Useful phrases

Zawieranie znajomości

Hello!
[hεˈləʊ!]
Cześć!, Dzień dobry!
Hi!
[haɪ!]
Cześć!
Who are you?
[huː ɑː juː?]
Kim pan(i) jest?
What's your name?
[wɒts jɔː neɪm?]
Jak masz na imię?, Jak ma pan/pani na imię?
My name is ...
[maɪ neɪm ɪz]
Nazywam się...
How are you?
[haʊ ɑː juː?]
Jak się masz?, Jak się pan/pani miewa?
I hope you are well.
[aɪ həʊp juː ɑː wεl]
Mam nadzieję, że masz się dobrze.
I'm fine. And you?
[aɪm faɪn ænd juː?]
Mam się dobrze. A pan/pani?
Where are you from?
[wεə ɑː juː frɒm?]
Skąd jesteś?, Skąd Pan/Pani jest?
I'm from ...
[aɪm frɒm]
Jestem z...
Come and meet ...
[kʌm ænd miːt]
Poznajcie się...
Let me introduce (you to) ...
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs (juː tə)]
Proszę pozwolić, że panu/pani przedstawię...
Let me introduce myself.
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf]
Pozwólcie, że się przedstawię.
Nice to meet you.
[naɪs tə miːt juː]
Miło mi.
I don't understand.
[aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd]
Nie rozumiem.
Thank you.
[θæŋk juː]
Dziękuję.
See you!
[siː juː!]
Do zobaczenia!, Na razie!
See you soon!
[siː juː suːn!]
Do zobaczenia wkrótce!
Goodbye.
[ˌgʊdˈbaɪ]
Do widzenia.

Potoczny zwrot See you! funkcjonuje także w wariancie See you later! (ˈleɪtə) (Do zobaczenia później) i See you tomorrow (təˈmɒrəʊ) (Do zobaczenia jutro). Formalne goodbye możemy z kolei zastąpić mniej oficjalnym bye-bye (ˈbaɪˌ baɪ) albo bye (baɪ).

Przydatne zwroty z czasownikiem to be

be afraid of sth
[biː əˈfreɪd]
bać się czegoś
be busy doing sth
[biː ˈbɪzɪ]
być zajętym czymś
be fine
[biː faɪn]
mieć się dobrze
be hungry
[biː ˈhʌŋgrɪ]
być głodnym
be late
[biː leɪt]
być spóźnionym
be right
[biː raɪt]
mieć rację
be sorry about sth
[biː ˈsɒrɪ]
odczuwać przykrość z powodu czegoś
be thirsty
[biː ˈθɜːstɪ]
być spragnionym
be well
[biː wεl]
mieć się dobrze
be wrong
[biː rɒŋ]
nie mieć racji, mylić się
Are you okay?
[ɑː juː ˌəʊˈkeɪ?]
Czy wszystko w porządku?
Are you thirsty?
[ɑː juː ˈθɜːstɪ?]
Jesteś spragniony?
I'm afraid not.
[aɪm əˈfreɪd nɒt]
Obawiam się, że nie.
I'm hungry.
[aɪm ˈhʌŋgrɪ]
Chce mi się jeść.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Śpieszę się.
I'm late.
[aɪm leɪt]
Jestem spóźniony.
I'm ready.
[aɪm ˈrεdɪ]
Jestem gotowy.
I'm sorry.
[aɪm ˈsɒrɪ]
Przykro mi.
I'm sure.
[aɪm ʃʊə]
Jestem pewny.
It's true.
[ɪts truː]
To prawda.
You're right.
[jʊə raɪt]
Masz rację., Ma pan/pani rację.
What is it?
[wɒt ɪz ɪt?]
Co to jest?

Angielski to nie tylko gramatyka, ale także całe bogactwo idiomów. Dosłowne tłumaczenie polskich zdań może zaprowadzić cię na manowce. Należy także pamiętać, że wiele podstawowych wyrazów zmienia znaczenie w zależności od kontekstu. Dlatego w każdej lekcji prezentujemy zwroty, bez których nie obędziesz się w codziennej komunikacji, wraz przykładami ich użycia.

Uwaga na tłumaczenie słowa prawda. Choć angielski rzeczownik brzmi the truth ðəˈtruːθ, a powiedzieć prawdę to tell the truth, zwrot To prawda przełożymy jako It is true (dosł. “To jest prawdziwe”).