Exercises

Przetłumacz na język polski.

1 What are you watching?
2 Take a look at this!
3 Tell him not to buy it.
4 She knew nothing about it.
5 He tries hard to be the best.
6 It'll be best to take a taxi.
7 It was nice meeting you.
8 We met several times.
9 Is this your first time here?
10 What time does your plane land?
11 I'll pick you up at the airport.
12 She never speaks to me.
13 Let's go shopping!
14 She keeps talking about it.
15 He doesn't care about her.
16 Shall we sit down?
17 I spent an hour looking for it.
18 There's no need to worry.
19 That sounds interesting.
20 It feels great!

Feel znaczy czuć lub czuć się. Jest to także czasownik, który opisuje uczucie wywołujące jakiś stan. Np. It feels good! - To przyjemne uczucie, It feels cold - Jest zimno.

Odpowiedz na pytania, używając zdań oznajmujących oraz przeczących.

1 Are you hungry?
2 Does he know?
3 Can they help us?
4 Have you got any money?
5 Is she coming too?
6 Will you be there?
7 Do they agree?
8 Should I tell her?
9 Could he do it for us?
10 Am I right?

Right występuje w znaczeniu prawidłowy, prawidłowo. Można go też użyć w pytaniach, mających na celu upewnienie się. Np. Is that right? - Czy to prawda? lub Right? - Tak?

Utwórz pytania. Pytaj o wytłuszczone wyrazy.

1 I'm watching the news.
2 Frank is coming too.
3 They're going to arrange it.
4 We'll meet on Wednesday.
5 It costs twenty dollars.
6 Only ten people came there.
7 Bob broke his leg last week.
8 She's afraid of flying.
9 He goes there twice a week.
10 We got there at seven.
11 He's got no children.
12 It's going to take a week.

Zapisz liczby słownie.

1 on May 1st and 26th
2 He was 52nd.
3 246 people
4 3,500
5 4.6,000,000
6 0.05 seconds
7 35,785
8 9,756,004
9 in the year 2015
10 in the 1980s
11 bus number 102
12 phone number 670098883
13 Charles II and Henry VIII

W języku pisanym (gł. w gazetach) w odniesieniu do sum i wartości używa się skrótów K lub k, które oznaczają tysiąc (z angielskiego kilo) i M lub m, które oznaczają milion (million). Np. They spent $2.5M - “Wydali 2,5 miliona dolarów”, It cost $15k - “To kosztowało 15 tysięcy dolarów”. Podobnie używa się skrótów B lub bn w znaczeniu miliard (billion).

Odpowiedz całym zdaniem. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 How often does he exercise? 3x a week
2 How many dogs does she have? 2 dogs
3 When did she come back? at 2 a.m.
4 What are we going to do? ask them for help
5 How much did it cost? 2000 dollars
6 When is she coming back? on Friday
7 What did they want? more money
8 Did he cause any problems? no problems
9 What did you drink? only tea
10 Did you have a good time? great time
11 Were there any problems? lots of
12 What did she tell you? nothing
13 When did you see him? last week
14 Did you travel by bus? no, hire a car

Czasownik hire w brytyjskim angielskim może odnosić się zarówno do ludzi, jak i do rzeczy. W amerykańskim angielskim hire używa się w odniesieniu do pracowników. Kiedy mowa o wynajmowaniu, pożyczaniu rzeczy (za pieniądze) używa się czasownika rent. Np. We rented a car - Wypożyczyliśmy samochód.

Utwórz zdania o przeciwnym znaczeniu.

1 He speaks English.
2 She should tell them.
3 I'm going to tell him.
4 You should eat less meat.
5 She doesn't like travelling.
6 There's too much water.
7 She's got a lot of friends.
8 There were more people.
9 They could help us.
10 We'll be able to come.

Utwórz zdania oznajmujące w czasie Present Simple, Future Simple i Past Simple.

1 he, speak about it
2 my parents, know
3 she, send us, messages
4 we, meet, on the bus
5 I, give him, the money
6 she, sit between us
7 we, spend weekends abroad
8 our dog, not eat that
9 he, not like the food
10 the car, be, not expensive

Powiedz po angielsku. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 To brzmi dobrze!
sound
2 Chodźmy do mnie (do domu)!
my place
3 Niech do mnie zadzwoni! (on)
let, call
4 To wygląda ciekawie.
look
5 Nie mów mu o tym!
tell
6 Poproś ją, żeby przyszła.
ask, come
7 To będzie dużo lepsze.
better
8 Nie kłóćmy się!
let, argue
9 To pięknie pachnie.
smell
10 Ale szkoda!
pity

Poniższe zdania przekształć w zdania w czasie Present Simple i Past Simple.

