Prononcez bien

Głoski na końcu wyrazu Spółgłosek na końcu wyrazów zwykle nie czytamy. bientôt bjε̃to; pas pa; volontiers vɔlɔ̃tje; partez paʀte; aller ale; vingt vε̃ Istnieją jednak wyjątki. Należą do nich np.: bezokolicznik zakończony na -ir i niektóre krótkie wyrazy zakończone na -r i -l. partir paʀtiʀ; mal mal; revoir ʀ(ə)vwaʀ; soir swaʀ; amour amuʀ Nie czytamy też końcowego -e. prie pʀi; faire fεʀ; votre vɔtʀ; bonne bɔn Podobnie nie wymawiamy końcówki -s. Jeśli więc na końcu wyrazu obok siebie pojawią się e i s, wymówimy tylko poprzedzającą spółgłoskę. bonnes bɔn; connaissances kɔnεsɑ̃s; faites fεt; laisses lεs Końcowe spółgłoski należy wymawiać starannie, ponieważ nie zachodzi zjawisko ubezdźwięcznienia. Wynika to z tego, że akcent w języku francuskim pada na ostatnią sylabę w wyrazie. Następującego -e więc nie wymawiamy, ale spółgłoskę wymawiamy wyraźnie, dźwięcznie. Yves iv; dommage dɔmaʒ; Claude klɔd; Antibes ɑ̃tib
Grupy samogłoskowe ieu, ier Samogłoskę i w powyższych grupach czytamy jako j. mieux mjø; volontiers vɔlɔ̃tje; Pierre pjεʀ ien Samogłoskę i w grupie tej czytamy również jako j. Zwróć uwagę na wymowę występującej po niej samogłoski e. Stoi po niej n, więc wymówiomy ją nosowo jako ε̃. Końcowej spółgłoski nie czytamy. bien bjε̃ ée Końcowego e nie wymawiamy, przeczytamy więc tylko jedno e. journée ʒuʀne oi, oui Grupę oi wymówiomy jak polskie ła, natomiast grupę oui jak polskie łi. soirée swaʀe; oui wi; Louis lɥi spółgłoska + ui Wargi zaokrąglamy tak jakbyśmy chcieli wymówić u, ale wymawiamy y, które szybko przechodzi w ostre i. je suis ʒəsɥi
Wyrazy wielosylabowe Wymowa wyrazów wielosylabowych na początku może sprawiać problemy. Dla ułatwienia podziel wyraz na sylaby i powoli je przeczytaj. Kiedy przyswoisz sobie ich wymowę, spróbuj wypowiedzieć cały wyraz. au-jour-d'hui o-ʒuʀ-dɥi → aujourd'hui oʒuʀdɥi ma-lheu-reuse-ment ma--ʀøz-mɑ̃ → malheureusement maløʀøzmɑ̃