Useful phrases

Przydatne zwroty z do w czasie przyszłym

How do you do?
[haʊ dʊ juː dʊ?]
Dzień dobry., Jak się pan/pani miewa?
How are you doing?
[haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Jak się masz?, Jak pan/pani się ma?
I'm doing great.
[aɪm ˈduːɪŋ greɪt]
Mam się świetnie.
You can do it.
[juː kən dʊ ɪt]
Dasz radę.
Don't do it!
[dəʊnt dʊ ɪt!]
Nie rób tego!
I'll be back soon.
[aɪl biː bæk suːn]
Niedługo wrócę.
I'll do it.
[aɪl dʊ ɪt]
Ja to zrobię.
I'll do my best.
[aɪl dʊ maɪ bεst]
Zrobię wszystko, co w mojej mocy.
Will it do?
[wɪl ɪt dʊ?]
Czy to wystarczy?
It'll do.
[ˈɪtəl dʊ]
To wystarczy.
It won't be easy.
[ɪt wəʊnt biː ˈiːzɪ]
To nie będzie łatwe.
What will you have?
[wɒt wɪl juː hæv?]
Co podać?
I'll have ...
[aɪl hæv]
Poproszę...
I'll have to ...
[aɪl hæv tə]
Będę musiał(a)...
Will you help me?
[wɪl juː hεlp miː?]
Pomożesz mi?
Will you join us?
[wɪl juː dʒɔɪn əs?]
Dołączycie się do nas?
Shall I do that?
[ʃæl aɪ dʊ ðæt?]
Czy powinienem/powinnam to zrobić?
Shall we go?
[ʃæl wiː gəʊ?]
Czy możemy iść?

Czas i wiek

What time is it?
[wɒt taɪm ɪz ɪt?]
Która godzina?
It's five o'clock.
[ɪts faɪv əˈklɒk]
Jest piąta.
Are you free tonight?
[ɑː juː friː təˈnaɪt?]
Czy masz czas dziś wieczorem?
I won't have time.
[aɪ wəʊnt hæv taɪm]
Nie będę mieć czasu.
I have little free time.
[aɪ hæv ˈlɪtəl friː taɪm]
Mam mało wolnego czasu.
What time will you be there?
[wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?]
O której godzinie tam będziesz?
I'll be there in an hour.
[aɪl biː ðεə ɪn ən aʊə]
Będę tam za godzinę.
Be there in time!
[biː ðεə ɪn taɪm!]
Bądź tam punktualnie.
Do it right now.
[dʊ ɪt raɪt naʊ]
Zrób to teraz.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Śpieszę się.
There's no hurry.
[ðεəz nəʊ ˈhʌrɪ]
Nie ma po co się śpieszyć.
There's no time.
[ðεəz nəʊ taɪm]
Nie ma na to czasu.
We must hurry.
[wiː mʌst ˈhʌrɪ]
Musimy się pośpieszyć.
We have a lot of time.
[wiː hæv ə lɒt əv taɪm]
Mamy dużo czasu.
You're late.
[jʊə leɪt]
Jesteś spóźniony/spóźniona.
Sorry, I'm late.
[ˈsɒrɪ, aɪm leɪt]
Przepraszam za spóźnienie.
It's still early.
[ɪts stɪl ˈɜːlɪ]
Jest jeszcze wcześnie.
It's too late.
[ɪts tuː leɪt]
Jest już za późno.
How long will it take?
[haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?]
Jak długo to będzie trwać?
It won't take long.
[ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ]
Nie zajmie to dużo czasu.
He's busy at the moment.
[hiːz ˈbɪzɪ æt ðə ˈməʊmənt]
Ma teraz dużo pracy.
How old are you?, What's your age?
[haʊ əʊld ɑː juː?, wɒts jɔː eɪdʒ?]
Ile masz lat?
I'm ... (years old).
[aɪm ... (jɪəz əʊld)]
Mam ... lat.
People aged ...
[ˈpiːpəl ˈeɪdʒd]
Ludzie w wieku...

Wyraz age (wiek) może także występować w funkcji czasownika i wówczas oznacza starzeć się. Np. He's aging - Starzeje się. Informując o spóźnieniu, użyjemy połączenia be late for... Np. I'll be late for work - Spóźnię się do pracy.

Dni tygodnia

Monday
[ˈmʌndeɪ]
poniedziałek
Tuesday
[ˈtjuːzdeɪ]
wtorek
Wednesday
[ˈwεnzdeɪ]
środa
Thursday
[ˈθɜːzdeɪ]
czwartek
Friday
[ˈfraɪdeɪ]
piątek
Saturday
[ˈsætədeɪ]
sobota
Sunday
[ˈsʌndeɪ]
niedziela
week
[wiːk]
tydzień
weekend
[ˌwiːkˈεnd]
weekend

Pytanie Jaki dziś jest dzień? to w języku angielskim: What day is it today? Dni tygodnia to days of the week, ale angielskie weekdays ˈwiːkˌdeɪz to po polsku dni robocze. Konstrukcja on weekdays oznacza w dni powszednie, w tygodniu. Np. Don't go there on weekdays - Nie chodź(cie) tam w tygodniu. Weekend to połączenie wyrazów: week (tydzień) + end (koniec) - czyli koniec tygodnia.

Miesiące

January
[ˈdʒænjʊərɪ]
styczeń
February
[ˈfεbrʊərɪ]
luty
March
[mɑːtʃ]
marzec
April
[ˈeɪprəl]
kwiecień
May
[meɪ]
maj
June
[dʒuːn]
czerwiec
July
[dʒuːˈlaɪ]
lipiec
August
[ˈɔːgəst]
sierpień
September
[sεpˈtεmbə]
wrzesień
October
[ɒkˈtəʊbə]
październik
November
[nəʊˈvεmbə]
listopad
December
[dɪˈsεmbə]
grudzień
year
[jɪə]
rok
season (of the year)
[ˈsiːzən (əv ðə jɪə)]
pora roku

Zarówno soon, jak i early tłumaczy się na język polski za pomocą wyrazu wcześnie. Jednakże w większości przypadków, nie można ich ze sobą dowolnie zamieniać! Soon używa się w znaczeniu niedługo, wkrótce. I will be back soon., We will know it soon. Early jest odpowiednikiem polskiego wcześnie - przed czasem, wcześniej niż trzeba. It's too early., I must get up early. itp. Zdanie: You are early. oznacza “Jesteś za wcześnie.”