Communication

Powtarzanie czynności – w każdy... Polskie wyrażenie w każdy (co) + rzeczownik po francusku wyrażamy przy użyciu przymiotnika chaque. Chaque matin, je me réveille à huit heures.Co rano budzę się o godzinie ósmej. Mes fils vont à la piscine chaque vendredi.Moi synowie w każdy piątek chodzą na basen. Chaque étudiant n'est pas fêtard.Nie każdy student to imprezowicz. Powtarzalność czynności możemy wyrazić, używając rodzajnika określonego przed nazwami dni tygodnia i porami dnia. Le mardi après-midi, je vais au club de gym.We wtorki po południu chodzę do siłowni. Le samedi, nous allons à la campagne.W soboty jeździmy na wieś. Jak już wiemy, w przypadku czynności jednorazowych nie musimy używać ani rodzajnika, ani przyimka. Mardi après-midi, je vais au club de gym.We wtorek po południu idę do siłowni. Przypomnijmy, że dziś rano/wieczorem wyrażamy za pomocą ce. Tu vas où, ce soir ?Gdzie idziesz dziś wieczorem? Je vais très bien ce matin.Dziś rano czuję się bardzo dobrze.
Wyrażanie czynności dokonanej W języku francuskim nie istnieje kategoria aspektu dokonanego i niedokonanego. Jeśli Francuz chce wyraźnie odróżnić czynność jednorazową od powtarzalnej, musimy sięgnąć po inny sposób. Na przykład czasowniki zwrotne se doucher i se promener mogą być zarówno dokonane, jak i niedokonane. Na język polski tłumaczymy je przy użyciu czasownika dokonanego lub niedokonanego !!*(sprchovat se, nebo osprchovat se; procházet se, nebo projít se), w zależności od kontekstu. Je me promène encore.Jeszcze się przespaceruję. Nous aimons nous promener dimanche après-midi.W niedzielę po południu lubimy spacerować. Véronique se douche à sept heures et demie.Véronique bierze prysznic wpół do ósmej. Jeśli chcemy podkreślić jednorazowość, możemy użyć wyrażenia z czasownikiem ogólnym (faire, prendre, avoir itp.) i rzeczownikiem. prendre une douchewziąć prysznic faire une promenadeprzejść się, przejechać się
Czasownik sortir Francuskie czasowniki miewają więcej znaczeń niż polskie. Na przykład czasownik sortir tłumaczymy przede wszystkim jako wyjść/wychodzić. Tu sors à quelle heure ?O której wychodzisz? Może też oznaczać wychodzić wieczorem, aby się zabawić. Ma sœur n'aime pas sortir.Moja siostra nie lubi wychodzić (z domu). Nous sortons le vendredi.W piątki wychodzimy (gdzieś). Jest to też odpowiednik polskiego chodzić z kimś. Serge sort avec Jade ?Serge chodzi z Jade ?
Przyimki dans i à Na język polski tłumaczymy je jako w lub do. Nie należy ich jednak myślić. Kiedy więc używać którego? dans Ten przyimek odnosi się do przestrzeni zamkniętej. Les étudiants sont déjà dans la classe ?Uczniowie są już w klasie? Ils sont encore dans la piscine ?Jeszcze są w basenie? à Przyimka tego używamy w przypadku znaczeń abstrakcyjnych, takich jak np. nazwy miast, Quand est-ce que tu vas à Vevey ?Kiedy jedziesz do Vevey? lub nazwy obiektów czy instytucji. Nie mówimy wówczas o obecności w budynku, ale o przynależności do danej organizacji. Ton fils est déjà à la faculté ?Twój syn jest już na wydziale? Tu ne vas pas au club de gym ?Nie idziesz do siłowni? Leurs parents vont à la piscine chaque matin.Ich rodzice co rano chodzą na basen. Nous dînons au restaurant.Zjemy kolację w restauracji. Jeśli chcemy podkreślić, że chodzi o pobyt w danym obiekcie lub określić go, na przykład przy użyciu przymiotnika, użyjemy dans. Nous dînons dans un restaurant espagnol.Zjemy kolację w hiszpańskiej restauracji. w jednej konkretnej hiszpańskiej restauracji