Exercises

Przeczytaj na głos i przetłumacz. Zwróć uwagę na budowę zdania i formy czasowników.

1 She helped me.
2 We had no money.
3 Jane was here an hour ago.
4 Nobody knew about it.
5 I was single when we met.
6 I spoke with him yesterday.
7 Who told you that?
8 I thought so.
9 I saw him this morning.
10 We went dancing last night.
11 She left a few minutes ago.
12 I got no message from him.
13 Sorry, I couldn't come.
14 We had to stay there.
15 I wasn't able to find it.
16 He began to worry.
17 I found it in my pocket.
18 He broke his arm.

Zwróć uwagę na użycie angielskiego zaimka dzierżawczego w celu wyrażenia polskiego zaimka zwrotnego sobie (zrobić sam sobie). Np. She broke her leg - Złamała sobie nogę (Złamała swoją nogę), He put it in his pocket - Włożył to sobie do kieszeni, He broke his phone - Rozbił sobie telefon, She tied her hair back - Spięła sobie włosy do tyłu.

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika be w czasie Past Simple.

1 Where you last night?
2 I at work and they at home.
3 There no money and she angry.
4 you there too? No, I not.
5 Our parents not at home.
6 Their dog with them.
7 The children very happy.
8 My brother not there.
9 There parties every day.
10 Me and my sister afraid.

Uwaga na zróżnicowaną wymowę where i were! Przykład: Where were you? wεəˈwɜːjuː

Połącz zdania.

 • 1 She knew about it.
 • 2 Where were you born?
 • 3 We spoke about you.
 • 4 I gave him some money.
 • 5 He bought a car.
 • 6 We spent two days there.
 • 7 I made a mistake.
 • 8 I wasn't at home.
 • a Rozmawialiśmy o tobie.
 • b Dałem mu trochę pieniędzy.
 • c Spędziliśmy tam dwa dni.
 • d Nie było mnie w domu.
 • e Zrobiłem błąd.
 • f Kupił sobie samochód.
 • g Gdzie się urodziłeś?
 • h Wiedziała o tym.

Wybierz odpowiednie słowo.

1 She couldn't come. She brought/broke/bought her leg.
2 He had no money. I gave/gone/given him 20 dollars.
3 Did you walk? - No, we went/got/met by car.
4 What did he want? - He found/felt/came to speak to you.
5 Did you call him? - No, I spoke/sent/spent him a message.
6 When did he bring it? - He broke/brought/became it an hour ago.
7 Where did they get the money? - They spent/sat/sold their house.
8 Did she get the car from him? - No, she bought/thought/felt it.
9 They made/met/took on the bus and went/gave/became friends.

Uwaga! Niektóre formy czasowników nieregularnych mają kilka znaczeń. Np. forma saw (od czasownika see) występuje także w funkcji rzeczownika piła, forma thought to także myśl, a broke może znaczyć bez grosza, spłukany. Np. I'm broke - Jestem spłukany, Jestem bez grosza. Found to forma czasownika find, ale także bezokolicznik czasownika regularnego, który znaczy założyć (np. organizację). Możesz zatem spotkać się w czasie przeszłym z formą founded, która nie pochodzi od czasownika find! Np. He founded a city - Założył miasto. ALE: He found a city - Znalazł miasto.

Uzupełnij zdania za pomocą wyróżnionych czasowników w czasie Past Simple i przeczytaj.

1 What did he want? - He to ask you something.
2 Did John bring those books? - No, I them.
3 Where did you go last night? - We swimming.
4 How did you get there? - I there by bus.
5 What time did they leave? - They at five.
6 When did you send it? - I it two hours ago.
7 How much money did you give her? - I her nothing.
8 What did you find? - I this.
9 Did you read it? - I it twice.
10 Who did you tell? - I nobody!
11 Did she know about it? - No, she nothing!
12 How long did it take? - It about two hours.
13 Did you buy any food? - No, I only milk.
14 What did they drink? - They beer.
15 Did Bob make this? - No, I it.
16 When did she come? - She at six p.m.
17 What time did you wake up? - I up at six o'clock.

Utwórz z poniższych wyrazów zdania w czasie Past Simple.

