Useful phrases

Telefonowanie i wysyłanie SMSów

mobile phone
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
telefon komórkowy
phone number
[fəʊn ˈnʌmbə]
numer telefonu
pick up the phone
[pɪk ʌp ðə fəʊn]
odebrać telefon
dial a number
[ˈdaɪəl ə ˈnʌmbə]
wybrać numer
answer the call
[ˈɑːnsə ðə kɔːl]
odebrać połączenie
speak on the phone
[spiːk ɒn ðə fəʊn]
rozmawiać przez telefon
hang up
[hæŋ ʌp]
odłożyć (słuchawkę)
send a message
[sεnd ə ˈmεsɪdʒ]
wysłać wiadomość
Call me!, Give me a call!
[]
Zadzwoń do mnie!
I'll call you.
[]
Zadzwonię do ciebie.
I need to make a phone call.
[]
Muszę zatelefonować.
Can I use your phone?
[]
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Your phone is ringing.
[]
Dzwoni twój telefon.
I'll get that!
[]
Ja się tym zajmę!
Who's this?, Who's speaking?
[]
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Hello, this is ... speaking.
[]
Halo, z tej strony...
Is this Mr ... ?
[]
Czy rozmawiam z panem...?
Speaking!
[]
Przy telefonie!
Could I speak to ...?
[]
Czy mógłbym rozmawiać z...?
Hold on a second.
[]
Proszę chwilę poczekać.
I'll put him on.
[]
Dam go. do telefonu
I'm calling about ...
[]
Dzwonię w sprawie...
Sorry, I can't hear you well.
[]
Przepraszam, nie słyszę pana/pani dobrze.
Can you speak up please?
[]
Czy może pan(i) mówić głośniej?
Can you repeat it?
[]
Czy może pan(i) powtórzyć?
I didn't understand.
[]
Nie zrozumiałem.
Can you spell it for me?
[]
Czy może pan/pani to przeliterować?
The connection is bad.
[]
Są zakłócenia na linii.
Sorry, I can't speak now.
[]
Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać.
I've got to go.
[]
Muszę kończyć.
I'll call you later.
[]
Zadzwonię później.
Can you call me back?
[]
Czy możesz do mnie oddzwonić?
Can I take a message?
[]
Czy chce pan/pani zostawić wiadomość?
Thanks for your call.
[]
Dzięki za telefon.
He isn't answering the phone.
[]
Nie odbiera.
The line is busy.
[]
Jest zajęte.
Text me!
[]
Napisz mi SMS-a!
Did you get my message?
[]
Odebrałeś moją wiadomość?
My battery is low.
[]
Mam słabą baterię.

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego telefon określa się za pomocą terminu cellular phone (ˈsεljʊlə fəʊn) albo cellphone (ˈsεlˌfəʊn).

Przydatne zwroty z czasownikiem make

make a deal
[]
mieć umowę, zawrzeć porozumienie
make a living out of sth
[]
zarabiać na życie, utrzymywać się z czegoś
make a phone call
[]
zadzwonić, zatelefonować
make a promise to sb
[]
obiecać komuś, składać obietnicę
make believe
[]
udawać, pozorować
make do with sth
[]
zadowalać się czymś
make excuses
[]
usprawiedliwiać się
make friends with sb
[]
zaprzyjaźnić się z kimś
make fun of sb/sth
[]
robić sobie żarty z kogoś/czegoś
make it
[]
podołać, dać radę
make love
[]
kochać się z kimś
make money
[]
zarabiać pieniądze
make sense
[]
mieć sens
make sure (that)
[]
upewnić się (, że)
make the bed
[]
posłać
make time for sb
[]
znaleźć czas dla kogoś
make up one's mind
[]
postanowić
You made my day!
[]
Sprawiłeś mi wielką radość!