Grammaire

Rodzaj żeński Merci, vous êtes très gentille. Désolée, je suis fatiguée. Rodzaj żeński w języku francuskim tworzymy, dodając końcówkę -e do formy rodzaju męskiego.
joli jolie désolé désolée
français française anglais anglaise
blond blonde brun brune
Do rzeczowników i przymiotników zakończonych w rodzaju męskim na -e kolejnego -e nie dodajemy.
un collègue une collègue un Russe une Russe
W następujących przypadkach dochodzi !!* k těmto změnám:
końcówka
rodzaju męskiego rodzaju żeńskiego przykład
-en -enne italien → italienne
-er -ère infirmier → infirmière
-teur -trice directeur → directrice
-eux -euse heureux → heureuse
-if -ive sportif → sportive
-il -ille gentil → gentille
Nieregularnie tworzymy formy rodzaju żeńskiego od przymiotników beau i nouveau. un beau Suisse œ̃bosɥispiękny Szwajcar une belle étudiante ynbεletydjɑ̃tpiękna studentka le nouveau directeur lənuvodiʀεktœʀnowy dyrektor la nouvelle infirmière lanuvεlε̃fiʀmjεʀnowa pielęgniarka liczba mnoga rodzaju żeńskiego Liczbę mnogą rodzaju żeńskiego tworzymy, dodając -s po końcówce -e. Żadnej z tych głosek nie czytamy. Allemandes; Espagnoles; directrices; jolies
Zaimki osobowe nieakcentowane Jak już wiemy, w języku francuskim czasownikowi musi towarzyszyć podmiot. Jeśli jego funkcji nie pełni rzeczownik, musimy użyć zaimka osobowego.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je ʒə nous nu
2. os. tu ty vous vu
3. os. il il / elle εl ils il / elles εl
Zaimki 1. i 2. osoby obejmują oba rodzaje, jedynie w 3. osobie rodzaj męski reprezentują zaimki il/ils, a rodzaj żeński zaimki elle/elles. !!* Povšimněte si, že zájmeno ženského rodu elle/elles končí na typicky ženskou koncovku -e. Michel travaille avec vous ? – Non, il travaille avec Hélène.Michel pracuje z wami? – Nie, pracuje z Hélène. Hélène joue avec vous ? – Non, elle joue avec Michel.Hélène bawi się z wami? – Nie, bawi się z Michelem. Michel et Nico travaillent avec vous ? – Non, ils travaillent avec Hélène.Michel i Nico pracują z wami? – Nie, pracują z Hélène. Hélène et Jeanne jouent avec vous ? – Non, elles jouent avec Michel.Hélène i Jeanne bawią się z wami? – Nie, bawią się z Michelem. Podmiot zdania, który wyrażony jest przez kilka rzeczowników (np. ludzi) z przynajmniej jednym rzeczownikiem rodzaju męskiego, zastępujemy zaimkiem ils. Hélène et Nico jouent avec vous ? – Non, ils jouent avec Michel. wymowa Zaimek nieakcentowany wraz z czasownikiem tworzy grupę rytmiczną, którą wymawiamy jednym tchem.
je chante ʒəʃɑ̃t nous jouons nuʒuɔ̃
tu pars typaʀ vous travaillez vutʀavaje
elle habite εlabit ils regardent ilʀəgaʀd
W ramach jednej grupy rytmicznej końcowe spółgłoski (których w innym wypadku nie wymawiamy), łączą się z kolejnym wyrazem rozpoczynającym się na samogłoskę lub nieme h. Dotyczy to również zaimków, które zawsze łączymy - końcowe -s czytamy wówczas jako z. nous aimons nuzemɔ̃ vous allez vuzale ils habitent ilzabit elles aiment εlzεm
Elizja Zjawisko zwane elizją, zachodzi kiedy zaimek zakończony na -e, np. je, łączy się z czasownikiem, który rozpoczyna się na samogłoskę lub nieme h. Zaimek skraca się np. do j' i łączy się bezpośrednio z czasownikiem. j'aime, j'habite Elizja ułatwia wymowę, znika problem niemego ə w zaimku je. Natomiast zaimek elle nie kończy się na nieme ə, więc w jego przypadku elizja nie jest konieczna. je fais ʒəfε; j'aime ʒεm; j'habite ʒabit elle fait εlfε; elle aime εlεm; elle habite εlabit
Nieregularna liczba mnoga Liczbę mnogą tworzymy za pomocą końcówki -s. Istnieją jednak wyjątki, np. rzeczowniki i przymiotniki zakonczone na -eau przyjmują końcówkę liczby mnogiej -x. le beau payspiękny kraj les beaux payspiękne kraje Rodzaj żeński od przymiotnika beau to belle, więc po końcowym -e dadajemy -s. les belles fillespiękne dziewczyny
Odmiana czasowników regularnych Czasowniki regularne (zwane również czasownikami z grupy I) rozpoznajemy na podstawie końcówki -er w bezokoliczniku. Aby je odmienić odcinamy końcowe -er i do otrzymanego tematu dodajemy końcówki poszczególnych osób.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je travaille ʒətʀavaj nous travaillons nutʀavajɔ̃
2. os. tu travailles tytʀavaj vous travaillez vutʀavaje
3. os.il travaille iltʀavaj ils travaillent iltʀavaj
elle travaille εltʀavaj elles travaillent εltʀavaj
Wymawiamy tylko końcówki 1. i 2. osoby liczby mnogiej -ons (ɔ̃) i ez (e).
j'habite ʒabit nous présentons nupʀezɑ̃tɔ̃
tu regardes tyʀəgaʀd vous aimez vuzeme
il joue ilʒu elles chantent εlʃɑ̃t
Odmiana czasownika ÊTRE Moi, je suis français. Toi, tu es belge. Vous, vous êtes canadiens. Czasownik être (być) jest nieregularny. Odmieniając go przez osoby musimy pamiętać o zasadach wymowy, w tym o łączeniu międzywyrazowym.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je suis ʒəsɥi nous sommes nusɔm
2. os. tu es tyε vous êtes vuzεt
3. os. il est ilε / elle est εlε ils sont ilsɔ̃ / elles sont εlsɔ̃