Pronunciation

Angielski alfabet Spelling Podczas literowania wyrazów (ang. spelling) należy pamiętać, że te same litery nazywamy inaczej niż w języku polskim. Z kolei wiedza o tym, jak brzmią poszczególne głoski, ułatwi ci wymowę (pronunciation prəˌnʌnsɪˈeɪʃən) całych wyrazów. Zaczniemy od nauki literowania:
a h eɪtʃ o ɔʊ v viː
b biː i p piː w dʌbljuː
c siː j dʒeɪ q kjuː x ex
d diː k keɪ r ɑː y waɪ
e l el s es z zed
f ef m em t tiː
g dʒiː n en u juː
Zwróć uwagę na różnicę między W, tzw. “podwójnym U” - dʌbl juː – a V viː. Uwaga, w wariancie amerykańskim literę Z przeczytamy jako ziː! Uwaga: różnice między brytyjską i amerykańską odmianą angielskiego widoczne są nie tylko w zasadach literowania czy wymowie, ale także na poziomie słownictwa. Najważniejsze z nich omówimy później. Wymowa znaków specjalnych Alfabet IPA - International Phonetic Alphabet – służy do zapisu wymowy obcych głosek. Jego znaki wymawiamy następująco:
ŋ tylnojęzykowe “n”, jak w wyrazach “bank”, “Anglia”
θ bezdźwięczne “th”; wymawiamy głoskę “S”, delikatnie wsuwając czubek języka między zęby, np. (“think”)
ð dźwięczne “th”; wymawiamy krótko głoskę “T”, delikatnie wsuwając język między zęby, np. (“this”)
ɜ długa samogłoska, zbliżona do “e” (jak przy wahaniu)
æ otwarte “e” - dźwięk między polskim “a” i “e”
w dźwięk zbliżony do polskiego “ł”
i dźwięk zbliżony do polskiego “i”
ɪ dźwięk między polskim “i” a “y”
ɒ długie “o”, wymawiane z silnie zaokrąglonymi, przymkniętymi wargami
ʊ dźwięk zbliżony do niewyraźnego polskiego “u”
ʌ wymawiane jak polskie “a”.
ʃ dźwięk między polskim “sz” a “ś”
dźwięk między polskim “cz” a “ć”
ʒ dźwięk między polskim “ż” a “ź”
ː sygnał, że daną głoskę należy wymówić dłużej

Jeśli dana litera występuje w wyrazie dwa razy pod rząd wymówimy ją jako double ˈdʌbəl (podwójne) + nazwa. Np. przeliterowany rzeczownik Tennessee będzie brzmiał: tiː - - double εn - - double εs - double .

Zapamiętaj zwrot: Can you spell it for me? - Czy może pan(i) to przeliterować?