1 We, go there, yesterday.
2 she, call, you?
3 the children, be, good?
4 he, buy, her flowers.
5 who, bring, the books?
6 I, think so.
7 we, have to wait.
8 It, be cold?
9 She, leave, a minute ago.
10 When, he, call?
11 I, tell him about it.
12 Who, give you this?
13 I, cannot, get up.
14 she, lose, the money.

Połącz zdania.

 • 1 Did he help you?
 • 2 How was your day?
 • 3 How much did you give her?
 • 4 Did you sleep well?
 • 5 Were his friends there too?
 • 6 Did you call her?
 • 7 How did they know?
 • 8 How long did it take?
 • a I gave her a hundred euros.
 • b I told them about it.
 • c No, they couldn't come.
 • d No, he had no time.
 • e Not bad. And yours?
 • f No. I only slept 3 hours.
 • g It took about three days.
 • h No, I sent her a message.

Konstrukcji not bad używamy w znaczeniu całkiem nieźle, nie najgorzej.

Zapisz bezokolicznik czasowników, które usłyszysz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wpisz odpowiedni przyimek czasu - before lub ago.

1 Try to be there nine o'clock.
2 We spoke about it a week at my place.
3 Bob called me two days .
4 He arrived a few minutes me.
5 We visited the city three years .
6 I saw him two days his departure.
7 I never go to bed ten.
8 We met a long time .
9 How long was it?
10 I'll be back midnight.

Przekształć zdania w czasie przyszłym na zdania w czasie przeszłym. Zwróć uwagę na analogie pomiędzy czasami.

1 She'll be there.
2 Bob will come alone.
3 They'll speak about us.
4 I'll send it to you.
5 You'll break it.
6 Jane will make dinner.
7 We'll go there together.
8 He'll give it to her.
9 Will they send it?
10 Will you go there?
11 When will she come?
12 I won't tell him!
13 Who will buy it?
14 I'll let him know.

Czasownik let ma we wszystkich czasach taką samą formę. W czasie Present Simple w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmuje postać lets. Np. (czas przeszły) She let him sleep... - Pozwoliła mu spać..., (czas present simple) She lets him sleep... - Pozwala mu spać. Nie myl jednak lets (3. osoba) i let's wyrażającego zachętę - let us! Np. Let's go!

Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem, używając wyrazów w nawiasach.

1 How did you go there? by car
2 When did he leave? an hour ago
3 When did you get up? at six
4 Who did you send it to? Bob
5 What did you buy? bananas
6 Where did you meet? on the bus
7 Did anybody call? nobody
8 Did they agree? no
9 How long did it take? 1 hour
10 Did Bob lose it? no, I
11 Did he make any mistakes? many
12 Did you get my message? no
13 What did he know? nothing
14 What did you speak about? you
15 What did he tell you? nothing
16 What did you drink? beer

Wyraz drunk występuje w funkcji trzeciej formy czasownika (imiesłów bierny PP) pić, a także w funkcji przymiotnika pijany. Reguła ta dotyczy także innych czasowników nieregularnych, np. break - broken (rozbity), give - given (dany), know - known (znany), go - gone. Zwrot be gone znaczy odejść (być “nieobecnym”).

Utwórz pytania. Pytaj o wytłuszczone wyrazy.

1 We left home at seven.
2 Jane went there alone.
3 We met at John's place.
4 John bought the drinks.
5 I spent the weekend at home.
6 We spoke about her.
7 We had a good time.
8 They sent it last week.
9 We got there by car.
10 We stayed in a hotel.

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Nie chciał przyjść. want to come
2 Rozwiedli się. get divorced
3 Napisałem do nich. write to
4 Słyszałem o tym. hear
5 Znalazł to i wysłał. find, send
6 Dałem mu znać. let know
7 Musiała wyjść. have to leave
8 Obudził mnie o piątej. wake up
9 Nie mogłem przyjść. cannot
10 Zostawiła sobie te pieniądze. keep
11 Gdzie się urodziłeś? be born
12 Widziałem ją wczoraj. see
13 Zajęło mu to dwa dni. take

What took you so long? możemy przetłumaczyć jako Co zajęło ci tyle czasu?

Utwórz z poniższych wyrazów rozkazy, używając let i tell.

1 he, call me.
2 she, come tomorrow
3 they, sit down
4 John, stay in bed
5 she, learn it
6 he, take care of it
7 they, send it to me
8 your father, not, sleep
9 children, not, watch TV
10 she, not, lose it
11 my parents, not, leave
12 your mum, not, worry

Don't worry (about it) oznacza Nie przejmuj się tym lub Nie martw się tym. Zwrot: Let me worry about that możemy przetłumaczyć jako Ja się tym zajmę.

