Vocabulaire

 • aimer emelubić
 • ami m/amie f ami/amiprzyjaciel/przyjaciółka
 • assistant m/assistante f asistɑ̃/asistɑ̃tasystent/asystentka
 • avec avεkz
 • drôle dʀolzabawny
 • beau/belle bo/bεlpiękny
 • belge bεlʒbelgijski
 • blond/blonde blɔ̃/blɔ̃dblond
 • chanter ʃɑ̃teśpiewać
 • classe f klɑsklasa
 • collègue m/f kɔlεgkolega/koleżanka
 • cours m kuʀkurs
 • dans dɑ̃w w środku
 • directeur m/directrice f diʀεktœʀ/diʀεktʀisdyrektor/dyrektorka
 • économiste m/f ekɔnɔmistekonomista/ekonomistka
 • elle εlona
 • étudiant m/étudiante f etydjɑ̃/etydjɑ̃tstudent/studentka
 • français m fʀɑ̃sεjęzyk francuski
 • gent|il/-ille ʒɑ̃timiły
 • habiter abitemieszkać
 • ici isitu, tutaj
 • il ilon
 • infirmier m/infirmière f ε̃fiʀmje/ε̃fiʀmjεʀpielęgniarz/pielęgniarka
 • informaticien m/informaticienne f ε̃fɔʀmatisjε̃/ε̃fɔʀmatisjεninformatyk/informatyczka
 • intellig|ent/-ente ε̃teliʒɑ̃inteligentny
 • jol|i/-ie ʒɔliładny, piękny
 • jouer ʒwe1 grać, 2 bawić się
 • le/la lə/larodzajnik określony
 • ma mamoja
 • médecin m med(ə)sε̃lekarz/lekarka
 • nom m nɔ̃imię
 • nationalité f nasjɔnalitenarodowość
 • non nɔ̃nie
 • nous numy
 • nouv|eau/-elle nuvonowy
 • pays m peikraj
 • pétanque f petɑ̃kpétanque
 • pol|i/-ie pɔliuprzejmy
 • professeur m/professeure f pʀɔfesœʀ/pʀɔfεsœʀprofesor/profesorka
 • profession f pʀɔfesjɔ̃zawód
 • quel/quelle kεl/kεlktóry, jaki
 • qui kikto
 • regarder ʀ(ə)gaʀdepatrzeć
 • sport m spɔʀsport
 • sport|if/-ive spɔʀtifsportowy, sportowiec
 • suisse sɥisszwajcarski
 • technicien m/technicienne f tεknisjε̃/tεknisjεntechnik/techniczka
 • télé f teletelewizja
 • travailler tʀavajepracować
 • trop tʀozbyt
 • vous vuwy