1 She's feeling good.
2 Bob is trying hard.
3 It's snowing.
4 She's making dinner.
5 School is beginning.
6 He's coming.
7 She's sleeping late.
8 I'm writing some e-mails.
9 He's bringing her flowers.
10 I'm drinking beer.

Uzupełnij za pomocą przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym.

1 He's tall but he isn't the boy in the family.
2 My dog is big, but his dog is even .
3 He may be fast, but he isn't the in the world.
4 That house is expensive, but this house is much .
5 My idea was bad but his idea is even .
6 It's such a bad film! I think it's the film of all.
7 Jane is so beautiful. She's the girl that I know.
8 It's very dangerous. You should be careful.
9 He tried so hard. He really did his .
10 You didn't try enough. You must try next time.
11 He's good at tennis, but I am much .
12 There were only 9 people last time, but today there are even .

Zwróć uwagę na przyimek w zwrocie be good at... - być dobrym w... Np. He's good at it - Jest w tym dobry, I'm really bad at that - Nie jestem w tym dobry. Wyrazu even używamy w celu podkreślenia czegoś, w znaczeniu polskiego jeszcze lub nawet. Np. He didn't even say goodbye - Nawet się nie pożegnał.

Przekształć zdania, używając formy gerund.

1 He likes to play games.
2 They love to sing.
3 Music started to play.
4 He continued to read.
5 We love it when we go out.
6 He hates it when he gets up early.
7 It should be easy to repair.
8 It will be hard to solve.
9 I dislike it when I have to wait.
10 I hate it when people lie to me.
11 She works hard and she enjoys it.
12 I can remember that he told her.

Przetłumacz. Zwróć uwagę na przyimki.

1 She left for work an hour ago.
2 You are among friends.
3 It's just around the corner.
4 people aged between 30 and 50
5 The worst is behind us.
6 I'll wait outside the shop.
7 What else do you like besides watching TV?
8 He lives in the flat above me.
9 He sits in front of the TV.
10 I'm ready for anything.
11 You can't take it on the plane.
12 Go down this road.
13 We are open from 8 a.m. to 6 p.m.
14 Someone's knocking at the door.

Zapukać do czegoś to po angielsku to knock on, np. He knocked on the door., ale jeśli ktoś stoi przy drzwiach i puka, powiemy at the door. Natomiast zwrot to answer the door znaczy: (iść) otworzyć (komuś, kto puka lub dzwoni).

Wybierz właściwy przyimek.

1 We'll meet at half to/after/past seven in/at/to my place.
2 It's (a) quarter to/at/from six.
3 It's freezing outside. The temperature is under/below/behind zero.
4 There are lots of people at/in/about the streets.
5 She asked me to/at/for it and I gave it for/to/at her.
6 We often meet at/on/inside the bus or in/on/at the bus stop.
7 She's afraid to/of/about flying.
8 Walk over/through/by the bridge and then turn left.
9 My birthday is at/on/in 3rd March.
10 We were at/in/on the seaside not on/in/at the mountains.
11 What are you doing in/at/on Friday?
12 I'll make a reservation in/at/to the Marriott Hotel.
13 Meet me on/to/at the airport in/at/on eight o'clock.

Zdanie rozkazujące Meet me... możemy przetłumaczyć jako Spotkajmy się...

Przydatny zwrot: without somebody's knowing - bez czyjejś wiedzy. Np. He did it without my knowing - Zrobił to bez mojej wiedzy.

Połącz zdania.

 • 1 Why did Jane leave?
 • 2 Can we go now?
 • 3 Did you tell anybody?
 • 4 Did you speak to Bob?
 • 5 Where did you meet?
 • 6 How often do you go there?
 • 7 Will you come to the party?
 • 8 Did you go on holiday?
 • 9 Does he have any siblings?
 • 10 How much did it cost?
 • a No, I told nobody.
 • b We met on the bus.
 • c She had to go to work.
 • d Yes, we went on a road trip.
 • e No, I won't be able to.
 • f No, we'll have to wait.
 • g Yes, I spoke to him last week.
 • h It wasn't very expensive.
 • i Usually twice a week.
 • j No, he's an only child.

Road trip rəʊdtrɪp to dłuższa podróż (gł. samochodem) najczęściej mająca na celu zabawę. Np. We went on a road trip around the US. - Objechaliśmy samochodem USA.

Wybierz właściwe słowo.

