Prononcez bien

Półspółgłoski Półspółgłoski (lub półsamogłoski) to głoski, których nie wymawiamy w całości. Sąsiadują z samogłoską, z którą tworzą jedną całość, jedną sylabę. wa Usta układamy, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć u, ale szybko wymawiamy a. Wymówimy wówczas głoskę podobną do polskiego ł. Zapisujemy ją jako oi, rzadziej jako oy. soir swaʀ; moi mwa; voivwala wε̃ W tym wypadku po w następuje otwarte nosowe ε̃. Piszemy oin, a jak wiemy, in wymawiamy jako ε̃. loin lwε̃; moins mwε̃; coin kwε̃ ɥi Wymawiamy tu ciemne y, przechodzące w ostre i. Zapisujemy je jako ui, ew. uy. je suis ʒəsɥi; aujourd'hui oʒuʀdɥi; cuisse kɥis; huit ɥit; Vuitton vɥitɔ̃ Należy uważać, aby nie mylić ui i oui. Oui wymawiamy jako wi (ou wymawiamy bowiem jako u). Przypomnijmy, że ui, które następuje po spółgłoscee g, to wyłącznie zjawisko ortograficzne, służące zachowaniu głoski g: Guillaume gijɔm. j Półsamogłoskę i lub y, po której następuje samogłoska lub nosówka, czytamy jako j. quartier kaʀtje; derrre dεʀjεʀ; direction diʀεksjɔ̃; nationalité nasjɔnalite; étudiant etydjɑ̃ Te same zasady stosujemy również w przypadku rytmicznych całości, czyli wyrazów powiązanych znaczeniowo, które wymawiamy jako całość. Ale bez obaw, nie ma ich w języku francuskim zbyt wiele. il y a ilja