Grammaire

Przyimki miejsca Przyimki miejsca są nieodmienne, ale musimy pamiętać o właściwym połączeniu przyimka z rzeczownikiem, po którym następują. Pod tym względem dzielimy je na dwie kategorie: przyimki właściwe
à w, na miasta, instytucje en w kraju
dans w ograniczona przestrzeń par przez
derrière za sous pod
devant przed sur na
Po tych przyimkach bezpośrednio następuje dany rzeczownik z rodzajnikiem określonym lub nieokreślonym, w zależności od kontekstu. Il est où maintenant ? À la faculté ?Gdzie jest teraz? Na wydziale? tym określonym, o który chodzi Descendez à la prochaine station.Wysiądźcie na następnej stacji. w ten sposób określonej stacji Derrière le pont, tu tournes à gauche.Za tym mostem skręcisz w lewo. dans un hôpitalw szpitalu nieokreślone Il se trouve devant le théâtre.Znajduje się przed teatrem. znanym mówiącemu Nazwy miejsc po przyimkach zwykle występują bez rodzajnika. en Belgiquew Belgii, do Belgii à Liègew Liège, do Liège par Niceprzez Nice konstrukcje przyimkowe
à côté de obok czego en face de naprzeciwko czego
au bout de na końcu czego à droite/gauche de na prawo/na lewo od czego
Przyimki te (lub ściślej konstrukcje przyimkowe) łączą się z przyimkiem de. Podlegają ściągnięciu z rodzajnikiem określonym. À côté de l'église, il y a un cinéma.Obok kościoła jest kino. L'arrêt de tram se trouve en face du restaurant.Przystanek tramwajowy znajduje się naprzeciwko restauracji.
Wyrażenie IL Y A - Est-qu'il y a un marché par ici ? - Il n'y a pas de marché dans ce quartier. Ma kilka zastosowań, ale jego podstawowe znaczenie wskazuje na miejsce. Możemy go użyć, kiedy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się w jakimś miejscu. Podmiot, o którym jest mowa, w tym wypadku nie stoi na początku zdania, ale dopiero po il y a. Est-ce qu'il y a un café dans la rue Renoir ?Jest przy rue Renoir jakaś kawiarnia? Il y a des émissions intéressantes sur Radio 1 ?Są w Radiu 1 ciekawe audycje? Dans ce quartier, il y a beaucoup de restaurants.W tej dzielnicy jest dużo restauracji. Za pomocą tego wyrażenia pytamy też o to, co znajduje się w konkretnym miejscu. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue ?Co jest na końcu ulicy? Je to więc wyrażenie podobne, do tego, które występuje również w innych językach, np. w angielskim (there is), hipszańskim (hay) czy niemieckim (es gibt). Po il y a zwykle stoi rodzajnik nieokreślony. Zwykle chodzi bowiem o bliżej nieokreślone obiekty lub osoby. Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?Jest tu w pobliżu stacja metra? jakaś Est-ce qu'il y a des étudiants grecs à votre faculté ?Są na waszym wydziale greccy studenci? w ogóle jacyś Znane i rozpoznawalne na podstawie kontekstu przedmioty i osoby zwykle mają rodzajnik określony i w ich wypadku wspomnianego wyrazu nie używamy. Na początku zdania stoi podmiot i zaraz po nim czasownik, np. être. La station de métro est à deux pas.Stacja metra jest kawałek stąd. jedna określona Les étudiants grecs ne sont pas encore à la faculté.Greckich studentów jeszcze nie ma na wydziale. ci znani studenci
Stopniowanie Elle veux être plus gentille et moins arrogante. Przymiotniki i przysłówki w trakcie stopniowania, poza drobnymi wyjątkami, nie zmieniają form. stopień wyższy (comparatif) Tworzymy go za pomocą przysłówka plus (więcej) i moins (mniej), które stawiamy przed stopniowanym wyrazem bez względu na jego rodzaj i liczbę.
St. równy St. wyższy
content plus content
moins content
Non, ma copine est plus belle.Nie, moja przyjaciółka jest piękniejsza. Les poivrons sont un peu plus chers.Papryki są trochę droższe. Leurs filles ne sont pas plus arrogantes.Ich córki nie są bardziej aroganckie. Je suis moins sportive.Nie jestem tak zainteresowana sportem. Mais le tram est moins rapide.Ale tramwaj jest wolniejszy. Stopniowanie za pomocą moins jest dużo rzadsze niż za pomocą plus. stopień najwyższy (superlatif) Przed przysłówkami plus i moins stawiamy rodzajnik określony w formie zależnej od rodzaju i liczby stopniowanego przymiotnika le, la, les.
St. równy St. wyższy St. najwyższy
content plus content le plus content
moins content le moins content
Elle est la moins bavarde.Jest najmniej rozgadana. Le métro est le plus rapide.Metro jest najszybsze. C'est la fille la plus heureuse.Jest to ta najszczęśliwsza dziewczyna.

Zwróć uwagę, że (naj)mniejszy możemy przetłumaczyć na dwa sposoby: (le) plus petit lub (rzadziej) (le) moins grand.

Odmiana czasownika CONNAÎTRE Tu connais sa copine ? Czasownik ten posiada dwie cechy szczególne. Jedna to głoska î, która występuje przed t, a druga to podwojone ss w liczbie mnogiej, które wymawiamy jako s.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je connais ʒəkɔnε nous connaissons nukɔnεsɔ̃
2. os. tu connais tykɔnε vous connaissez vukɔnεse
3. os.il connaît ilkɔnε ils connaissent ilkɔnεs
elle connaît εlkɔnε elles connaissent εlkɔnεs
Odmiana czasownika PAYER Ils paient en espèces. Czasownik payer peje jest regularny, ale zgodnie z “regułą buta” w liczbie pojedynczej i w 3. os. liczby mnogiej w temacie ay ej zmienia się w ai ε.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je paie ʒəpε nous payons nupejɔ̃
2. os. tu paies typε vous payez vupeje
3. os. il paie ilpε / elle paie εlpε ils paient ilpε / elles paient εlpε
Tryb rozkazujący. Paie !; Payons !; Payez !
Odmiana czasownika DESCENDRE On descend déjà ? Czasowniki zakończone na -dre tworzą stosunkowo dużą grupę. Odmieniają się następująco.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je descends ʒədεsɑ̃ nous descendons nudεsɑ̃dɔ̃
2. os. tu descends tydεsɑ̃ vous descendez vudεsɑ̃de
3. os.il descend ildεsɑ̃ ils descendent ildεsɑ̃d
elle descend εldεsɑ̃ elles descendent εldεsɑ̃d
Tryb rozkazujący. Descends !; Descendons !; Descendez ! Uwaga! Czasownik prendre nie należy do tej grupy, ma bowiem nieregulaną formę 3. osoby liczby mnogiej prennent. Odmiana czasownika PRENDRE w lekcji 6.