Expressions utiles

adresse e-mail
[adʀεs imεl]
adres e-mail
centres d'intérêts
[sɑ̃tʀ dε̃teʀε]
zainteresowania w cv
Il fait des études de droit.
[il fε dezetyd də dʀwa]
Studiować prawo.
Mathéo fait médecine.
[mateo fε med(ə)sin]
Mathéo studiuje medycynę.
étudiant en sciences
[etydjɑ̃ ɑ̃ sjɑ̃s]
student nauk przyrodniczych
Comment vont tes études ?
[kɔmɑ̃ vɔ̃ tezetyd ?]
Jak ci idzie na studiach?
Tout va bien.
[tu va bjε̃]
Wszystko idzie dobrze.
Ça marche bien.
[sa maʀʃ bjε̃]
Idzie dobrze.
Quelles langues est-ce que vous parlez ?
[kεl lɑ̃g εs kə vu paʀle ?]
W jakich językach pan/pani mówi?
Parlez-vous français ?
[paʀlevu fʀɑ̃sε ?]
Mówi pan/pani po francusku?
Je ne parle pas néerlandais.
[ʒə nə paʀl pɑ neεʀlɑ̃dε]
Nie mówię po holendersku.
Je ne parle pas bien (le) français.
[ʒə nə paʀl pɑ bjε̃ (lə) fʀɑ̃sε]
Nie mówię dobrze po francusku.
un petit peu
[œ̃ p(ə)ti pø]
mało
Suis-je bien chez Serge ?
[sɥiʒə bjε̃ ʃe sεʀʒ ?]
Czy trafiłem do Serge?
parler plus lentement
[paʀle ply lɑ̃tmɑ̃]
mówić wolniej
Vous avez dit ?
[vuzave di ?]
Co pan mówił?
Vous pouvez répéter ?
[vu puve ʀepete ?]
Może pan/pani powtórzyć?
Je n'ai pas compris.
[ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi]
Nie zrozumiałem.
Serge est là ?
[sεʀʒ ε la ?]
Jest tu Serge?
Serge n'est pas là.
[sεʀʒ nε pɑ la]
Serge tu nie ma.

Vous avez dit ? Je n'ai pas compris. Jak widać, czas przeszły w języku francuskim tworzy się w inny sposób niż w języku polskim. Do zaimka dodaje się odpowiedni czasownik posiłkowy (zwykle avoir), po którym następuje imiesłów czasu przeszłego (dit, compris itp.). O tym jednak później.