1 How many/much will it cost?
2 He doesn't eat many/much meat.
3 There will be many/much people.
4 I tried it many/much times.
5 There wasn't very/much time.
6 That's too much/many money.
7 There were less/fewer people.
8 I have only little/a few friends.
9 It should take only little/few time.
10 How many/much water do you drink every day?
11 There are little/few cars in the streets.
12 I speak very little/few English.
13 He made much/many mistakes.
14 There was few/little rain last year.
15 He causes too many/much trouble.
16 It'll be many/much better.
17 He should get other/another chance.
18 Are there any other/another ideas?
19 How many/much beers did you have?

Rzeczowniki oznaczające produkty, takie jak tea, coffee, beer są niepoliczalne, ale jeśli mówimy o konkretnych porcjach, rodzajach - są policzalne. Np. You drink too much coffee, ale: I had too many coffees, podobnie I drank too much beer, ale: How many beers did you have?

Przetłumacz, używając bezokolicznika celu.

1 Poproś go, żeby mi to wysłał. ask, send
2 Powiedz jej, żeby poczekała. tell, wait
3 Dzwonię, żeby ci powiedzieć... call, tell
4 Musisz pracować, żeby mieć pieniądze. work, have money
5 Jestem tutaj, by z nią porozmawiać. speak to
6 Potrzebuję, abyś mi pomógł. need you, help
7 Powiedz im, żeby na nas nie czekali. tell, wait
8 Chcę, żebyś to teraz zrobił. want you, do, right now
9 Uczę się angielskiego, żeby rozumieć obcokrajowców. learn, understand, foreigner
10 Musimy się pośpieszyć, żeby być tam na czas. hurry, in time
11 Zadzwonię do brata, żeby mnie odwiózł na lotnisko. call, take, to the airport
12 Wezmę taksówkę, żeby się nie spóźnić. take, taxi, be late
13 Poprosiła mnie, żebym dał jej jeszcze jedną szansę. ask, give, chance

By chance znaczy przypadkowo. They met by chance - Spotkali się przypadkowo.

Wybierz odpowiednie słowo.

1 If you eat too much, you will be smart/fat/rich.
2 If you aren't sure, you had/should/shall ask somebody.
3 If he's so smart, why isn't he tall/rich/broken?
4 If it is hot/cold/late, I will wear a coat.
5 How can he know that if somebody/nobody/everybody told him?
6 She'll like you more if you leave/quit/let smoking.
7 If you don't know what to do, ask everybody/somebody/nobody.
8 It's early. If you call him now, you'll spend/wake/keep him.
9 If you drink 5 beers, you'll be tall/drunk/broken.
10 If you're tired, you should have a look/rest/pity.
11 If you don't have a phone, you can use my/me/mine.
12 If it's expensive/broken/lost, someone should repair it.
13 Don't open the door unless you feel/know/smell the person behind it.

Nie myl czasowników smell (czuć - zmysł węchu) i feel (czuć - w kontekście uczuć). Np. Can you smell it? - “Czujesz to?”. Czasownik smell of... jest w języku angielskim nacechowany neutralnie (oznacza być czuć czymś). Np. It smells of petrol - “To czuć benzyną”. Zwrot smell good/nice znaczy pachnieć, a smell bad to śmierdzieć. Czasami samo smell ma negatywne zabarwienie. Np. Your feet smell! - “Śmierdzą ci nogi!”, His breath smells - “Śmierdzi mu z ust”.

Uzupełnij zdania zgodnie z kontekstem, używając: soon, early, late, later, in time.

1 He just left for a minute. He should be back .
2 Last time he was late and today he's . He's never on time.
3 I'm leaving home now. I'll be there .
4 I have no time now. I'll look at it .
5 He'll call me in an hour, so we should know .
6 I hate people being late, so be there .
7 He went to bed late. Don't wake him too .
8 She lived there in the 1990s. It was around 1992.
9 Please let me know as as possible!
10 We agreed to meet at 6 and it's 6:20. You are again!

Agree with... oznacza zgadzać się z..., ale: agree on... lub agree to (do)... oznacza zgodzić się na... (coś). Agreed! əˈgriːd jest odpowiednikiem polskiego Zgoda! lub Umowa stoi!

Uzupełnij zdania zgodnie z kontekstem, używając do lub make.

