Prononcez bien

Łączenie międzywyrazowe Jak już wiemy, zdanie w języku francuskim może brzmieć jak płynny ciąg sylab, niezależnie od liczby wyrazów. Częściowo odpowiada za to łączenie międzywyrazowe. Jest ono nie tylko oznaką starannej wymowy, ale w niektórych wypadkach jest wręcz obowiązkowe: rodzajnik + rzeczownik des études dezetyd; les enfants lezɑ̃fɑ̃ zaimek dzierżawczy + rzeczownik tes expériences tezεkspeʀjɑ̃s; leurs enfants lœʀzɑ̃fɑ̃; mes amis mezami przymiotnik + rzeczownik son petit ami sɔ̃p(ə)titami; mes chers étudiants meʃεʀzetydjɑ̃ zaimek osobowy + czasownik nous habitons nuzabitɔ̃; vous êtes vuzεt; ils ont ilzɔ̃ przysłówek + przymiotnik très heureuse tʀεzøʀøz przyimek + rodzajnik nieokreślony lub rzeczownik dans une résidence dɑ̃zynʀezidɑ̃s; en italien ɑ̃nitaljε̃ c'est + rodzajnik nieokreślony lub przymiotnik c'est un garçon poli setœ̃gaʀsɔ̃ pɔli Uwaga: spójnik et nigdy nie podlega łączeniu! Bisous et à bientôt ! bizu eabjε̃to O łączeniu wspomnieliśmy już w rozdziale Grupa rytmiczna i łączenie międzywyrazowe w lekcji 2.