Useful phrases

Przydatne zwroty z czasownikami can i have

Can I help you?
[kən aɪ hεlp juː?]
Czy mogę panu/pani pomóc?
Can you help me?
[kən juː hεlp miː?]
Czy może mi pan(i) pomóc?
Can you speak English?
[kən juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?]
Czy umie pan(i) mówić po angielsku?
I can't speak English.
[aɪ kɑːnt spiːk ˈɪŋglɪʃ]
Nie znam angielskiego.
Can I join you?
[kən aɪ dʒɔɪn juː?]
Czy mogę do was dołączyć?
Can I speak to you?
[kən aɪ spiːk tə juː?]
Czy mogę z wami porozmawiać?
It can't be true!
[ɪt kɑːnt biː truː!]
To nie może być prawda.
Can I have a drink?
[kən aɪ hæv ə drɪŋk?]
Czy mogę dostać coś do picia?
Can I have some?
[kən aɪ hæv sʌm?]
Czy mogę sobie wziąć?
Have some!
[hæv sʌm!]
Częstuj się!
Have a nice day!
[hæv ə naɪs deɪ!]
Miłego dnia!
Have fun!
[hæv fʌn!]
Bawcie się dobrze!
Have you got any ...?
[hæv juː gɒt ˈεnɪ ?]
Macie jakieś...?
I have no idea.
[aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə]
Nie mam pojęcia.
I have no time.
[aɪ hæv nəʊ taɪm]
Nie mam czasu.
I have to go.
[aɪ hæv tə gəʊ]
Muszę już iść.
have a rest
[hæv ə rεst]
odpocząć (sobie)
have a good time
[hæv ə gʊd taɪm]
dobrze się bawić

Czasownika have używamy m.in. w odniesieniu do czynności jednorazowej. Np. to have a rest - odpocząć, to have a chat - porozmawiać. Często pojawia się on także w kontekście jedzenia - np. to have a drink - napić się drinka, to have lunch - zjeść lunch.

Uwaga! Ja też! przetłumaczymy jako Me too!, NIE: I too. Użyjemy zatem zaimka w formie dopełnienia: me.

Kolory i rozmiary

What colour is it?
[wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?]
Jaki to ma kolor?
It's red.
[ɪts rεd]
To jest czerwone.
The sky is blue.
[ðə skaɪ ɪz bluː]
Niebo jest niebieskie.
Grass is green.
[grɑːs ɪz griːn]
Trawa jest zielona.
The photo is black and white.
[ðə ˈfəʊtəʊ ɪz blæk ænd waɪt]
To zdjęcie jest czarno-białe.
She has brown hair.
[ʃɪ hæz braʊn hεə]
Ma brązowe włosy.
My favourite colour is yellow.
[maɪ ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə ɪz ˈjεləʊ]
Moim ulubionym kolorem jest żółty.
I like light colours.
[aɪ laɪk laɪt ˈkʌləz]
Lubię jasne kolory.
This colour is too dark.
[ðɪs ˈkʌlə ɪz tuː dɑːk]
Ten kolor jest zbyt ciemny.
I want it in orange.
[aɪ wɒnt ɪt ɪn ˈɒrɪndʒ]
Chcę to w kolorze pomarańczowym.
What size is it?
[wɒt saɪz ɪz ɪt?]
Jakiej to jest wielkości?
It's too big.
[ɪts tuː bɪg]
To jest zbyt duże.
It's small.
[ɪts smɔːl]
To jest małe.
He's short.
[hiːz ʃɔːt]
Jest niski.
She's tall.
[ʃiːz tɔːl]
Jest wysoka.
He's a little boy.
[hiːz ə ˈlɪtəl bɔɪ]
To mały chłopiec.
She's a big girl.
[ʃiːz ə bɪg gɜːl]
To duża dziewczyna.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między high haɪ i tall tɔːl. Przymiotnika high użyjemy w odniesieniu do obiektów, które znajdują się wysoko od podłoża (np. góra, mur, wartość, piętro, gałąź itp.). Np. There are high mountains - Są tam wysokie góry. Przymiotnik tall opisuje obiekt, który jest wysoki w stosunku do szerokości (np. sylwetka, drzewo, drapacz chmur itp.). Np. He's six feet tall - Mierzy sześć stóp.

Przymiotnik small ma znaczenie najbardziej ogólne i może odnosić się do fizycznych rozmiarów, niewielkiej ilości itp. Słowa little użyjemy, mówiąc o dziecku, z kolei short wskazuje na niski wzrost.