Vocabulaire

 • addition f adisjɔ̃rachunek w restauracji
 • ail m ajczosnek
 • apéritif m apeʀitifaperitif
 • apporter apɔʀteprzynieść
 • carafe f kaʀafkarafka
 • carte f kaʀtjadłospis
 • cas m przypadek
 • certainement sεʀtεnmɑ̃na pewno, oczywiście
 • côtelette f kotlεtkotlet
 • couteau m kutonóż
 • couvert m kuvεʀsztuciec
 • cuillère f kɥijεʀłyżka
 • dessert m desεʀdeser
 • épeler ep(ə)leliterować
 • excell|ent/-ente εkselɑ̃znakomity, świetny
 • fenêtre f f(ə)nεtʀokno
 • fines herbes f pl finzεʀbzioła
 • filet m filεfilet
 • fourchette f fuʀʃεtwidelec
 • gâteau m gɑtociasto, placek
 • gaz|eux/-euse gɑzøgazowany
 • glace f glaslody
 • grill|é/-ée gʀijegrillowany
 • hors-d'œuvre m ˈɔʀdœvʀprzystawka
 • juste ʒystdokładnie, właśnie
 • not|é/-ée nɔtezanotowany, zapisany
 • oignon m ɔɲɔ̃cebula
 • pan|é/-ée panepanierowany
 • personne f pεʀsɔnosoba
 • plat/plate pla/platniegazowany
 • plat m pladanie, potrawa
 • possible pɔsiblmożliwy
 • potage m pɔtaʒzupa gęsta, kremowa
 • pourboire m puʀbwaʀnapiwek
 • près de qqch pʀεblisko czegoś
 • problème m pʀɔblεmproblem
 • recommander ʀ(ə)kɔmɑ̃depolecić
 • regretter ʀ(ə)gʀeteżałować
 • réservation f ʀezεʀvasjɔ̃rezerwacja
 • réserv|é/-ée ʀezεʀvezarezerwowany
 • réserver ʀezεʀvezarezerwować
 • satisf|ait/-aite satisfεzadowolony
 • sauce f sossos
 • saumon m somɔ̃łosoś
 • saut|é/-ée soteopiekany, podsmażony
 • serveur m/serveuse f sεʀvœʀ/sεʀvøzkelner/kelnerka
 • service m sεʀvisobsługa, serwis
 • si sijeśli
 • soupe f supzupa
 • table f tablstół
 • terrasse f teʀasogródek w restauracji, taras
 • thon m tɔ̃tuńczyk
 • tout de suite tu də sɥitnatychmiast, od razu, zaraz
 • voici vwasitu, tutaj

Zupa to po francusku la soupe. Stosuje się też określenie le potage, które oznacza gęste zupy warzywne. Natomiast zupa krem to le velouté.