Prononcez bien

Grupy samogłoskowe ai Grupę ai wymawiamy w zasadzie jak otwarte e. Usta otwieramy więc szeroko i mówimy krótkie ε. je vais ʒəvε; lait ; parfait paʀfε; tu fais tyfε; Claire klεʀ aim, ain W przypadku, gdy po ai następuje m lub n na końcu słowa lub przed spółgłoską, wymawiamy to otwarte e nosowo jako ε̃. faim fε̃; maintenant mε̃tnɑ̃; pain pε̃ Nosówka nie pojawia się, gdy po m lub n następuje samogłoska. W tym wypadku wymawiamy otwarte ε. il aime ilεm; nous aimons nuzεmɔ̃; elles aiment εlzεm
Nosówki in i en We współczesnym języku francuskim nosowe samogłoski ε̃ i ɑ̃ wymawia się na tyle podobnie, że może się wydawać, że brzmią tak samo. Wynika to z tego, że nosowe e wymawia się w sposób bardzo otwarty. Warto zwrócić uwagę na poprawną wymowę w wyrazach, które różnią się tylko tą nosówką. maintenant mε̃tnɑ̃ ε̃ W tej nosówce kąciki ust otwieramy szeroko, jak u otwartego e. Wymawiając je, powietrze częściowo wypuszczamy nosem. Nosówkę tę można zapisać na wiele sposobów: in, ain, ein, oin, aim, im, yn, ym, ien. !!* Vyskytuje se na końcu słowa lub przed spółgłoską. vin vε̃; pain pε̃; faim fε̃; moins mwε̃; italien italjε̃ ɑ̃ Usta układamy, jak do wymowy a, ale część powietrza wychodzi nosem. Kąciki ust nie są tak szeroko ustawione, jak w przypadku wymowy ε̃. Nosowe a zapisuje się jako an, am, en, em. Podobnie jak w pozostałych nosówkach po n i m nie następuje samogłoska. dans dɑ̃; maman mamɑ̃; jambon ʒɑ̃bɔ̃; prends pʀɑ̃; enchanɑ̃ʃɑ̃te