6Czasowniki

Czasownik jest odmienną częścią mowy, która może wyrażać czynność gehen, stan liegen lub zmianę stanu rot werden.Formy czasownikaOsoboweWyrażają osobę, liczbę, czas, stronę i tryb.NieosoboweBezokolicznik i imiesłów. Ich formy pozostają takie same dla każdej osoby.Podział czasownikówa)SłabeDo tej grupy należy większość niemieckich czasowników.Mają regularną koniugację (odmianę). W czasie przeszłym Präteritum mają w końcówce -te-, imiesłów przeszły jest zakończony na -t.
czas teraźniejszycz. przeszły Präteritumcz. przeszły Perfekt
suchen suchte hat gesucht
kaufen kaufte hat gekauft
arbeiten arbeitete hat gearbeitet
reisen reiste ist gereist
fotografieren fotografierte hat fotografiert
b)MocneGrupa około 180 czasowników, w których dochodzi do przegłosu rdzeniowej samogłoski w czasach przeszłych.Forma imiesłowu przeszłego jest zakończona na -en, a w przypadku wielu z nich dochodzi do przegłosu samogłoski rdzeniowej również w trakcie koniugacji w czasie teraźniejszym.
czas teraźniejszycz. przeszły Präteritumcz. przeszły Perfekt
schreiben schrieb hat geschrieben
kommen kam ist gekommen
gehen ging ist gegangen
fahren fuhr ist gefahren
trinken trank hat getrunken
c)Czasowniki posiłkowehaben (mieć) i sein (być) są używane do tworzenia form Perfekt i Plusquamperfekt.
czas teraźniejszycz. przeszły Präteritumcz. przeszły Perfekt
haben hatte hat gehabt
sein war ist gewesen
Czasownik werden (stać się) służy przede wszystkim do tworzenia form czasów przyszłych oraz strony biernej, używany również w formach trybu warunkowego oraz Konjunktiv Präteritum.
czas teraźniejszycz. przeszły Präteritumcz. przeszły Perfekt
werden wurde ist geworden
d)Czasowniki modalnedürfen (móc), müssen (musieć), können (móc), mögen (chcieć), sollen (mieć obowiązek), wollen (chcieć), zalicza się do nich także wissen (wiedzieć)
czas teraźniejszycz. przeszły Präteritumcz. przeszły Perfekt
dürfen durfte hat gedurft
wissen wusste hat gewusst
e)Mieszanekennen (znać), brennen (palić się), nennen (nazywać), rennen (biec), senden (wysłać), wenden (obrócić), bringen (przynieść), denken (myśleć)W czasach przeszłych, tak samo jak czasowniki słabe, mają końcówkę -t, jednak podobnie jak w przypadku czasowników mocnych dochodzi do przegłosu samogłoski rdzeniowej e w a, ewentualnie może dojść do alternacji w obrębie spółgłoski rdzeniowej.