1 You are a big mistake!
2 What are you here? Are you waiting for someone?
3 She's dinner just now.
4 You should your homework now.
5 I need to a phone call.
6 Do you any sports?
7 It doesn't sense. I get it.
8 How much money does he ?
9 Can you a reservation for me? I'll my best.
10 Please sure that you have enough money.
11 I only have 10 dollars. Will it ? - No, it costs 15 dollars.
12 Who's going to the shopping?
13 We're late but we can still it in time.
14 He it to her happy.
15 Stop fun of me!

Zwróć uwagę, w jaki sposób czasownik do łączy się z rzeczownikami zakończonymi na -ing (często jest to forma gerund). W ten sposób powstaje wiele przydatnych zwrotów, np. do the washing up - umyć naczynia, do the cleaning - posprzątać, Let me do the talking - Pozwól mi mówić, I did a lot of thinking - Dużo myślałem.

Przetłumacz. Użyj formy gerund tam, gdzie to możliwe.

1 Lubisz oglądać telewizję? watch TV
2 Wolę podróżować pociągiem. prefer, travel by train
3 To jest lepsze niż siedzenie w domu. sit at home
4 Próbuj dalej! keep, try
5 Ona wciąż do mnie dzwoni. keep, call, all the time
6 Kiedy skończysz to pisać? finish, write
7 Potrafisz sobie wyobrazić, że miałbyś tu zostać? imagine, stay
8 Przykro mi, że to powiedziałem. be sorry for, say that
9 Nie wspominał, że pojedzie do Londynu. mention, go to London
10 Tęsknię za życiem na wsi. miss, live in the country

Czasownik miss możemy przetłumaczyć na język polski jako brakować, ale należy zwrócić uwagę na zamianę podmiotu i dopełnienia. Np. I miss you - Tęsknię za tobą, He misses his friends - Tęskni za przyjaciółmi, I'm missing one book - Brakuje mi jednej książki. Rzeczownik Miss w języku polskim oznacza pannę (w języku angielskim stawiamy go przed imieniem i nazwiskiem).

Wybierz odpowiednie słowo zgodnie z opisem.

1 Your mother and father are your: siblings/parents/husbands
2 The mother of your father is your: grandfather/grandmother/daughter
3 If children are brothers or sisters, the are siblings/relatives/married
4 The son of a man's daughter is his: grandpa/grandparent/grandson
5 A husband and his wife are: married/widowed/single
6 A man who is not married is: free/single/double
7 A person with no siblings is: an only child/a widow/a learner
8 A child with no parents is: a widow/an orphan/a sibling
9 If a woman's husband dies, she is: divorced/an orphan/a widow
10 If two people were married but they aren't married now, they are: husbands/widowed/divorced

Uzupełnij zdania za pomocą wyrazów other, another lub else.

1 Why do you need car?
2 What do people think?
3 What will you need?
4 What things do you like?
5 Let's go somewhere .
6 We will find some place.
7 Is there anything I can do for you?
8 I'll come time.
9 Nobody knows that.
10 George is just New Yorker visiting London.

Zwróć uwagę na kolejne zastosowanie końcówki -er. Używa się jej do tworzenia rzeczowników oznaczających nazwy mieszkańców miast lub miejsc. Np. Londoner ˈlʌndənə (Londyńczyk), New Yorker njuː jɔːkə (Nowojorczyk), village (wieś) - villager ˈvɪlɪdʒə (wieśniak), island (wyspa) - islander ˈaɪləndə (wyspiarz). Zasada ta nie dotyczy wszystkich nazw mieszkańców! Np. Paryżanin to Parisian pəˈrɪzɪən, a Rzymianin to Roman ˈrəʊmən.

Przetłumacz.

1 Gdzie wczoraj byłeś?
2 Czy mógłby mi pan pomóc?
3 Jeździ do pracy samochodem.
4 Dlaczego mi tego nie wysłałeś?
5 Byłem bardzo zajęty.
6 Idziesz z nami?
7 Powinieneś do niej zadzwonić.
8 Kto ci to powiedział?
9 To wygląda dobrze.
10 Ile to kosztuje?
11 Nie potrzebuję tego.
12 Idę na zakupy.
13 John chodzi tam każdego dnia.
14 On nie może o tym wiedzieć.
15 Przyjdę o wpół do szóstej.
16 Spędziliśmy tydzień nad morzem.
17 Musieliśmy czekać.
18 Nie mogłem tego znaleźć.
19 Nie będę mógł przyjść.
20 Zwiedziliśmy zabytki.

Wyraz sightseeing to rzeczownik złożony z sights (pamiątki, zabytki) i seeing (widzenie, oglądanie), czyli “oglądanie zabytków”. Places to visit to miejsca, które trzeba odwiedzić.