Prononcez bien

Końcowe e Tzw. ciemnego e na końcu wyrazu nie czytamy. Ta niewymawiana spółgłoska: nie wpływa na wymowę jeśli następuje po samogłosce lub spółgłosce, której nie wymawiamy enchanté ɑ̃ʃɑ̃te; enchantée ɑ̃ʃɑ̃te désolé dezole; désolée dezole espagnol εspaɲɔl; espagnole εspaɲɔl wpływa na wymowę jeśli następuje po spółgłosce, kterej w innym wypadku nie wymawiamy gentil ʒɑ̃ti; gentille ʒɑ̃tij néerlandais neʀlɑ̃dε; néerlandaise neʀlɑ̃dεz intelligent ε̃teliʒɑ̃; intelligente ε̃teliʒɑ̃t allemand almɑ̃; allemande almɑ̃d
Grupa rytmiczna i łączenie międzywyrazowe grupy rytmiczne W języku francuskim semantycznie (znaczeniowo) powiązane ze grupy rytmiczne wymawiamy jednym tchem. Wymawiamy tak na przykład. rodzajnik/liczebnik/zaimek + rzeczownik une collègue ynkɔ(l)lεg; la blonde lablɔ̃d trois filles tʀwafij; cinq Françaises sε̃fʀɑ̃sεz votre nom vɔtʀnɔ̃ rodzajnik/liczebnik/zaimek + przymiotnik + rzeczownik une jolie fille ynʒɔlifij zaimek osobowy + czasownik je suis ʒ(ə)sɥi; elles chantent εlʃɑ̃t przysłówek + przymiotnik/przysłówek/czasownik très joli tʀεʒɔli; très bien tʀεbjε̃; comme médecin kɔmmedsε̃ łączenie międzywyrazowe Przed wyrazami rozpoczynającymi się na samogłoskę lub nieme h czytamy końcowe spółgłoski, których w innym wypadku nie czytamy. Zjawisko to nazywamy łączeniem międzywyrazowym (liaison). Zapamiętaj, że: końcowe s i x wymawiamy jako z vous êtes vuzεt; les amies lezami; six euros sizøʀo wymawiamy również końcowe n po nosówce un ami œ̃nami; un économiste œ̃nekɔnɔmist Łączenie międzywyrazowe - zob. również Łączenie międzywyrazowe w lekcji 5.
Grupa ier/ière Samogłoskę i czytamy tu jako j. W końcówce -er jest zamknięte e, w końcówce ère jest otwarte. infirmier ε̃fiʀmje; infirmière ε̃fiʀmjεʀ