Przekształć zdania oznajmujące na zdania przeczące i odwrotnie.

1 She went there alone.
2 They didn't bring any money.
3 I wasn't able to do that.
4 They didn't sleep together.
5 We spent the night there.
6 He kept the money.
7 I thought so.
8 We didn't go there by car.
9 I didn't try it.
10 He took English lessons.
11 They didn't have to wait.
12 I saw her yesterday.

Przeczytaj liczby pełnymi słowami.

1 in the year 1898
2 in the 1980s
3 on May 13, 2011
4 phone No. 678850777
5 room No. 1068
6 in the early 1950s
7 in 1308
8 from 1917 to 2016

Zapisz liczby i dane, które usłyszysz.

1
2
3
4
5

Przetłumacz zdania, używając konstrukcji z czasownikiem let. Użyj podpowiedzi.

1 Chodźmy pieszo. walk
2 Zróbmy sobie przerwę. have a break
3 Porozmawiajmy. talk
4 Usiądźmy tutaj. sit here
5 Chodźmy do mnie. go, my place
6 Nie traćmy czasu! waste time
7 Nie kłóćmy się! argue
8 Nie rozmawiajmy o tym. speak about
9 Nie myślmy o tym! think about
10 Nie śpieszmy się! hurry

Uzupełnij zdania.

1 Jane was born in 1990. She was 20 years old in ...
2 John is an only child. He's got ... siblings.
3 Mary is Bob's grandma. Bob is Mary's ...
4 Jane is Frank's granddaughter. Frank is her ...
5 Jane is Jack's daughter and Jack is Mary's son. Jane is Mary's ...
6 Mary is Bob's grandma and Jack is Bob's grandpa. Mary and Jack are his ...
7 Kate is Frank's and Jane's mother. That means that Frank and Jane are ...
8 Frank is Mary's husband and Mary is Frank's ...
9 Bob doesn't have a wife and he has no girlfriend or boyfriend. He's ...
10 John is a little boy, but his parents died. John is now an ...
11 Mary was married, but her husband died. She is now a ...
12 John and Bob are good friends. They get ... well.

Zapamiętaj wyrażenie marital status (ˈmærɪtəl ˈsteɪtəs) - stan cywilny. Jest ono przydatne podczas wypełniania dokumentów. W luce wpisuje się jedną z informacji: single (kawaler/panna), married (żonaty/zamężna), divorced (rozwiedziony/rozwiedziona), separated (w separacji) czy widowed (wdowiec/wdowa).

Powiedz po angielsku.

1 Byłem tam wczoraj.
2 Czy pan też tam był?
3 Nie było ich w domu.
4 Kto tam poszedł?
5 Czy poszedł tam sam?
6 Kiedy dzwoniła?
7 Wyszła minutę temu.
8 Co robiłeś ostatniej nocy?
9 Nie mogłem się z nim skontaktować.
10 Zrobiłeś błąd.
11 Wysłała mi wiadomość.
12 Dostałem od niego wiadomość.
13 Spotkałem go wczoraj.
14 Widziałem ją w zeszłym tygodniu.
15 Jej chłopak zmarł rok temu.
16 Próbowałem dwa razy.
17 Zostawiłem to na twoim stole.
18 Zapomniałem mu o tym powiedzieć.
19 Zapomnijmy o tym.
20 Nie mówmy o tym!

Wyraz alone jest odpowiednikiem polskiego sam, ale tylko wtedy, kiedy mówimy, że ktoś jest osamotniony, nie ma towarzystwa. Np. I live alone - Mieszkam sam, Leave me alone - Zostaw(cie) mnie w spokoju. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś coś zrobił sam (bez pomocy innych), użyjemy zaimka zwrotnego, który przyjmuje różne formy dla poszczególnych osób: I - myself, you - yourself, he - himself. Np. “Zrobiłem to sam” - I did it myself, “Wyprodukował to sam” - He made it himself Więcej o zaimkach zwrotnych w Lekcji 11.

Uwaga na różnicę w znaczeniu wyrazów friend i boyfriend! Friend to przyjaciel, natomiast boyfriend to partner, chłopak, a girlfriend - partnerka, dziewczyna.