Useful phrases

Pytamy o drogę

Excuse me ...
[ɪkˈskjuːz miː]
Przepraszam...
Can you help me? I'm lost.
[kən juː hεlp miː? aɪm lɒst]
Czy może mi pan/pani pomóc? Zgubiłem się.
I'm not from (around) here.
[aɪm nɒt frɒm (əˈraʊnd) hɪə]
Nie jestem stąd.
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Dokąd idziecie?, Dokąd jedziecie?
I need to get to ...
[aɪ niːd tə gεt tə]
Chciałbym/chciałabym się dostać do...
Can you tell me the way to ...?
[kən juː tεl miː ðə weɪ tə ?]
Czy może mi pan/pani powiedzieć, jak się dostanę do...?
Is this the way to ...?
[ɪz ðɪs ðə weɪ tə ?]
Czy dostanę się tędy do...?
Where is it?
[wεə ɪz ɪt?]
Gdzie to jest?
Is it far from here?
[ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?]
Czy to daleko stąd?
It's not far.
[ɪts nɒt fɑː]
To nie jest daleko.
You can walk.
[juː kən wɔːk]
Może pan/pani iść pieszo.
I'll show you the way.
[aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ]
Pokażę panu/pani drogę.
I'll take you there.
[aɪl teɪk juː ðεə]
Zabiorę was tam., Zaprowadzę was tam.
Go straight and then ...
[gəʊ streɪt ænd ðεn]
Proszę iść prosto, a następnie...
Then turn right.
[ðεn tɜːn raɪt]
Następnie proszę skręcić w prawo.
Go down this street.
[gəʊ daʊn ðɪs striːt]
Proszę iść tą ulicą.
Take the second street left.
[teɪk ðə ˈsεkənd striːt lεft]
Proszę iść drugą ulicą w lewo.
Cross the river.
[krɒs ðə ˈrɪvə]
Proszę przejść przez rzekę.
You must go back.
[juː mʌst gəʊ bæk]
Proszę zawrócić.
Where's the bus stop?
[wεəz ðə bʌs stɒp?]
Gdzie jest przystanek autobusowy?
Which bus goes to ...?
[wɪtʃ bʌs gəʊz tə ?]
Który autobus jedzie do...?
When is the next bus to ...?
[wεn ɪz ðə nεkst bʌs tə ?]
Kiedy pojedzie następny autobus do...?
I'll take a taxi.
[aɪl teɪk ə ˈtæksɪ]
Zamówię taksówkę.
Can you show us around?
[kən juː ʃəʊ əs əˈraʊnd?]
Czy możecie nas tutaj oprowadzić?
Let's go!
[lεts gəʊ!]
Chodźmy!
This way.
[ðɪs weɪ]
Tędy.

Zapytać o drogę to po angielsku: ask (for) directions (direction dɪˈrεkʃən to kierunek, ale directions to także instrukcje).

Taksówka (taxi) to także cab kæb. Wyraz ten pierwotnie oznaczał dorożkę. Metro w brytyjskiej odmianie języka angielskiego nosi nazwę the underground ˈʌndəˌgraʊnd. Rzeczownik the tube tjuːb odnosi się przede wszystkim do londyńskiego metra. Let's take the tube znaczy więc w Londynie “Jedźmy metrem”. W USA na określenie metra używa się rzeczownika subway, ale należy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii subway to przejście podziemne.

Na wakacjach

Where are you going on holiday?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ?]
Dokąd jedziecie na wakacje?
Are you going abroad?
[ɑː juː ˈgəʊɪŋ əˈbrɔːd?]
Jedziecie za granicę?
We'll spend a week in the mountains.
[wiːl spεnd ə wiːk ɪn ðə ˈmaʊntɪnz]
Spędzimy tydzień w górach.
We're going to the seaside.
[wɪə ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈsiːˌsaɪd]
Jedziemy nad morze.
We want to travel Great Britain.
[wiː wɒnt tə ˈtrævəl greɪt ˈbrɪtən]
Chcemy podróżować po Wielkiej Brytanii.
What will you do there?
[wɒt wɪl juː dʊ ðεə?]
Co będziecie tam robić?
There's a lot to see ...
[ðεəz ə lɒt tə siː]
Jest tam dużo do zobaczenia.
I want to do some sightseeing.
[aɪ wɒnt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ]
Chcę trochę pozwiedzać.
We'll take a trip to ...
[wiːl teɪk ə trɪp tə]
Zrobimy sobie wycieczkę do...
We may visit some museums.
[wiː meɪ ˈvɪzɪt sʌm mjuːˈzɪəmz]
Może zwiedzimy jakieś muzea.
How will you go there?
[haʊ wɪl juː gəʊ ðεə?]
Czym tam pojedziecie?
We'll go by car.
[wiːl gəʊ baɪ kɑː]
Pojedziemy samochodem.
We'll fly.
[wiːl flaɪ]
Polecimy samolotem.
Is this your first time here?
[ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?]
Jesteś tutaj po raz pierwszy?
Where are you staying?
[wεə ɑː juː steɪɪŋ?]
Gdzie mieszkacie?
I'm staying in a hotel.
[aɪm steɪɪŋ ɪn ə həʊˈtεl]
Mieszkam w hotelu. Jestem tam zakwaterowany.
How long will you stay?
[haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ?]
Jak długo tu zostaniecie?
I'll stay for five days.
[aɪl steɪ fə faɪv deɪz]
Zatrzymam się na pięć dni.
Have a safe journey!, Have a good trip!
[hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!, hæv ə gʊd trɪp!]
Szczęśliwej podróży!

Seaside (sea - morze + side - strona) to wyraz używany przede wszystkim w wyrażeniach: at the seaside - nad morzem i to the seaside - nad morze. Występuje także w funkcji przymiotnika. Np. seaside house - dom nad morzem, seaside resort - nadmorski kurort.

Przyimek by baɪ opisuje użycie jakiegoś środka transportu (kim/czym). Np. go by car - jechać samochodem. Wyrażenie by air znaczy drogą powietrzną lub samolotem (air εə - powietrze).