌməlato
 • take teɪkzabierać czas
 • teacher ˈtiːtʃənauczyciel(ka)
 • thanks θæŋksdzięki
 • then ðεnpotem, następnie
 • to do kierunek
 • week wiːktydzień
 • weekend ˌwiːkˈεndweekend
 • will wɪlwprowadza czas przyszły
 • winter ˈwɪntəzima
 • work wɜːkpraca
 • year jɪərok