14.2.2Tworzenie słów za pomocą przedrostków

Rzeczowniki
Anti- przeciw: Antibiotikum antybiotyk, Antikörper przeciwciało
Fehl- negacja: Fehlbetrag niedobór, Fehltritt nierozważny krok
Ge- gatunek: Gebäck pieczywo, Getreide zboże
In- przeczenie: Intoleranz nietolerancja
Infra- pod: Infrastruktur infrastruktura
Mikro- mały: Mikroskop mikroskop, Mikrochip mikro chip
Miss- przeczenie: Missachtung niedbałość, Misserfolg niepowodzenie
Mist- okropność: Mistvieh potwór
Nicht- przeczenie: Nichtraucher niepalący, Nichtachtung brak szacunku
Un- przeczenie: Unruhe niepokój, Unsicherheit niepewność
nasilenie: Unmenge wiele
Ur- pochodzenie: Urmensch praczłowiek, Urwald puszcza
początek: Uraufführung prapremiera
Przymiotniki
a- przeczenie: asozial asocjalny
halb- połowiczny: halbfett półtłusty, halbautomatisch półautomatyczny
hoch- nasilenie: hochachtungsvoll z głębokim szacunkiem, hochprozentig wysokoprocentowy
in- przeczenie: indirekt pośredni, inhuman nieludzki
schein-pozór: scheinbar pozorny, scheinheilig obłudny
tod- skrajność: todkrank śmiertelnie chory
über- nadmiar: überreif przejrzały, übereifrig nadgorliwy
ultra- wysoka miara: ultraviolett ultrafiolet
un- przeczenie: unrichtig niewłaściwy, unbeachtet niewidziany
ur- nasilenie: uralt prastary, urkomisch niezmiernie komiczny
Czasownikia)z przedrostkami nierozdzielnymi
be- zmiana przechodności: bedenken ugotować, beherrschen opanować
de- zmiana stanu: degenerieren degenerować
ent- kierunek poza: entfremden oddalać, entfernen usuwać, entnehmen wyjmować
początek: entstehen powstawać, entdecken odkrywać
er- zmiana stanu: erfrieren zamarznąć, erblassen zblednąć
fehl- niepowodzenie: fehlgehen błądzić, fehlschlagen nie powieść się
ge- uznać: gedenken uczcić, genehmigen zatwierdzić, pozwolić
miss- przeczenie: missglücken nie udać się, missachten nie dbać
ver- kierunek poza: verreisen wyjechać, verjagen zdobywać
konec: verblühen przekwitnąć, versinken utonąć
niepowodzenie: sich verhören przesłyszeć się
zmiana stanu: verarbeiten przerobić
zer- roz-: zerbrechen rozbić, zerschneiden rozcinać
b)z przedrostkami rozdzielnymi
ab- kierunek poza: abfliegen odlatywać, abwischen ścierać
wyłączenie z działania: abschalten wyłączać, abdrehen zakręcać
zmiana stanu: abmagern chudnąć
an- kierunek do: anfliegen odlatywać, ankommen przyjeżdzać
uruchomienie: andrehen włączać, anschalten podłączyć
początek: anbrennen zapalać, anbrechen nastawać (noc)
auf- kierunek w górę: aufsteigen wchodzić, aufblicken podnosić wzrok
nagły początek: aufleuchten błysnąć, aufblühen rozkwitać
rezultat: aufessen zjadać, aufbrauchen zużywać
aus- kierunek poza: aussteigen wysiadać, ausladen wyładowywać
wyłączenie z działania: ausschalten wyłączać
koniec czynności: auslesen przeczytać, austrinken wypijać
bei-/mit-dodanie: beifügen załączać, mitbringen przynosić
ein- kierunek do środka: einsteigen wsiadać, einladen załadować
konserwowanie: einlegen konserwować, einfrieren zamrażać
przyzwyczajenie: sich einleben zżywać się
entgegen-kierunek do: entgegenkommen wychodzić na przeciw
los- oddzielenie: losbinden odwiązywać, losmachen uwalniać
ruch: losfahren wyjeżdżać, loslaufen rozbiegać się
nach- kierunek po: nachfolgen następować, nachkommen przyjść później
powtórzenie: nachbestellen zamawiać ponownie, nacherzählen streszczać
prze-: nachrechnen przeliczać, nachzählen dopłacać
vor- kierunek przed: vortreten !!*podjeżdzać do przodu, vorlegen przedkładać
przed: vorspielen odgrywać, vorsingen śpiewać
wstępnie: vorbestellen zarezerwować, vorwärmen podgrzewać
wieder-z powrotem: wiedergeben oddawać, wiedersehen spotkać się
zu- kierunek do: zuführen ,dostarczać, zusehen przyglądać się
zamknąć: zuschließen zamykać, zudrehen przykręcać
zurecht-poprawność: zurechtmachen szykować
c)z przedrostkami rozdzielnymi i nierozdzielnymi
durch- kierunek przez: durchreisen przejechać, durchsehen przejrzeć
kierunek przez: durchrühren przemieścić, durchfaulen zgnić
bez przerwy: durchschlafen przespać, durchwachen przesiedzieć
über- kierunek przez: überqueren przejść, überschreiten przekroczyć
kierunek od do: überführen przewieść, übersenden przesłać
zmiana rezultatu: überstimmen przegłosować, übertönen zagłuszyć
nadmiar: überfordern przeciążać, überfließen przelewać
um- kierunek dookoła: umgeben otoczyć, umranden obszyć
kierunek przeciwny: umbiegen wygiąć, umkehren obrócić się
kierunek do ziemi: umfallen spaść, umhauen pokonać
zmiana: umladen przełożyć, umziehen przeprowadzić się
unter- kierunek pod: unterlegen podłożyć, untergraben zakopać
źle odgadnąć: unterschätzen nie docenić
wider- odbicie: widerspiegeln odbijać się
przeciwdziałanie: widersprechen zaprzeczać, widerrufen odwoływać