Vocabulary

 • accommodation əˌkɒməˈdeɪʃənzakwaterowanie
 • agreed əˈgriːdzgoda
 • almost ˈɔːlməʊstprawie, niemal
 • arrange əˈreɪndʒustalać, załatwiać
 • attraction əˈtrækʃənatrakcja turystyczna
 • book sth bʊkrezerwować coś
 • camper ˈkæmpəsamochód kempingowy
 • chance tʃɑːnsprzypadek
 • check in tʃεk ɪnzameldować się w hotelu
 • check out tʃεk aʊtwymeldować się z hotelu
 • close kləʊszamknąć
 • coat kəʊtpłaszcz
 • continue kənˈtɪnjuːkontynuować
 • country ˈkʌntrɪwieś
 • countryside ˈkʌntrɪˌsaɪdwieś, krajobraz
 • crowded ˈkraʊdɪdzatłoczony
 • definitely ˈdεfɪnɪtlɪzdecydowanie, na pewno
 • different ˈdɪfərəntinny, różny
 • drunk drʌŋkpijany
 • each iːtʃkażdy z osobna
 • entire ɪnˈtaɪəcały
 • even ˈiːv<sup>ə</sup>nnawet
 • exactly ɪgˈzæktlɪdokładnie
 • be familiar with sth biː fəˈmɪlɪəbyć obeznanym z czymś
 • fewer ˈfjuːəmniej osób
 • focus on sth ˈfəʊkəskoncentrować się na czymś
 • guide gaɪdprzewodnik
 • hire ˈhaɪəwynajmować
 • hitchhike ˈhɪtʃˌhaɪkjechać stopem
 • in fact ɪn fæktwłaściwie
 • kind kaɪnduprzejmy, miły
 • knock nɒkpukać
 • land lændlądować
 • local ˈləʊk<sup>ə</sup>lmiejscowy
 • mention ˈmεnʃənwspominać
 • miss mɪstęsknić, brakować
 • museum mjuːˈzɪəmmuzeum
 • native ˈneɪtɪvrodzimy
 • nature ˈneɪtʃənatura
 • nearby ˈnɪəˌbaɪpobliski
 • need niːdpotrzeba
 • news njuːzwiadomości
 • own əʊnwłasny
 • park pɑːkpark, parkować
 • petrol ˈpεtrəlbenzyna
 • pick sb up pɪk ʌppodwozić kogoś
 • plan plænplan, planować
 • plane pleɪnsamolot
 • probably ˈprɒbəblɪprawdopodobnie
 • pub pʌbpub
 • recommend ˌrεkəˈmεndpolecać
 • reservation ˌrεzəˈveɪʃənrezerwacja
 • road trip rəʊd trɪpwycieczka samochodowa
 • second ˈsεkəndsekunda
 • sights saɪtszabytki
 • sing sɪŋśpiewać
 • solve sɒlvrozwiązywać
 • state steɪtpaństwo
 • station ˈsteɪʃənstacja
 • totally ˈtəʊtəlɪcałkowicie, zupełnie
 • tour tʊəzwiedzanie
 • tourist ˈtʊərɪstturysta
 • train treɪnpociąg
 • trouble ˈtrʌb<sup>ə</sup>lkłopoty
 • vacancy ˈveɪkənsɪwolna posada
 • visitor ˈvɪzɪtəzwiedzający
 • west wεstzachód
 • without wɪˈðaʊtbez