Prononcez bien

Wymowa en i ien Grupę en czytamy jako nosowe ɑ̃, natomiast ien wymawiamy jako nosowe jε̃. We współczesnej paryskiej odmianie języka francuskiego te dwie nosówki brzmią niemal identycznie. Lepiej jednak nauczyć się je odróżniać. en ɑ̃; encore ɑ̃kɔʀ; prendre pʀɑ̃dʀ bien bjε̃; combien kɔ̃bjε̃; italien italjε̃
Spółgłoski na końcu wyrazu niewymawiane Dla języka francuskiego typowe jest, że spółgłosek na końcu wyrazów nie czytamy. Niekiedy są to całe grupy spółgłoskowe. riz ʀi; fruits fʀɥi; euros øʀo; regardez ʀ(ə)gaʀde; deux Nie wymawiamy zwłaszcza spółgłosek w pozycji po samogłosce lub nosówce. Najczęściej są to końcówki liczby mnogiej lub końcówki osobowe dodawane przy odmianie czasowników. paquet pakε; quelques kεlk; donner dɔne; promotions pʀɔmɔsjɔ̃; je prends ʒəpʀɑ̃ wymawiane Istnieją spółgłoski, które wymawiamy również na końcu wyrazu. Jest to np. l i f. mal mal; courriel kuʀjεl; football futbɔl; ale: gentil ʒɑ̃ti sportif spɔʀtif; soif swaf Zwykle wymawiamy również r (oczywiście francuskie - tylkojęzykowe). Pomijamy spółgłoski znajdujęce się po nim, samo r zostaje. soir swaʀ; voir vwaʀ; ordinateur ɔʀdinatœʀ; ale: monsieur məsjø d'accord dakɔʀ; tard taʀ; porc pɔʀ Wyjątek stanowi końcówka -(i)er. Wymawiamy tam zamknięte e, ale nie wymawiamy spółgłoski r (i stojącej po niej spółgłoski). regarder ʀ(ə)gaʀde; volontiers vɔlɔ̃tje; déjeuners deʒøne
Wymowa trudniejszych wyrazów œuf Wyraz œuf zawiera specjalną samogłoskę œ, która tworzy jeden znak. Jeśli nie mamy francuskiej klawiatury, możemy napisać oe. Czytamy ją jako ø lub jako œ. Œuf wymawiamy więc jako œf. Uwaga! W liczbie mnogiej wymowa się zmienia, nie wymawiamy f, a jedynie ø: les œufs lezø. haricot Francuzi spółgłoski h nigdy nie czytają. Nie potrafią jej nawet wymówić. Dlatego wyrazy zaczynające się na h czytają i łączą tak, jakby nie było tam żadnej spółgłoski. Ale uwaga - wyróżniają h nieme, które podlega łączeniu oraz h przydechowe, przed którym nie występuje łączenie międzywyrazowe. Tak jest w przypadku wyrazu haricot. des haricots verts deaʀikovεʀ; quelques haricots verts kεlkəaʀikovεʀ Przed h przydechowym nie występuje również elizja, dlatego nie opuszczamy poprzedzającego e w przyimkach i zaimkach. Np. przyimka de nie piszemy z apostrofem. un kilo de haricots vertskilogram zielonej fasolki

Uogólniając, wyrazy zapożyczone z języków germańskich mają h przydechowe, natomiast wyrazy pochodzenia greckiego h nieme. Nie musimy jednak badać etymologii poszczególnych wyrazów, wystarczy, że zajrzymy do dobrego słownika, gdzie h przydechowe będzie oznaczone za pomocą apostrofu (').